3 De enkelte utgifts-...

3 De enkelte utgifts- og inntektskapitler

Kap 0001 Svalbard kirke

(i 1 000 kr)
PostBetegnelseRegnskap 1998Vedtatt budsjett 1999Forslag 2000
01Driftsutgifter1 5691 5501 550
Sum kap 00011 5691 5501 550

Kirken betjener foruten Longyearbyen, alle andre bosettinger på øygruppen, også den russiske i Barentsburg og den polske i Hornsund. Det er faste gudstjenester i Svalbard kirke, mens øvrige bosettinger besøkes regelmessig. Kirken utfører alminnelige kirkelige tjenester, som dåp og vigsler, og driver ellers et utstrakt korarbeid.

Kirken har et nært samarbeid med skolen og sykehuset. Kirkens peisestue blir benyttet som samlingspunkt i Longyearbyen, blant annet gjennom kirkekaffe, åpent hus og turistbesøk.

Kirken utfører 3 årsverk. Den foreslåtte bevilgningen skal dekke lønnsutgifter og utgifter til menighetsarbeid, reiseutgifter, kontorutgifter, vedlikehold og drift av tjenestebil og snøscooter, bolig til kateket mv.

Kap 0002 Tilskudd til Svalbardrådet og kulturelle formål m.m.

(i 1 000 kr)
PostBetegnelseRegnskap 1998Vedtatt budsjett 1999Forslag 2000
50Tilskudd til lærerlønnsutgifter m.m.940
70Tilskudd til velferdsarbeid på Svalbard910910910
71Tilskudd til Svalbardrådet690840840
Sum kap 00022 5401 7501 750

Post 50 Tilskudd til lærerlønnsutgifter m.m.

For 1999 ble det foretatt en rammeoverføring fra svalbardbudsjettet kap. 2 Tilskudd til lærerlønn, kulturelle formål m.m., post 50 Tilskudd til lærerlønnsutgifter, til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet kap. 222 Statens grunnskoler og grunnskoleinternat, post 01 Driftsutgifter på statsbudsjettet. Justisdepartementets kap. 480 Svalbardbudsjettet, post 50 Tilskudd ble redusert med tilsvarende beløp. Ved denne overføringen er alle utgifter til Longyearbyen skole samlet på Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets budsjett.

Post 70 Tilskudd til velferdsarbeid på Svalbard

Det foreslåtte beløpet skal - i tråd med praksis - fordeles mellom den russiske og de norske bosettingene. Det foreslås at Svalbardrådet får bevilget 785.000 kroner til støtte til velferdsformål. Det er en forutsetning at midlene blir fordelt slik at de også kommer den norske befolkningen i de andre norske bosettingene til gode. Velferdsarbeidet i Ny-Ålesund er foreslått støttet med 25.000 kroner. Til den russiske bosettingen i Barentsburg er det foreslått satt av 100.000 kroner.

Tidligere disponerte i tillegg stiftelsen "Handel med ansatte", i samsvar med Bergverksordningen for Svalbard § 30, overskuddet fra handelsvirksomheten til Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS på Svalbard til kultur- og velferdsformål. Stiftelsen fordelte 2,9 mill. kroner til slike formål i 1998. Stiftelsen er lagt ned med virkning fra 1. juli 1999. Fra 1. januar 1999 skal midlene som skriver seg fra "korkpenger" ved salg av alkoholholdige drikker disponeres og fordeles av Svalbardrådet.

På Kulturdepartementets budsjett for 2000 er det foreslått avsatt midler til velferdstiltak på Svalbard. Det er over kap. 320 Allmenne kulturformål, post 78 Ymse faste tiltak foreslått et tilskudd på kr. 122 000 til kulturtiltak på Svalbard. Norsk kulturråd forvalter tilskuddet som kanaliseres gjennom Svalbardrådet. Videre er det over kap. 326 Språk-, litteratur og bibliotekformål, post 78 Ymse faste tiltak foreslått et tilskudd på kr. 129 000 til bibliotektjeneste på Svalbard. Svalbard Samfunnsdrift AS har driftsansvar for Longyearbyen folkebibliotek, men Svalbardrådet yter tilskudd til driften.

Post 71 Tilskudd til Svalbardrådet

Svalbardrådet er opprettet i henhold til instruks av 12. august 1981. Svalbardrådet velges av og blant befolkningen i Longyearbyen og Svea. Det holdes valg hvert annet år. Svalbardrådet skal etter instruksen være et rådgivende organ for den lokale og sentrale administrasjon, men kan treffe vedtak i saker der avgjørelsesmyndigheten er lagt til Svalbardrådet. Spørsmålet om Svalbardrådets myndighet skal utvides er for tiden under utredning, og vil bli tatt opp i den kommende stortingsmeldingen om Svalbard.

Det foreslås å bevilge 840.000 kroner til Svalbardrådet. Tilskuddet skal blant annet dekke lønns- og driftsutgifter. Fra 1999 er bevilgningen økt sammenlignet med tidligere år. Dette har gitt mulighet til blant annet frikjøp av leder i Svalbardrådet i 50% stilling og til dekning av kostnader forbundet med åpne møter.

