Forsiden

Brev til kommunesektoren om statsbudsjettet 2011

Statsbudsjettet 2011 - det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak

Kommunene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene

Deres ref                                  Vår ref                                            Dato
                                               10/3034-1 SSP                                21.12.2010

 

Statsbudsjettet 2011 - det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak

Regjeringen la 5. oktober 2010 fram forslag til statsbudsjett for 2011, jf. Prop. 1 S (2010-2011).

Stortingets finanskomité avga 19. november Innst. 3 S (2010-2011). På bakgrunn av innstillingen vedtok Stortinget 25. november kommunale og fylkeskommunale skattører og rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Stortingets vedtak var i tråd med regjeringens forslag.

For nærmere detaljer om budsjettopplegget for kommunesektoren 2011 viser vi til overnevnte budsjettdokumenter.

I punkt 4 informeres det om endringer i rammetilskuddet for 2010, jf. Prop. 29 S (2010-2011) og innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2010 under kommunal- og regionaldepartementet Innst. 129 S (2010-2011). Endringene ble vedtatt av Stortinget 10. desember.

1. Kommunesektorens inntektsrammer for 2011

Det anslås å bli en reell vekst i kommunesektorens inntekter på om lag 5,7 mrd. kroner i 2011, eller 1,7 pst. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2010 i revidert nasjonalbudsjett for 2010. Av veksten er 2,75 mrd. kroner frie inntekter. Dette tilsvarer en reell vekst i frie inntekter på 1,0 pst.

Stortinget har i tråd med regjeringens forslag vedtatt følgende maksimalskattører for personlige skatteytere for 2011:

• Kommuner: 11,30 prosent (reduksjon på 1,5 prosentpoeng fra 2010)
• Fylkeskommuner: 2,65 prosent (uendret fra 2010)

Endringen i skattøren for kommuner må sees i sammenheng med at skatteandelen for kommunene reduseres fra om lag 45 prosent i 2010 til om lag 40 prosent i 2011, jf. endringene i inntektssystemet for kommunene omtalt i kommuneproposisjonen 2011

Tabell 1 viser anslag på frie inntekter 2010 og 2011, fordelt på skatteinntekter og rammetilskudd. 2010-beløpene er anslag på regnskap. Økningen på 1 mrd. kroner i rammetilskuddet ved nysalderingen av 2010-budsjettet er ikke regnet med (jf. pkt. 4). For 2011 er Stortingets budsjettvedtak lagt til grunn. Det er ingen endringer i forhold til tabell 2.2 i Kommunal- og regionaldepartementets budsjettproposisjon Prop. 1 S (2010-2011).


Tabell 1. Kommunenes og fylkeskommunenes frie inntekter i 20101) og 2011. Mill. kr og endring i pst. Nominelle priser2)

 

Kommunene

Fylkeskommunene

Kommunesektoren i alt

2010

2011

Pst.
endr.

2010

2011

Pst.
endr.

2010

2011

Pst.
endr.

Skatter i alt

123 142

115 670

-6,1

22 150

22 650

2,3

145 292

138 320

-4,8

Herav skatt på inntekt og formue

116 050

108 470

-6,5

22 150

22 650

2,3

138 200

131 120

-5,1

Ramme-tilskudd

84 795

99 971

17,9

25 962

26 855

3,4

110 757

126 826

14,5

Sum frie inntekter

207 937

215 641

3,7

48 112

49 505

2,9

256 049

265 146

3,6

(1)    Ekskl. økningen på 1 mrd. kroner ved nysalderingen av 2010-budsjettet.
(2)    Prisveksten i kommunesektoren i 2011 anslås til 2,8 pst.

Tabell 1 viser at den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter anslås til 3,6 pst. i 2011, regnet fra anslag på regnskap 2010. Med anslått prisvekst i kommunesektoren i 2011 på 2,8 pst. tilsvarer det en realvekst på om lag 0,7 pst. Dette utgjør om lag 1,9 mrd. kroner.

Når det gjelder fordeling av rammetilskudd til hhv. kommuner og fylkeskommuner i 2011, vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2010-2011) (Grønt hefte), tabell 1-k og tabell 1-fk.

Bevilgning til krisesentre (kap. 840 Krisetiltak, post 60 Tilskudd til krisesentre)

Midler til drift av krisesentre innlemmes i kommunenes rammetilskudd fra 2011. Innlemmingen gir omfordelingsvirkninger som kan medføre utfordringer for enkelte kommuner som har satset spesielt på å bygge opp krisesentertilbudet. For at tilbudet ikke skal svekkes, har Stortinget vedtatt at det innføres en ettårig overgangsordning administrert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Det settes av 15 mill. kroner som etter søknad vil kunne tildeles vertskommuner med særlige utfordringer.

