Reindriftsavtalen

Budsjettet frå a til å - Statsbudsjettet 2012

Reindriftsavtalen er ei næringsavtale mellom staten og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL). Forhandlingane om Reindriftsavtalen 2011/2012 førte ikkje fram til ei forhandlingsløysing. I samsvar med hovudavtalen for reindrifta og sluttprotokollen frå forhandlingane, er det statens siste og reviderte tilbod som dannar grunnlaget for Reindriftsoppgjeret 2011/2012. Reindriftsoppgjeret 2011/2012 vart godkjent av Stortinget i juni. Det har ei ordinær ramme på  102 millionar kroner. Dette er ein auke på 1,0 million kroner i forhold til Reindriftsavtalen 2010/2011. Oppgjeret legg hovudvekt på til tak som kann bidra til betring av slaktinga gjennomsesong og auka sal.

Til toppen