Bevilgningen under denne posten vil komme i tillegg til bevilgningen under post 70 som Svalbardrådet vil disponere til støtte til velferdsformål. Det er således samlet sett foreslått å bevilge 1.625.000 kroner til Svalbardrådet over svalbardbudsjettet for 2000.

Kap 0005 Sysselmannen (jf. kap. 3005)

(i 1 000 kr)
PostBetegnelseRegnskap 1998Vedtatt budsjett 1999Forslag 2000
01Driftsutgifter16 16117 42518 806
Sum kap 000516 16117 42518 806

Sysselmannen er regjeringens øverste representant på Svalbard og skal ivareta den norske stats interesser på øygruppen med tilhørende territorialfarvann, herunder Norges rettigheter og forpliktelser etter Svalbardtraktaten. En rekke statsoppgaver som på fastlandet er lagt til forskjellige myndigheter, er samlet hos Sysselmannen, jf. svalbardloven § 5. Han har samme myndighet som en fylkesmann. Sysselmannen er også politimester, herunder leder av den lokale redningstjeneste og øverste brannvernmyndighet, namsmann, notarius publicus og hjelpedommer ved underretten. Videre er sysselmannen tillagt oppgaver på en rekke områder, blant annet innen naturforvaltning og kulturminnevern, og er registerfører for befolkningsregisteret for Svalbard.

Sysselmannen er administrativt underlagt Justisdepartementet. I saker der sysselmannen utøver myndighet etter delegasjon fra andre departementer er han faglig underlagt vedkommende departement. Det ble i 1998 utført 25 årsverk ved sysselmannsbestillingen.

Sysselmannsbestillingen har hatt en jevn vekst de senere årene, både på grunn av flere oppgaver og på grunn av større kompleksitet i oppgavene. Sysselmannsbestillingen står overfor stadig nye utfordringer som følge av nye nasjonale mål for øygruppen, særlig innen natur- og kulturminnevern, jf. St.meld. nr. 22 (1994-95) Om miljøvern på Svalbard, og som følge av vesentlige endringer i svalbardsamfunnet. Mange utfordringer er knyttet til utviklingen av turismen, stor forskningsetablering og en sterk utbygging av infrastrukturen. I tillegg er det igangsatt flere omfattende forskrifts- og utviklingsarbeider der sysselmannsbestillingen er trukket inn.

Nytt økonomisystem er tatt i bruk ved bestillingen og konsernkontoordningen er innført fra og med 1. januar 1999. Som følge av innføringen av økonomireglementet har sysselmannen overtatt regnskapsføreransvaret for kap. 1 Kirken og kap. 11 Bergmesteren fra og med 1. april 1999.

Sysselmannens arbeid i forhold til år 2000-problematikken angår både etatens interne utstyr og tiltak sysselmannen må iverksette overfor samfunnet for øvrig av beredskapshensyn. For gjennomføring av kartlegging av mulige problemområder i forbindelse med overgangen har sysselmannen benyttet seg av samme mal som politidistriktene. Informasjons- og kommunikasjonsteknologiutstyret hos sysselmannen er i hovedsak av ny dato og skal takle overgangen til nytt årtusen tilfredsstillende. Innen data- og telekommunikasjon skal det foretas enkelte utskiftninger. Dette arbeidet utføres i samarbeid med Politiets datatjeneste og Politiets materielltjeneste.

I forhold til de beredskapsmessige oppgaver ved overgangen til 2000, har sysselmannen gjennomført en omfattende analyse av situasjonen i samfunnet for øvrig. Det mest avgjørende for samfunnet er at kraftleveransene og tele- og datatjenestene blir opprettholdt. Kraftverket, som er av eldre type, synes i liten grad berørt av problemstillingen og det er utført nødvendige justeringer og modifiseringer. De allerede etablerte back-up systemer gir en ekstra trygghet for kontinuerlig kraftleveranse. For tele- og datatjenester gjennomføres avsluttende tester i oktober 1999.

Det er for 2000 foreslått å bevilge 18,806 mill. kroner over kap. 5 Sysselmannen. I tillegg er det over Miljøverndepartementets budsjett kap. 1470 foreslått bevilget 0,95 mill. kroner som tilskudd til miljøvernarbeidet hos Sysselmannen. Dette er prosjektmidler og vil i hovedsak bli gitt i form av belastningsfullmakt. Midlene utgiftsføres Miljøverndepartementets kap. 1470. Lønnsmidler for miljøvernsjefstillingen er tidligere dekket av Miljøverndepartementet. Fra og med 2000 dekkes dette over svalbardbudsjettet.

Bevilgningen for 2000 er foreslått økt med ca. 1,4 mill. kroner i forhold til 1999. Økningen skal gå til anskaffelse av ny beltevogn, som et ledd i utskifting av sysselmannens to beltevogner fra midten av 80-tallet. Beltevognene er et viktig beredskapsmessig element på Svalbard.

