Forsiden

Offentliggjøring av konkurskarantene

Offentliggjøring av konkurskarantene

Det følger av konkursloven § 144 annet ledd at personer som er ilagt konkurskarantene, skal registreres i Konkursregisteret. Av § 144 første ledd fjerde punktum følger det at det kan registreres opplysninger fra bostyrerens innberetninger i konkursregisteret, med unntak for opplysning om straffbare forhold. Det følger av forskrift 23. august 1993 nr. 824 om Konkursregisteret § 3 første ledd nr. 12 at de opplysninger som skal registreres vedrørende ilagt konkurskarantene er:

- navn, fødselsnummer og siste boligadresse for den eller de personer som er ilagt konkurskarantene,

- dato for avsigelse av kjennelse om konkurskarantene,

- karantenetidens utløpsdato, og

- om kjennelsen innebærer at den som er ilagt karantene skal fjernes fra verv som nevnt i konkursloven § 142 fjerde ledd, og i tilfelle oppgave over disse vervene.

Det følger av forskriften § 5 tredje og fjerde ledd at har retten avsagt kjennelse om konkurskarantene, skal denne straks sendes Konkursregisteret. Retten skal også gi melding dersom kjennelsen om konkurskarantene blir omgjort eller virkningen faller bort etter reglene i konkursloven § 143 fjerde eller femte ledd. Dersom en kjennelse om konkursåpning eller konkurskarantene blir opphevet etter kjæremål, skal retten straks gi Konkursregisteret melding om dette.

Det følger av forskriften § 10 første ledd at enhver ved henvendelse til Konkursregisteret kan få oppgitt registrerte opplysninger om ilagt konkurskarantene. Dersom boet tilbakeleveres til skyldneren etter konkursloven § 136, eller dersom det oppnås tvangsakkord under konkursbehandlingen, skal opplysningene om konkurskarantene kun gis til domstolene, politi- og påtalemyndigheten, bostyrere, Kredittilsynet og skatte- og avgiftsmyndighetene, foruten den karanteneilagte, jf. forskriften § 12. Den samme gruppen av personer er de eneste som har rett til opplysningene etter at karantenetiden er utløpt. Ved forespørsel til Konkursregisteret kan det søkes på navn eller fødselsnummer.

Konkursrådet reiser i sin uttalelse nr. 44 spørsmål ved om registrering av konkurskarantene i konkursregisteret er tilstrekkelig. Rådet uttaler:

”Selv om skyldneren blir slettet som styremedlem eller daglig leder i Brønnøysundregistrene, kan vedkommende rent faktisk fortsette sine verv i strid med en karantene. Det er ikke gitt at aksjonærer og øvrige styremedlemmer holder seg jevnlig informert om registrerte opplysninger i Konkursregisteret. Konkursrådet peker på muligheten til å gjøre avgjørelser om konkurskarantene lettere offentlig tilgjengelig ved publisering i Norsk Lysingsblad og/eller på Internett. Det vil lettere kunne gi varsel til omverdenen, så som stiftere, aksjonærer og styremedlemmer i selskaper, kreditorer og finansinstitusjoner om personer som er ilagt konkurskarantene og hindre at skyldneren fungerer i verv som omfattes av karantenen. Det kan nevnes at man i Storbritannia kan søke på Internett på navn og få opplyst om vedkommende person er kjent uskikket ”disabled”.

Departementet er for så vidt enig med Konkursrådet i at opplysninger om karantene ville blitt lettere tilgjengelige ved publisering for eksempel på internett. Men departementet mener personvernhensyn taler mot en slik publisering. Etter departementets syn må det være tilstrekkelig at enhver kan få opplysninger om ilagt karantene ved henvendelse til Konkursregisteret. Departementet ber likevel om høringsinstansenes syn på om det er særskilte forhold ved registreringsordningen i Konkursregisteret som oppleves som problematisk i forhold til å få tilstrekkelig informasjon om konkurskarantene.