Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Stikkord fra a - å

Forskning - jordbruksavtalen

Forskningsmidler over jordbruksavtalen foreslås økt med 10 millioner kroner til 65 millioner kroner for 2019. Det skal årlig settes av 3 millioner kroner til et femårig forskningsprosjekt for å bedre kunnskaps-grunnlaget innen skog og klima.

Forskning – skog og klima

Regjeringen foreslår en satsing på 25 millioner kroner rettet mot bidrag fra skogen i klimasammenheng. Satsingen skal bidra til økt kunnskap om innovativ utnyttelse av skogsråstoff for grønn omstilling, samtidig som karbonlageret i skogen opprettholdes eller økes.

Høstbare viltressurser

Regjeringen foreslår å bevilge 2 millioner kroner til å etablere en ordning for å stimulere barn og unge til forståelse, og bruk av utmarksressursene. Landbruks- og matdepartementet har fra 2018 overtatt ansvaret for forvaltning av høstbare viltressurser fra Klima- og miljødepartementet. Samtidig blir Landbrukets utviklingsfond i 2019 tilført midler til tiltak som bidrar til næringsutvikling og verdiskaping basert på høstbare viltressurser og andre utmarksressurser.

Tømmertransport - Infrastruktur -

Regjeringen foreslår å bevilge 92 millioner kroner til infrastruktur i skogbruket. I perioden 2014 til 2018 er det bevilget omkring 760 millioner kroner til infrastrukturtiltak i skogbruket. Regjeringen foreslår også å bevilge 25 millioner kroner til å etablere en tilskuddsordning for utbedring av flaskehalser for effektiv tømmertransport på fylkesvegnettet (over Samferdsels-departementets budsjett).

Jordbruksavtalen

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene med 812 millioner kroner til gjennomføring av jordbruksavtalen.

Det ble inngått avtale mellom partene med en ramme på 1 100 millioner kroner. Av denne rammen utgjør økte markedsinntekter 19 prosent. Avtalen legger til rette for en inntektsvekst for jordbruket på 3,5 prosent per årsverk fra 2018 til 2019.

Gode inntektsmuligheter over flere år har bidratt til stor vilje til investering og produksjon.

Produksjonen av husdyrprodukter har blitt for stor. På kort sikt er ikke utfordringen å øke produksjonen, men å få balanse i markedene.

Avtalen prioriterer de produksjonene som har markedspotensial, blant annet korn, frukt, grønnsaker, bær og poteter.

Landbruksdirektoratet

Regjeringen vedtok i fjor høst å flytte 30 årsverk fra Landbruksdirektoratets enhet i Oslo til en ny enhet i Steinkjer. Enheten i Steinkjer skal være på plass innen oktober 2020. Regjeringen ønsker å bidra til å skape en mer balansert lokalisering av statlige arbeidsplasser og å være med på å bygge opp gode kompetansemiljø også utenfor de største byene. Regjeringen foreslår for 2019 en økning på 17 millioner kroner i direktoratets driftsbudsjett til dekning av merkostnader i forbindelse med etablering i Steinkjer.