Fra 1. januar 1997 ble kulturminneforvaltningen for Svalbard overført fra Tromsø museum til Sysselmannen. Midler til å dekke utgiftene til de to stillingene innen kulturminneforvaltningen ble fra 1. januar 1999 overført fra kap. 9 Kulturminnetiltak til kap. 5 Sysselmannen.

Sysselmannen disponerer betydelige utstyrs- og transportressurser. Det er nødvendig for å kontrollere og holde oppsyn med den 63 000 km 2> store øygruppen. Utstyrsparken inkluderer blant annet terrenggående beltevogner, småbåter, snøscootere, biler rednings- og feltutstyr, sambandsutstyr og oljeberedskapsutstyr. Den foreslåtte bevilgningen skal dekke nødvendige utgifter til vedlikehold og fornyelse av dette utstyret. Sammen med helikopter og skip, jf. kap. 6, er utstyrsparken nødvendig også ut fra Sysselmannens ansvar for redningsberedskapen på øygruppen.

Justisdepartementet ber Stortinget samtykke i at departementet i 2000 kan bestille varer for inntil kr. 3 000 000 utover bevilgningen som er gitt under kap. 5 post 01. Svalbardbudsjettet er i stor grad et driftsbudsjett. Fullmakten er ment å dekke sysselmannens behov for større utstyrsinvesteringer over budsjetterminene.

Kap 3005 Sysselmannen (jf. kap. 5)

(i 1 000 kr)
PostBetegnelseRegnskap 1998Vedtatt budsjett 1999Forslag 2000
01Diverse inntekter939750200
Sum kap 3005939750200

Kapitlet korresponderer med kap. 5. Inntektene omfatter bøter, gebyrer, inndragninger og inntekter ved auksjoner og salg av isbjørnskinn og reinsdyrkjøtt. Bøter inndrives av Statens Innkrevingssentral, men inntektsføres Sysselmannen. Sysselmannen mottar diverse refusjoner og får midler stilt til disposisjon ved posteringsfullmakter. For å skille refusjonene og posteringsfullmaktene fra de øvrige inntektene på dette kapitlet ble det ved behandlingen av St.prp. nr. 67 (1998-99) opprettet en ny post, post 02 Refusjoner mv. Omfanget av refusjonene varierer fra år til år og det er vanskelig å gi et presist anslag. Av praktiske grunner budsjetteres det derfor med 0 kr på posten. Det foreslås at Justisdepartementet får fullmakt til å overskride bevilgningen under kap. 5 post 01 tilsvarende det inntektsførte beløpet under kap. 3005, post 02, jf. forslag til vedtak.

Kap 0006 Sysselmannens transporttjeneste (jf. kap. 3006)

(i 1 000 kr)
PostBetegnelseRegnskap 1998Vedtatt budsjett 1999Forslag 2000
01Driftsutgifter43 08842 50044 500
Sum kap 000643 08842 50044 500

Avstandene på Svalbard er store. Det finnes ikke offentlige kommunikasjonsmidler for intern transport på øygruppen. For å kunne utøve den oppsynsvirksomhet som er nødvendig for norsk suverenitetshåndhevelse, er Sysselmannen helt avhengig av helikoptre og skip. Disse transportmidlene er også helt nødvendige for en effektiv politi- og redningstjeneste og for ambulanse- og syketransport, også utenfor Svalbards territorialfarvann. Transportmidlene brukes dessuten til naturoppsyn og forebyggende arbeid mot miljøkriminalitet. Uten helikopter og skip vil det ikke være mulig å føre et effektivt tilsyn med verneområder, kulturminner, jakt, ferdsel og turisme også i de fjerne delene av øygruppen.

Kap. 6 dekker stasjonering og drift av to tjenestehelikoptre. Sysselmannen har avtale med Airlift AS, som stiller Super Puma helikopter med avansert redningsutstyr og et Bell 212 helikopter med redningsutstyr til Sysselmannens disposisjon. Avtalen fastsetter at utleie til andre brukere skal inntektsføres Sysselmannen, jf. kap. 3006.

Videre dekker kap. 6 utgifter til leie av tjenestefartøy med helikopterdekk. Det er inngått avtale med Ramfjord Invest KS om leie av M/S Polarsyssel, som er et isgående fartøy på 500 b.r.t., syv måneder hvert år. Bevilgningen under dette kapitlet er foreslått økt for 2000 på grunn av at satsene både for stasjonering og bruk av helikoptrene, og for leie av M/S Polarsyssel i henhold til kontraktene har økt.

Kap 3006 Sysselmannens transporttjeneste (jf. kap. 6)

(i 1 000 kr)
PostBetegnelseRegnskap 1998Vedtatt budsjett 1999Forslag 2000
01Inntekter fartøy536200200
02Inntekter helikopter1 3231 5001 200
Sum kap 30061 8591 7001 400

Kapitlet korresponderer med kap. 6 og viser forventede inntekter ved utleie av de transportmidler som Sysselmannen disponerer. Etter avtale med nåværende leverandører av transporttjenester, skal Sysselmannen ha inntektene dersom disse benyttes av andre.

