Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver:

Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll skal kontrollere at politiets bruk av kommunikasjonskontroll skjer innenfor rammen av lov og instrukser og at bruken begrenses mest mulig.

Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll

Mandat  |  Regelverk  |  Årsrapporter  |  Medlemmer  |  Kontakt

Kontrollutvalget vurderer innberetninger og rapporter som politimestrene oversender til riksadvokaten. I tillegg undersøker de enhver klage fra enkeltpersoner eller organisasjoner som mener seg urettmessig utsatt for kommunikasjonskontroll.

Utvalget kan også – på eget initiativ – ta opp enhver sak eller ethvert forhold i tilknytning til politiets og påtalemyndighetens bruk av kommunikasjonskontroll, som det finner grunn til å behandle. Det skal særlig legges vekt på forhold som har vært gjenstand for offentlig omtale eller kritikk.

Utvalget kontrollerer ikke etterretnings-, overvåknings- og sikkerhetstjenesten.