Høring – plikt til å stille vilkår om aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad – endring i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 20

Høringsuttalelser

Høringsuttalelser publiseres fortløpende