Kap 0007 Tilfeldige utgifter

(i 1 000 kr)
PostBetegnelseRegnskap 1998Vedtatt budsjett 1999Forslag 2000
01Driftsutgifter657808808
Sum kap 0007657808808

Bevilgningen under denne posten disponeres av Justisdepartementet. Posten skal dekke informasjonstiltak, støtte til utredninger og lignende prosjekter, mindre uforutsette utgifter med mer. Videre skal den dekke utgifter til avsluttende arbeid med stortingsmeldingen om Svalbard. Eventuelle merutgifter til dekning av Telenors samfunnspålagte teletjenester på Svalbard vil bli dekket over denne posten. Bevilgningsbehovet i denne sammenheng vil en komme tilbake til i revidert nasjonalbudsjett for 2000 når forhandlingene med Telenor er sluttført.

Kap 0009 Kulturminnetiltak

(i 1 000 kr)
PostBetegnelseRegnskap 1998Vedtatt budsjett 1999Forslag 2000
01Driftsutgifter2 6452 0502 050
Sum kap 00092 6452 0502 050

Kulturminnevernet er en del av et samlet miljøvern på Svalbard. Kulturminnevernet skal samle og ivareta kunnskap om kulturminner på Svalbard, verne, vedlikeholde og forvalte kulturminnene i samsvar med forskrifter og vedtatte planer, og informere om Svalbards kulturhistorie, kulturmiljø og vernetiltak i tilknytning til dette.

For å ivareta disse oppgavene, arbeides det med å fullføre revisjonen av kulturminneplanene for Svalbard og iverksette denne, iverksette tiltak i Longyearbyen og Ny-Ålesund etter verneplanene for tekniske og industrielle kulturminner, videreføre og følge opp arealplaner og vedlikeholdsplaner.

Videre arbeides det med videreføring av det holdningsskapende informasjonsarbeidet. Serien med informasjonshefter, som startet med Hiorthamn og Fredheim, skal etter planen utbygges i 2000. I tillegg kommer spesielle informasjonstiltak som er en del av verneplanen for gruveområdet i Ny-Ålesund.

Som en del av et helhetlig miljøovervåkingssystem for Svalbard, ble et program for kulturmiljø utviklet i 1997-1999. Dette er inne i en igangsettings- og gjennomføringsfase på strategisk utvalgte steder på Svalbard.

Arbeidet med vedlikehold og kontroll med bygninger og andre kulturminner må videreføres i 2000. Revisjonen av kulturminneplanene har vist at dette arbeidet bør intensiveres.

Til og med budsjettåret 1998 ble 2 årsverk knyttet til kulturminnevern dekket over kap. 9 Kulturminnetiltak. Utgifter knyttet til disse stillingene er fra 1999 dekket over kap. 5 Sysselmannen. Kap. 9 Kulturminnetiltak er etter dette et rent tiltakskapittel for kulturminneforvaltningen.

Kap 0011 Bergmesteren (jf. kap. 3011)

(i 1 000 kr)
PostBetegnelseRegnskap 1998Vedtatt budsjett 1999Forslag 2000
01Driftsutgifter1 4821 4551 455
Sum kap 00111 4821 4551 455

Bergverksordningen for Svalbard, gitt ved kgl. res. 7. august 1925 samt utfyllende regler for petroleumsvirksomheten, danner basis for den virksomhet Bergmesteren for Svalbard utøver, samt de mål virksomheten arbeider etter. Bergmesteren for Svalbard har som overordnet mål å arbeide for at Svalbards geologiske ressurser forvaltes og utnyttes best mulig til nytte for samfunnet. For å nå dette målet vil Bergmesteren i 2000 hovedsakelig bruke bevilgningen under kap. 11 til aktiviteter under følgende delmål:

  1. Arbeide for en effektiv og korrekt forvaltning av Bergverksordningen, herunder se til at regelverket blir fulgt samt utøve effektiv kontroll av virksomhet med tilknytning til Bergverksordningen.
  2. Fremme bergverksnæringen bl.a. gjennom informasjon og markedsføring av Svalbard som prospekteringsområde, økt satsning på service overfor interesserte samt arbeide for å fremme samarbeid med andre offentlige etater om undersøkelse av forekomster både på mineral- og petroleumssektoren.
  3. Være sakkyndig organ overfor offentlige myndigheter og andre grupper som har interesse for bergverks- og petroleumsvirksomheten på Svalbard.

Det ble i 1998 utført 2 årsverk ved Bergmesterens kontor. Den foreslåtte bevilgningen skal i tillegg til lønnsutgifter hovedsakelig gå til dekning av leie- og driftsutgifter til Bergmesterens kontorlokaler, boliger og reiseutgifter.

Fra 1. april 1999 overtok Sysselmannen regnskapsføreransvaret for Bergmesteren for Svalbard.