 

2. Inntektsutjevnende tilskudd

Negativt rammetilskudd

Dersom en kommune en termin på grunn av høy skatteinngang får et negativt inntektsutjevnende tilskudd som er større enn det øvrige rammetilskuddet, blir kommunens rammetilskudd negativt. Kommunen får da ikke utbetalt rammetilskudd i den aktuelle terminen.  Det negative rammetilskuddet blir avregnet mot neste terminutbetaling. Bykle kommune har de siste årene hatt så høy skatteinngang at kommunen har blitt trukket mer i netto inntektsutjevnende tilskudd enn det kommunen mottar i øvrige rammetilskudd sett under ett. For 2011 forventer derimot departementet at trekket i det inntektsutjevnende tilskuddet vil være mindre enn beregnet rammetilskudd. Bykle vil derfor få utbetalt rammetilskudd i 2011.  

Departementet vil i 2011 foreta en løpende vurdering av behovet for å holde tilbake utbetaling av rammetilskudd for kommuner med høy skatteinngang.

Regnskapsmessig føring

Det inntektsutjevnende tilskuddet skal føres etter anordningsprinsippet. Ved utbetaling av rammetilskuddet i januar og februar 2011 må det inntektsutjevnende tilskuddet henføres til den perioden utbetalingen gjelder for (oktober, november eller desember 2010), mens det øvrige rammetilskuddet henføres til perioden som utbetalingen skjer (januar eller februar 2011).

Departementet tar sikte på at det inntektsutjevnende tilskuddet for 2010 vil være ferdig beregnet ca. 1. februar 2011, når endelige skattetall for 2010 foreligger. Tallene vil da bli lagt ut på departementets internettsider for løpende inntektsutjevning.

3. Tidspunkt for utbetaling av rammetilskudd i 2011

Rammetilskudd for 2011 vil være på mottakers konto på følgende datoer:
5. januar, 4. februar, 4. mars, 5. april, 5. mai, 3. juni, 5. juli, 5. september, 5. oktober og 4. november.

Terminutbetalingene av rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner dokumenteres på Kommunal- og regionaldepartementets internettsider www.regjeringen.no/krd.

4. Statsbudsjettet 2010 – endringer i nysalderingen (Prop. 29 S og Innst. 129 S for 2010-2011)

Kap 571 Rammetilskudd til kommunenePost 60 Innbyggertilskudd

Korrigering av rammetilskuddet som følge av økt finansieringsansvar for fysioterapi

Stortinget vedtok ved behandlingen av St.prp. nr. 1 (2008-2009) Helse- og omsorgsdepartementet, jf. Budsjettinnst. S. nr. 11 (2008-2009), at kommunenes finansieringsansvar for den avtalebaserte fysioterapitjenesten gradvis skal økes. I årets takstforhandlinger mellom staten, KS og Norsk Fysioterapiforbund ble det fastsatt at nye 25 prosent av omleggingen skal foretas i avtaleåret 2010-2011. Dette utgjør 57 mill. kroner i andre halvår 2010. Beløpet ble utbetalt i november og fordelt per kommune etter antall avtaleårsverk.

Korrigering av rammetilskuddet som følge av endringer i regelverket for fysioterapibehandling i utlandet

Ved Stortingets behandling av Prop. 1 S (2009-2010) ble det bestemt å avvikle folketrygdens bidrag til fysioterapi i utlandet. Utgiftene skal heretter belastes bostedskommunen. I den forbindelse ble det overført 8 mill. kroner fra kap. 2790 Andre helsetiltak, post 70 Bidrag lokalt under Helse- og omsorgsdepartementets budsjett til kap. 571 Rammetilskudd til kommunene, post 60 Innbyggertilskudd. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2010 ble overføringen av ansvaret til kommunene utsatt til 2011. 8 mill. kroner ble tilbakeført til kap. 2790, post 70, men ved en feil ble ikke midlene trukket ut av rammetilskuddet til kommunene. Rammetilskuddet reduseres derfor nå med 8 mill. kroner.

Økte frie inntekter til kommunene

Etter forslag fra regjeringen økes de frie inntektene til kommunene med 1 mrd. kroner i 2010. Dette vil gi kommunene bedre muligheter til å gjennomføre nødvendig utbygging av sykehjem og omsorgsboliger, og utvikle en verdig eldreomsorg. Økningen av de frie inntektene kan eksempelvis brukes til å betale ned gjeld, settes i fond eller finansiere kommunenes egenandel ved utbygging av sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Økningen i de frie inntektene gis som rammetilskudd og fordeles etter kostnadsnøkkelen i inntektssystemet.

Kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner


Post 64 Skjønnstilskudd

Etter forslag fra regjeringen økes skjønnstilskuddet til fylkeskommunene med 25 mill. kroner i 2010. Økningen er begrunnet med et helt ekstraordinært vedlikeholdsbehov som oppsto i løpet av 2010. Økningen fordeles med 11 mill. kroner til Nordland, 10 mill. kroner til Troms og 4 mill. kroner til Finnmark.

 

Med hilsen


Thor Bernstrøm e.f.
avdelingsdirektør

                                                            Sigurd Steinsund Pedersen
                                                            rådgiver

Vedlegg:

  1. Statlige overføringer til kommunesektoren 2010 og 2010 (xls-fil)
  2. Kommunevis fordeling av endringer i rammetilskuddet i nysalderingen av 2010-budsjettet (xls-fil)

 

Likelydende brev sendt til:

Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Kommunene