RNB fra A til Å

Stikkord

Tekst

Eierskap i aksjeselskap - NIBIO

Regjeringen vil styrke satsingen på næringsrettet forskning og innovasjon, slik at vi får lagt et bredere grunnlag for verdiskaping. I den forbindelse planlegges det for et felles innovasjonsselskap for kunnskapsmiljøene på Campus Ås. Denne aktøren skal bli en viktig bidragsyter til å skape verdier av kunnskap fra forskning. 

Med utgangspunkt i samfunnsoppdraget til Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) om å satse på innovasjonsrettede aktiviteter, foreslås det et

romertallsvedtak der NIBIO gis fullmakt til å kjøpe aksjer for inntil 500.000,- kroner i det planlagte innovasjonsselskapet på Ås.

VESO – overføring av eierskapsoppfølging

I forbindelse med eierskapsmeldingen, vurderte regjeringen statens eierskap i Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS (VESO) som rent forretningsmessig. Forvaltningen av statens eierandel i VESO ble derfor fra 1.1.2016 overført fra Landbruks- og matdepartementet til Nærings- og fiskeridepartementet.

Antibiotikaresistens - MRSA

 

Det er forventet økte utbetalinger til lovfestede erstatninger ved utbrudd av dyre- og plantesykdommer, spesielt knyttet til påvisninger av antibiotikaresistente bakterier (MRSA) i svineholdet. Bevilgninga blir derfor økt med ti millioner kroner.

NIBIO – nytt forsøksveksthus på Særheim (Rogaland)

Som et tiltak for å motvirke arbeidsledigheten på Sør- og Vestlandet, foreslås en bevilgning på 18,5 millioner kroner til et moderne veksthus. 

Veksthuset på Særheim er fra 1998, og er lite egnet for fremtidsrettet forskning. Satsingen skal støtte opp under økt konkurranseevne og vekst i næringen. 

De siste årene har veksthusnæringen i Norge vært gjennom en rivende utvikling. Sentralt i denne positive utviklingen har vært Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) sin enhet på Særheim (Klepp kommune på Jæren).