På grunn av lavere aktivitetsnivå på Svalbard har Bergmesteren siden 1995 som en forsøksordning gitt ut utmålskart gratis for å øke interessen for bergverksdrift og dermed gi grunnlag for fremtidige søknader om nye utmål på Svalbard. I en periode med nedgang i antallet utmål og redusert interesse for prospektering er dette ansett som enda viktigere enn tidligere. Ordningen foreslås videreført i 2000, med den følge at det ikke foreslås noen bevilgning under inntektskapittel 3011. Tiltaket vil imidlertid bli vurdert i forhold til utviklingen av antallet nye utmål.

Kap 0017 Refusjon til Norsk Polarinstitutt

(i 1 000 kr)
PostBetegnelseRegnskap 1998Vedtatt budsjett 1999Forslag 2000
50Refusjon2 9502 9502 950
Sum kap 00172 9502 9502 950

Refusjonen til Norsk Polarinstitutt skal gi delvis dekning av utgiftene ved instituttets forvaltningsrelaterte virksomhet i svalbardområdet.

Refusjonen utgjør bare en liten del av de totale utgiftene til Norsk Polarinstitutts virksomhet på Svalbard, jf. vedlegg 1. Beløpet blir ført til inntekt i statsregnskapet under kap. 4471 Norsk Polarinstitutt. Kap. 18 Fyr og radiofyr mv.

Kap 0018 Fyr og radiofyr

(i 1 000 kr)
PostBetegnelseRegnskap 1998Vedtatt budsjett 1999Forslag 2000
01Driftsutgifter3 2003 2003 200
Sum kap 00183 2003 2003 200

Bevilgningen skal dekke innkjøps- og vedlikeholdsutgifter til navigasjonshjelpemidler for sjø- og lufttrafikken, blant annet 11 fyrlykter, 29 navigasjonslys, seilingsmerker og radar- og radiofyr. Anleggene drives og vedlikeholdes av Norsk Polarinstitutt. Fyrtjenesten søkes kombinert med instituttets sommerekspedisjon til Svalbard og Jan Mayen for å dra fordeler av fellesopplegg. Kapitlet dekker lønnskompensasjon for engasjert personale, driftsutstyr, blant annet batterier, fyrlamper og annet teknisk utstyr, og utgifter knyttet til befaringene.

Kap 0020 Statens bygninger i Longyearbyen (jf. kap. 3020)

(i 1 000 kr)
PostBetegnelseRegnskap 1998Vedtatt budsjett 1999Forslag 2000
01Driftsutgifter8 7329 0259 025
31Kontorbygg Sysselmannen3 608
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold 1 8901 8751 875
Sum kap 002014 23010 90010 900

Post 01 Driftsutgifter

Statsbygg forvalter de fleste statlige eiendommer i Longyearbyen, blant annet Longyearbyen skole, Longyearbyen sykehus, Svalbard kirke, Sysselmannens administrasjonsbygg og ca. 140 boligenheter. Statsbygg forvalter også de meteorologiske stasjonene på Hopen og Bjørnøya. Driftsutgifter for Longyearbyen skole, Longyearbyen sykehus og forskningsstasjon i Ny-Ålesund dekkes over Arbeids- og administrasjonsdepartementets kap. 2445 Statsbygg på statsbudsjettet, jf. vedlegg 1. De øvrige eiendommene dekkes over kap. 20.

Bevilgningen skal dekke utgifter til vedlikehold og drift av bygningsmassen, herunder inventar, lys, varme, vann, renovasjon, veier og veibelysning. Videre dekkes lønns- og driftskostnader, reiser og transport for Statsbyggs lokale administrasjon. Det ble i 1998 utført 8,8 årsverk ved Statsbyggs kontor i Longyearbyen, herav 4,8 årsverk som dekkes over kap. 20.

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

Den foreslåtte bevilgningen skal bl.a. gå til ekstraordinært vedlikehold av leiligheter, inngangsparti med handicap-adkomst til kirken og opprustning av undersentraler.

Kap 3020 Statens bygninger i Longyearbyen (jf. kap. 20)

(i 1 000 kr)
PostBetegnelseRegnskap 1998Vedtatt budsjett 1999Forslag 2000
01Inntekter742820420
Sum kap 3020742820420

Kapitlet korresponderer med kap. 20. Inntektene refererer seg i det vesentligste til leieinntekter for bruk av lokaler i Post- og bankbygget, samt diverse andre inntekter, blant annet ved overnattinger i Statsbygg Nords kontorbygg og salg av utrangert og kassert materiell og utstyr. Det er budsjettert med lavere inntekter for 2000 enn tidligere på grunn av reforhandlinger av eksisterende leieavtaler.

Kap 0022 Likningsforvaltningen for Svalbard

(i 1 000 kr)
PostBetegnelseRegnskap 1998Vedtatt budsjett 1999Forslag 2000
01Driftsutgifter1 9731 6001 600
Sum kap 00221 9731 6001 600

Lov av 29. november 1996 nr. 68 har regler om skatt til Svalbard på formue og inntekt, herunder likningsforvaltningen for Svalbard. I tillegg til å utføre likning etter svalbardskatteloven, skal likningsforvaltningen beregne kullavgift etter lov om avgift av kull, jordoljer og andre mineraler og bergarter som utføres fra Svalbard av 17. juli 1925 nr. 2.

