Gjeldsordning og utleggstrekk - fastsettelse av livsoppholdssatser for barnefamilier

Namsmennene

Deres ref

Vår ref

Dato

200403259-/EROFJS

23. februar 2005

Gjeldsordning og utleggstrekk – fastsettelse av livsoppholdssatser for barnefamilier

Barne- og familiedepartementet har i samråd med Justisdepartementet avgitt en tolkningsuttalelse om utmåling av livsoppholdssatser i saker om utleggstrekk og gjeldsordning. Bakgrunnen for uttalelsen er en henvendelse fra Aleneforeldreforeningen.

Den rettsoppfatning som kommer til uttrykk i uttalelsen, gir grunnlag for å anbefale en noe endret praksis ved fastsettelse av livsoppholdssatser.

Kopi av brevet til Aleneforeldreforeningen er vedlagt. Brevet finnes også på våre nettsider www.odin.dep.no.

Problemstillingen i saken har sitt grunnlag i at inntekter fra underholdsbidrag, barnetrygd og folketrygdens barnetillegg i noen tilfeller samlet overstiger livsoppholdssatsene for barn. Etter dagens praksis vil dette overskuddet gå til dekning av gjeld. Aleneforeldreforeningen mener at denne praksis er feil, og at overskuddet må reserveres barna i sin helhet.

Departementet gir i sitt svar uttrykk for at en mellomløsning vil være riktigst etter gjeldende rett og at dagens praksis i noen tilfeller derfor bør justeres. Det må således i hver sak vurderes hvor mye av underholdsbidrag, barnetrygd og barnetillegg fra folketrygden som direkte skal reserveres barnet. Ved vurderingen må det bl.a. legges vekt på om gjelden som skal inndrives har sammenheng med utgifter til barna, jf. drøftingen under punkt 4. i den vedlagte tolkingsuttalelsen.

Departementet har videre antatt at det ikke er adgang til å nedlegge utleggstrekk direkte i underholdsbidrag. Det kan heller ikke trekkes i barnetrygd og folketrygdens barnetillegg med mindre gjelden som skal inndrives har sammenheng med forsørgelse.

Departementet har ved sin vurdering av saken bl.a. lagt vekt på at livsoppholdssatsene som normalt brukes i saker etter gjeldsordningsloven og i utleggssaker, bare skal dekke rene forbruksutgifter til barnet, jf. rundskriv Q8/2004 om veiledende livsoppholdssatser under gjeldsordning. Midler fra underholdsbidrag, barnetrygd og folketrygdens barnetillegg må imidlertid også kunne brukes til å dekke barnets behov i vid forstand, for eksempel i forbindelse med barnetilsyn, boligutgifter mv., jf. punkt 2. i tolkningsuttalelsen.

Med hilsen

Bodhild Fisknes (e.f.)
ekspedisjonssjef

Egil Rokhaug
seniorrådgiver

Vedlegg: 1

Kopi:
Justisdepartementet
Finansdepartementet
Arbeids og Sosialdepartementet
Politidirektoratet
Domstolsadministrasjonen
Skattedirektoratet
Statens Innkrevingssentral
Trygdeetatens Innkrevingssentral

Til toppen