Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Oversikt over forslag...

VED1VEDLEGG

VEDLEGG 1

Oversikt over forslag til utgifter på Svalbard som dekkes over statsbudsjettet for 2001


Kap.postRegnskap
1999
Saldert
budsjett 2000
Forslag
2001
Kirke-, utdannings- og
forskningsdepartementet
222 1,4>01Statens grunnskoler og grunnskoleinternat 2 Longyearbyen
skole, driftsutgifter
14 78315 20015 500
281 1>01Fellesutgifter til universiteter og høgskoler 2 driftsutgifter32 69232 20033 000
283 1,5>01Meteorologisk institutt, drift av stasjonene
på Bjørnøya og Hopen og værtjenesten
på Svalbard lufthavn
8 8309 3009 470
28552Norges forskningsråd, prosjekter,
Arktisk lys og varm, Klima- og ozonforskning
3 5003 5003 500
Kulturdepartementet
320 8>74Tilskudd til faste tiltak under Norsk kulturråd125
32078Ymse faste tiltak119121
32678Ymse faste tiltak126129136
335 2>71Produksjonstilskudd155
Kommunal- og regionaldepartementet
502 3>01Valgutgifter0025
530 1>01Arbeidstilsynet224210210
533 1>01Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern545151
537 1>01Produkt- og Elektrisitetstilsynet515050
551 1>55Etablererstipend6901 0001 000
Sosial- og helsedepartementet
73801Helsetjenesten på Svalbard 2 driftsutgifter13 76611 11012 500
Barne- og familiedepartementet
844 1,6>70Kontantstøtte til småbarnsforeldre1 300850
845 1,6>70Barnetrygd3 5002 850
856 1>60Driftstilskudd til barnehager2 3592 5002 500
Nærings- og handelsdepartementet
92270Tilskudd Norsk Romsenter3 5001 4000
95170Tilskudd Store Norske Spitsbergen Kulkompani
AS
87 000126 0000
95270Tilskudd Svalbard Samfunnsdrift AS45 52140 00040 000
95370Tilskudd Kings Bay AS24 00011 00011 000
Miljøverndepartementet
1410 1>Polarforskning5 5005 5004 500
1427Direktoratet for naturforvaltning1 0001 0001 000
1441 1>Oljevernberedskap, opprydding mv1 5621 4131 500
1465 1>Statens kartverk10 40010 40010 400
1470 7>Tilskudd til sysselmannens miljøvernarbeid, lønns-
og driftsmidler til miljøvernsjefstillingen
1 5009501 000
1471 7>Norsk Polarinstitutt58 00062 00062 000
Arbeids- og administrasjonsdepartementet
244524Longyearbyen sykehus1 2401 1501 150
244524Skolebygninger, Longyearbyen2 0462 5002 500
Samferdselsdepartementet
2450Svalbard lufthavn, driftsutgifter18 07918 83020 200
2450Svalbard lufthavn, investeringer5 8468 90011 600
sum342 543371 214248 617

1> Beløpene er overslag over hvor stor del av en større bevilgning som gjelder tiltak på Svalbard.

2> Beløpet under kap. 335 Pressestøtte post 71 gjelder tilskudd til Svalbardposten. Beløpet beregnes pr oktober inneværende år med utgangspunkt i opplagstall, jf omtale under punkt 4.9 .

3> Midlene skal dekke utgifter til å motta forhåndsstemmer ved stortingsvalget 2001 fra velgere som oppholder seg på Svalbard.

4> Budsjett til Longyearbyen skole fastsettes i oktober av Statens utdanningskontor i Troms på bakgrunn av tildeling over kap. 222.

5> Beløpene er anslag. Størsteparten av utgiftene til flyværtjenesten, anslått til kr 685 000 i 2001, blir refundert av Luftfartsverket.

6> Det foreligger ikke tilgjengelige regnskapstall for 1999.

7>Fra og med 2000 dekkes lønns- og driftsmidler til miljøvernsjefstillingen over svalbardbudsjettet kap. 5 Sysselmannen.

8> Tilskuddet er fra 2001 budsjettert over kap 320 post 74 Tilskudd til faste tiltak under Norsk kulturråd, og ikke kap 326 post 78 Ymse faste tiltak, som tidligere.


Til toppen