Ved kgl.res. av 12. desember 1997 ble det besluttet at Svalbard skal ha et eget likningskontor med kontorsted Svalbard. Likningskontoret ble etablert i Longyearbyen i september 1998. Likningsrådet for Svalbard, som ble opprettet i medhold av den tidligere skattelov for Svalbard fra 1925, ble formelt avviklet pr. 1. november 1998.

Kap 3030 Skatter og avgifter

(i 1 000 kr)
PostBetegnelseRegnskap 1998Vedtatt budsjett 1999Forslag 2000
70Skatter m.m.31 79320 00025 000
71Utførselsavgift800800
72Utmålsgebyr, årsavgift2 1281 6002 100
Sum kap 303033 92122 40027 900

Post 70 Skatter m.m.

Post 70 gir et anslag over forventede skatteinntekter fra Svalbard for 2000. Av administrative årsaker er det vanskelig å anslå skatteinntektene nøyaktig. For 2000 er det forventet en viss økning i skatteinngangen sammenlignet med tidligere år, både fordi man på grunnlag av gjennomførte eller planlagte nyetableringer og utvidelser forventer en økning i antallet sysselsatte, og fordi skattesatsen for lønnsinntekt ble hevet med virkning fra 1. januar 1998, jf. ny lov om skatt til Svalbard av 29. november 1996. Anslaget er imidlertid noe usikkert, blant annet på grunn av endringer i nærings- og arbeidstakersammensettingen på Svalbard.

Post 71 Utførselsavgift

Utførselsavgift innkreves i henhold til lov om avgift av kull, jordoljer og andre mineraler og bergarter som utføres fra Svalbard av 17. juli 1925. Inntektene fra utførselsavgiften er avhengig av utskipet kvantum av kull og kullprisen på verdensmarkedet.

Post 72 Utmålsgebyr, årsavgift

Inntektene under denne posten er knyttet til avgift ved begjæring og opprettholdelse av utmål, nedfelt i Bergverksordningen for Svalbard av 7. august 1925. Interessen for å drive prospektering har gått ned de siste årene.

Pr. 1. januar 1999 opprettholdt selskapene 451 utmål, hvorav 290 avgiftspliktige. Dette er en nedgang på 1 utmål siden 1. januar 1998. Det er usikkert hvor mange avgiftspliktige utmål det vil bli i 2000. På bakgrunn av at 18 nye utmål ble utdelt i 1999, antas det imidlertid at inntektsanslaget for 2000 vil øke noe. Det høye regnskapstallet i 1998 skyldes etterbetaling av utestående årsavgift fra tidligere år.

Kap 3035 Tilskudd fra statsbudsjettet

(i 1 000 kr)
PostBetegnelseRegnskap 1998Vedtatt budsjett 1999Forslag 2000
70Tilskudd50 54560 51859 649
Sum kap 303550 54560 51859 649

Dette inntektskapitlet tilsvarer det tilskuddet som er foreslått bevilget på Justisdepartementets budsjett kap. 480 Svalbardbudsjettet post 50 Tilskudd.


Justis- og politidepartementet

tilrår:

  1. Stortinget blir innbudt til å gjøre vedtak om bevilgning av utgifter kroner 89 569 000 og inntekter kroner 89 569 000 for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2000 i overensstemmelse med fremlagte forslag I.
  2. Stortinget blir innbudt til å gjøre vedtak som nevnt i forslag II-V.

Forslag til vedtak om bevilgning av utgifter og inntekter for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2000

I

Utgifter:

Kap.PostKrKrKr
Svalbardbudsjettet
0001Svalbard kirke
01Driftsutgifter1 550 0001 550 000
0002Tilskudd til Svalbardrådet og kulturelle formål m.m.
70Tilskudd til velferdsarbeid på Svalbard910 000
71Tilskudd til Svalbardrådet840 0001 750 000
0005Sysselmannen (jf. kap. 3005)
01Driftsutgifter18 806 00018 806 000
0006Sysselmannens transporttjeneste (jf. kap. 3006)
01Driftsutgifter44 500 00044 500 000
0007Tilfeldige utgifter
01Driftsutgifter808 000808 000
0009Kulturminnetiltak
01Driftsutgifter2 050 0002 050 000
0011Bergmesteren (jf. kap. 3011)
01Driftsutgifter1 455 0001 455 000
0017Refusjon til Norsk Polarinstitutt
50Refusjon2 950 0002 950 000
0018Fyr og radiofyr
01Driftsutgifter3 200 0003 200 000
0020Statens bygninger i Longyearbyen (jf. kap. 3020)
01Driftsutgifter9 025 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold 1 875 00010 900 000
0022Likningsforvaltningen for Svalbard
01Driftsutgifter1 600 0001 600 000
Sum Svalbardbudsjettet89 569 000
Sum departmentets utgifter89 569 000

Inntekter:

