Historisk arkiv

Rusreformutvalget leverte sitt arbeid:

- Historisk dag for norsk ruspolitikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen oppnevnte i mars 2018 et utvalg som skulle forberede gjennomføringen av regjeringens rusreform, der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk overføres fra justissektoren til helsetjenesten. Arbeidet har vært ledet av førstestatsadvokat Runar Torgersen som i dag overleverte sin utredning til helseminister Bent Høie. - En historisk dag for norsk ruspolitikk, sier helseministeren.

Helseminister Bent Høie og leder av Rusreformutvalget Runar Torgersen.
Førstestatsadvokat Runar Torgersen har ledet Rusreformutvalget. Utredningen er overlevert til helseminister Bent Høie og skal ut på høring.

- Dette er en stor og viktig reform og et paradigmeskifte i norsk ruspolitikk. Vi skal møte mennesker på en annen måte enn før. Vi går fra straff til helsehjelp. Dette er drevet frem ikke minst av brukerorganisasjoner på rusfeltet, sier helseminister Bent Høie.

Vil opprette rådgivende enheter

Rusreformutvalget har utredet en modell for hvordan ansvaret for samfunnets reaksjoner for bruk og befatning med narkotika til egen bruk flyttes fra justissektoren til helsetjenesten. Forslaget innebærer opprettelse av en funksjon i kommunene som rådgivende enhet for narkotikasaker, forankret i helse- og omsorgstjenesteloven. Politiet skal gjennom en ny bestemmelse i politiloven kunne ilegge møteplikt til denne enheten for personer som tas for befatning med narkotika.

- Rusreformen innebærer ikke en legalisering av narkotikabruk. Vi skal også i fremtiden reagere på bruken av illegale stoffer, og arbeide for at færre barn og unge tester og begynner med illegale rusmidler, men det kan skje med andre virkemidler enn straff, sier Høie.

Utredningen sendes nå på høring til 2. april 2020, deretter skal den behandles i Regjeringen.

Nedfelt i Granavolden-plattformen

Regjeringen er enige om å gjennomføre en rusreform og har nedfelt i Granavolden-plattformen:

  • Regjeringen vil gjennomføre en rusreform basert på mandatet og forslagene til rusreformutvalget, og endre myndighetenes reaksjoner mot personer som tas for bruk og besittelse av narkotika til eget bruk fra straff til hjelp, behandling og oppfølging.
  • Regjeringen vil ikke legalisere bruk og besittelse av narkotika. Politiet kan fortsatt avdekke bruk og besittelse og jobbe forebyggende, særlig blant ungdom. Dette er ikke til hinder for mer vekt på skadereduksjon.
  • Regjeringen vil: Gjennomføre en rusrefom basert på rusreformutvalgets mandat og arbeid, for å sikre et bedre tilbud til rusavhengige der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk overføres fra justissektoren til helsetjenesten. Politiet skal kunne pålegge at den rusavhengige skal møtes med helserettede tiltak, og manglende oppfølging vil medføre sanksjoner. Regjeringen vil ta stilling til de enkelte forslagene til hvordan reformen skal gjennomføres etter at utvalgets arbeid har vært på høring. Målet er at nødvendige vedtak og lovendringer skal være gjort i løpet av 2021.

Les NOU 2019:26 Rusreform - fra straff til hjelp