KapPostKrKrKr
Svalbardbudsjettet
3005Sysselmannen (jf. kap. 5)
01Diverse inntekter200 000200 000
3006Sysselmannens transporttjeneste (jf. kap. 6)
01Inntekter fartøy200 000
02Inntekter helikopter1 200 0001 400 000
3020Statens bygninger i Longyearbyen (jf. kap. 20)
01Inntekter420 000420 000
3030Skatter og avgifter
70Skatter m.m.25 000 000
71Utførselsavgift800 000
72Utmålsgebyr, årsavgift2 100 00027 900 000
3035Tilskudd fra statsbudsjettet
70Tilskudd59 649 00059 649 000
Sum Svalbardbudsjettet89 569 000
Sum departmentets inntekter89 569 000

Forslag til vedtak om formues- og inntektsskatt til Svalbard for inntektsåret 2000

II

§ 1 Vedtakets anvendelsesområde

Dette vedtaket gjelder forskuddsutskrivning og endelig utskrivning av skatt på formue og inntekt for inntektsåret 2000 etter bestemmelsene i lov av 29. november i 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard.

Skattepliktige som nevnt i skattebetalingsloven § 1, jf § 2, og svalbardskatteloven § 5-1 første ledd, skal betale forskudd på formues- og inntektsskatt til Svalbard for inntektsåret 2000. Ved beregningen og innbetalingen gjelder bestemmelsene i dette vedtaket og i skattebetalingsloven.

§ 2 Skatt på formue

Skatt på formue beregnes etter disse satsene:

a Personlig skattepliktig og dødsbo: 0,0 pst. av de første kr. 140 000 antatt formue 0,9 pst. av de neste kr. 400 000 1,1 pst. av det overskytende beløp b Sparebank, gjensidig forsikringsselskap og samvirkeforetak: 0,3 pst. av antatt formue c Selskap og sammenslutning som nevnt i selskapsskatteloven § 1-2 siste punktum: 0,0 pst. av de første kr. 10 000 antatt formue 0,3 pst. av overskytende beløp

§ 3 Skatt på inntekt

Skatt på inntekt beregnes etter disse satsene:

a Inntekt som skattelegges ved ligning etter svalbardskatteloven § 3-1: 10 pst. av alminnelig inntekt Personlige skatteytere skal ha et fradrag i alminnelig inntekt på kr. 10 000 b Inntekt som skattelegges ved lønnstrekk etter svalbardskatteloven § 3-2: 6 pst.

§ 4 Avrundingsregler

Ved beregning av skatt ved ligning avrundes antatt formue nedover til nærmeste hele 1000 kroner, og inntekt avrundes nedover til nærmeste hele 100 kroner.

Ved beregning av skatt ved lønnstrekk avrundes inntekten nedover til nærmeste hele krone.

§ 5 Kapitalavkastningsraten for fastsetting av personinntektsdel av nærings- og selskapsinntekt (deling)

Kapitalavkastningsraten som nevnt i skatteloven § 60 annet ledd, jf. svalbardskatteloven § 3-1, skal være den samme som Stortinget har vedtatt skal gjelde på det norske fastlandet.

§ 6 Normalrentesatsen for rimelig lån i arbeidsforhold

Normalrentesatsen som nevnt i skatteloven § 42 c annet ledd, jf. svalbardskatteloven § 3-1, skal være den samme som Stortinget har vedtatt skal gjelde på det norske fastlandet.

Forslag til vedtak om bestillingsfullmakt for budsjetterminen 2000

III

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Justisdepartementet i 2000 kan bestille varer for inntil kr 3 000 000 ut over den totale bevilgningen som er gitt under kap. 5, post 01 på svalbardbudsjettet.

Forslag til vedtak om merinntektsfullmakt for budsjetterminen 2000

IV

Merinntektsfullmakt

Stortinget samtykker i at Justisdepartementet i 2000 kan overskride bevilgningen under kap. 5, post 01, tilsvarende det inntektsførte beløpet under kap. 3005, post 02.

Forslag til vedtak om avgift av kull som utføres fra Svalbard for budsjetterminen 2000

V

For budsjetterminen 2000 skal det svares avgift til statskassen av kull som utføres fra Svalbard, etter en sats på 1 % av verdien for de første 100 000 tonn, og deretter etter satser fallende med 0,1 % av verdien for hvert ytterligere 100 000 tonn.


Vedlegg 1
Oversikt over forslag til direkte utgifter på Svalbard for 2000 som dekkes over statsbudsjettet:

(i 1 000 kr)

Kap.PostRegnskapBlå bokForslag
199819992000
Kirke, utdannings- og
Forskningsdepartementet
222 (1,5)>Statens grunnskoler og
grunnskoleinternat -
Longyearbyen skole,
Driftsutgifter15 08414 75015 200
281 (1)>Bygg og fellesutgifter for
Universiteter og høgskoler -
Universitetsstudiene på Svalbard33 89030 00032 000
283 (1,7)>Meteorologisk institutt, drift av
Stasjonene på Bjørnøya og Hopen8 8658 8309 300
28552Norges forskningsråd, prosjektet
Arktisk lys og varme3 5003 5003 500
Kulturdepartementet
32078Ymse faste tiltak115119122
32678Ymse faste tiltak122126129
335 (2)>71Produksjonstilskudd84150150
Kommunal- og Regionaldepartementet
502 (3)>01Valgutgifter0250
530 (1)>01Arbeidstilsynet18060210
533 (1)>01Direktoratet for brann- og
eksplosjonsvern409050
537 (1)>01Produkt- og Elektrisitetstilsynet934050
551 (1)>55Etablererstipend8091 0001 000
Sosial- og helsedepartementet
738Helsetjenesten på Svalbard
01Driftsutgifter11 87810 74211 280
Nærings- og Handelsdepartementet
922 (4)>70Tilskudd, Norsk Romsenter3 5001 400
95170Tilskudd, Store Norske
Spitsbergen Kulkompani AS62 00060 000126 000
95270Tilskudd, Svalbard
Samfunnsdrift AS og Svalbard
Næringsutvikling AS61 01946 00040 000
95370Tilskudd Kings Bay AS25 00026 00011 000
Miljøverndepartementet
1410 (1)>Polarforskning5 5005 5005 500
1427 (8)>Direktoratet for naturforvaltning1 0001 000
1441 (1)>Oljevernberedskap1 2461 2621 203
1465 (1)>Statens kartverk10 40010 40010 400
1470 (1,9)>Tilskudd til Sysselmannens
miljøvernarbeid, lønns- og
driftsmidler til
miljøvernsjefstillingen1 5001 500950
1471 (1)>Norsk Polarinstitutt58 00058 00062 000
Arbeids- og administrasjons-
Departementet
2445 (6)>24Longyearbyen sykehus1 0629071 007
244524Skolebygninger, Longyearbyen2 2552 4282 397
Barne- og familiedepartementet
844 (1,8)>70Kontantstøtte til småbarnsforeldre1 300850
845 (1,8)>70Barnetrygd3 1673 500
856 (1)>60Driftstilskudd til barnehager2 2422 4002 500
Samferdselsdepartementet
2450Svalbard lufthavn, driftsutgifter18 56017 88218 830
2450Svalbard lufthavn, investeringer4 10011 5708 900
Sum327 544322 248370 428

(1)> Beløpene er foreløpige overslag over hvor stor del av en større bevilgning som gjelder svalbardformål.

(2)> Beløpet under kap. 335 Pressestøtte post 71 gjelder tilskudd til Svalbardposten. Tilskuddet for 1998 var kr. 84 000. Tilskuddet for 2000 vil trolig utgjøre kr. 150 000. Utbetalingen av tilskudd skjer etter regler i forskrift om produksjonstilskudd til dagspressen.

(3)> Midlene skal dekke utgifter til å motta forhåndsstemmer ved valg fra velgere som oppholder seg på Svalbard.

(4)> Bevilgningen går til etablering av en stasjon for datanedlesing og styring av satellitter i nærheten av Longyearbyen - Svalbard Satellittstasjon (Svalsat). På bakgrunn av forutsetningene knyttet til finansiering av Svalsat-prosjektet, jf. St.prp. nr. 1 for 1995-96, er det for 2000 foreslått å bevilge 1,4 mill. kroner til Svalsat-prosjektet. Med dette tilskuddet vil den statlige finansieringsandel på 28 mill. kroner være oppfylt.

(5)> Budsjett til Longyearbyen skole fastsettes i oktober 1999 av Statens utdanningskontor i Troms på bakgrunn av tildeling over kap. 222.

(6)> Totalt sett for bevilgningen på denne posten ligger regnskapstallene ca. kr. 300 000 for lavt. Dette skyldes at avregninger vedrørende fjernvarme ikke ble regnskapsført før 1998.

(7)> Beløpene inkluderer utgifter til flyværtjenesten ved Svalbard lufthavn (kr. 680 000 i 1998 og i 1999). Disse utgiftene blir refundert av Luftfartsverket.

(8)> Det foreligger ikke tilgjengelige regnskapstall for 1998.

(9)> Fra og med 2000 dekkes lønns- og driftsmidler til miljøvernsjefstillingen over Svalbardbudsjettets kap. 5 Sysselmannen.

Oversikt over forslag til inntekter fra Svalbard for 2000 som inngår i statsbudsjettet:

(i 1 000 kr)

Kap.PostRegnskapBlå bokForslag
199819992000
Kommunal- og
Regionaldepartementet
3537 (1)>Produkt- og Elektrisitetstilsynet934050
Sosial- og helsedepartementet
3738Helsetjenesten på Svalbard
02Salgs- og leieinntekter1 6531 3431 390
Samferdselsdepartementet
2450 (2)>Svalbard lufthavn17 31315 65216 824
Sum19 05917 03518 264

(1)> Inntektene tilsvarer utgiftene under kap. 537.

(2)> Beløpet er et anslag over hvor stor del av et større inntektsoverslag som kommer fra virksomhet på Svalbard.


Vedlegg 2

Kart over SvalbardLagt inn 4. oktober 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen