Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vedlegg I Definisjon...

VED1VEDLEGG

 

Vedlegg I Definisjon av begrepet ”opprinnelsesprodukter” og metoder for administrativt samarbeid


Innhold:

Avdeling I Alminnelige bestemmelser

-Art. 1Definisjoner

Avdeling II Definisjon av begrepet»Opprinnelsesprodukter»

-Art. 2 Opprinnelseskriterier
-Art. 3Kumulasjon
-Art. 4Produkter fremstilt i sin helhet
-Art. 5Produkter tilstrekkelig bearbeidet eller foredlet
-Art. 6Utilstrekkelig bearbeiding eller foredling
-Art. 7Kvalifiserende enhet
-Art. 8Tilbehør, reservedeler og verktøy
-Art. 9Sett
-Art. 10Nøytrale elementer
-Art. 11Atskillelse av materialer

Avdeling III Territoriale krav

-Art. 12 Territorialitetsprinsippet
-Art. 13Utenlands bearbeiding
-Art. 14Direkte transport
-Art. 15Utstillinger

Avdeling IV Opprinnelsesbevis

-Art. 16 Opprinnelseserklæring
-Art. 17Godkjent eksportør
-Art. 18Importkrav
-Art. 19Innførsel i delsendinger
-Art. 20Fritak fra opprinnelseserklæring
-Art. 21 Grunnlagsdokumenter
-Art. 22Oppbevaring av opprinnelseserklæringer og grunnlagsdokumenter
-Art. 23Uoverensstemmelser og formelle feil

Avdeling V Metoder for administrativt samarbeid

-Art. 24Underretninger
-Art. 25Verifisering av opprinnelseserklæringer
-Art. 26Tvisteløsning
-Art. 27Opprinnelses og tarifferingsinformasjon
-Art. 28Fortrolighet
-Art. 29 Straffebestemmelser
-Art. 30Frisoner

Avdeling VI Sluttbestemmelser

-Art. 31Underkomite for toll- og opprinnelsessaker
-Art. 32Forklarende anmerkninger
-Art. 33Varer i transitt eller på lager

Avdeling I Alminnelige bestemmelser

Artikkel 1

Definisjoner

Ved anvendelse av dette vedlegg forstås med:

 1. »kapitler» og »posisjoner»: kapitler og posisjoner (firesifret kode) anvendt i nomenklaturen som utgjør Det harmoniserte system;
 2. »tariffert»: tarifferingen av et produkt eller et materiale under en bestemt posisjon;
 3. »Singapores kompetente myndighet»: International Enterprise Singapore, eller IE Singapore;
 4. »sending»: produkter som enten er sendt samtidig fra en eksportør til en mottaker eller produkter omfattet av ett enkelt transportdokument omfattende forsendelsen fra eksportør til mottaker, eller i mangel av slikt transportdokument, av en enkelt faktura;
 5. »tollverdi»: den beregnede verdi fastsatt i samsvar med Avtalen om gjennomføring av artikkel VII i Generalavtalen om tolltariffer og handel - 1994 (WTO-avtalen om tollverdi);
 6. »pris fra fabrikk»: prisen som betales for produktet fritt fabrikk til produsenten i en avtalepart i det foretak der den siste bearbeidelse eller foredling er utført, forutsatt at prisen innbefatter verdien av alle anvendte materialer, fratrukket eventuelle interne avgifter som tilbakebetales når det fremstilte produktet eksporteres;
 7. »varer»: både materialer og produkter;
 8. »det harmoniserte system»: gjeldende Harmoniserte system for beskrivelse og koding av varer, inkludert de alminnelige fortolkningsregler og juridisk bindende noter;
 9. »fremstilling»: all slags bearbeidelse eller foredling herunder sammensetting og montering eller spesielle prosesser;
 10. »materiale»: enhver bestanddel, råmateriale, komponent eller del o.l. som er brukt i fremstillingen av et produkt;
 11. »ikke-opprinnelsesmaterialer»: materialer som ikke kvalifiserer som opprinnelsesprodukter i henhold til dette vedlegg;
 12. »avtalepart»: Island, Norge, Sveits og Singapore. På grunn av tollunionen mellom Sveits og Liechtenstein, anses produkter med opprinnelse i Liechtenstein for å ha opprinnelse i Sveits.
 13. »produkt»: det produktet som blir fremstilt, selv om det er bestemt for senere bruk som materiale i en annen produksjonsprosess;
 14. »territorier»: inkludert territorialfarvann;
 15. »verdien av materialer»: tollverdien på innførselstidspunktet av anvendte ikke-opprinnelsesmaterialer, eller dersom denne ikke er kjent og ikke kan påvises, den første påviselige pris som er betalt for materialene i en avtalepart;
 16. »verdien av opprinnelsesmaterialer»: verdien av opprinnelsesmaterialer i samsvar med definisjonen i bokstav o), anvendt med nødvendige tillempninger.

Avdeling II Definisjon av begrepet »Opprinnelsesprodukter»

Artikkel 2

Opprinnelseskriterier

Ved anvendelse av denne Avtalen, skal følgende produkter anses å ha opprinnelse i en avtalepart:

 1. produkter fremstilt i sin helhet i en avtalepart i henhold til artikkel 4;
 2. produkter fremstilt i en avtalepart inneholdende materialer som ikke har blitt fremstilt i sin helhet der, forutsatt at slike materialer har vært gjenstand for tilstrekkelig bearbeiding eller foredling i den berørte avtaleparten i henhold til artikkel 5; eller
 3. produkter fremstilt i en avtalepart utelukkende fra materialer som kvalifiserer som opprinnelsesprodukter ifølge dette vedlegg.

Artikkel 3

Kumulasjon av opprinnelse

 1. Som unntak fra artikkel 2, skal materialer med opprinnelse i en annen avtalepart i henhold til dette vedlegg anses som materialer med opprinnelse i den berørte avtalepart, forutsatt at de har gjennomgått bearbeiding eller foredling som går utover det som er nevnt i artikkel 6.
 2. Produkter med opprinnelse i en annen avtalepart i henhold til dette vedlegg, som eksporteres fra en avtalepart til en annen, beholder sin opprinnelse når de blir eksportert i uendret stand eller som i den eksporterende avtalepart ikke har gjennomgått noen bearbeidelse eller foredling som går utover det som er nevnt i artikkel 6.
 3. Ved anvendelse av nr. 2, når materialer med opprinnelse i to eller flere avtaleparter er anvendt og disse materialene i den eksporterende avtalepart ikke har gjennomgått noen bearbeidelse eller foredling som går utover det som er nevnt i artikkel 6, skal opprinnelsen fastsettes på grunnlag av det materialet som har den høyeste tollverdien, eller, dersom denne ikke er kjent og ikke kan påvises, den høyeste først påviselige pris som er betalt for dette materialet i denne avtaleparten.

Artikkel 4

Produkter fremstilt i sin helhet

 1. Ved anvendelse av artikkel 2 a), skal følgende produkter anses som fremstilt i sin helhet i en avtalepart:
  1. mineralske produkter utvunnet av deres jord eller havbunn;
  2. vegetabilske produkter høstet eller samlet der;
  3. levende dyr født og alet der;
  4. produkter av levende dyr alet der;
  5. produkter fra jakt, fangst og fiske drevet der;
  6. produkter fra sjøfiske og andre produkter tatt opp av havet utenfor sjøterritoriet til et land av et fartøy som fører flagg tilhørende en avtalepart;
  7. produkter fremstilt om bord på et fabrikkskip som fører flagg tilhørende en avtalepart, utelukkende av produkter som er nevnt under bokstav f);
  8. der som ikke lenger kan nyttegjøres slik det opprinnelig var ment eller er egnet til å bli restaurert eller reparert og bare er egnet til avfall eller gjenvinning av deler eller råstoffer, inkludert brukte dekk bare egnet til regummiering;
  9. avfall og skrap fra forbruk eller fabrikasjonsvirksomhet som har funnet sted der, bare egnet til avfall eller gjenvinning av råstoffer;
  10. produkter utvunnet av havbunnen eller havundergrunnen utenfor deres sjøterritorium, forutsatt at de har enerett til å utnytte denne havbunnen; og
  11. produkter fremstilt der utelukkende av produkter angitt under bokstav a) til j).

Artikkel 5

Produkter tilstrekkelig bearbeidet eller foredlet

 1. Ved anvendelse av artikkel 2 b), skal produkter som ikke er fremstilt i sin helhet anses som tilstrekkelig bearbeidet eller foredlet når vilkårene i Tillegg 2 er oppfylt.

  Vilkårene nevnt ovenfor angir den bearbeiding eller foredling som skal være utført på ikke-opprinnelsesmaterialer brukt i fremstillingen og gjelder bare i forhold til slike materialer. Det følger av dette at, dersom et produkt som har oppnådd opprinnelsesstatus, uten hensyn til om dette produktet har blitt fremstilt i den samme fabrikken eller i en annen fabrikk i en avtalepart, ved å oppfylle vilkårene fastsatt i Tillegg 2, er brukt som materiale til fremstillingen av et annet produkt, skal de vilkår som gjelder for et slikt annet produkt ikke gjelde for et produkt som er brukt som materiale, og det skal derfor ikke tas hensyn til eventuelle ikke-opprinnelsesmaterialer inkorporert i et slikt produkt brukt som et materiale til fremstillingen av et annet produkt.

 2. Som unntak fra nr. 1, kan ikke-opprinnelsesmaterialer som, i henhold til vilkårene fastsatt i Tillegg 2, ikke skulle kunne anvendes til fremstilling av et produkt, likevel anvendes, forutsatt at:
  1. deres totale verdi ikke overstiger 10% av produktets pris fra fabrikk;
  2. enhver prosentsats fastsatt i Tillegg 2 for maksimal verdi av ikke-opprinnelsesmaterialer, ikke overskrides gjennom anvendelsen av dette nr.

  Dette nr. gjelder ikke for produkter som hører under kapitlene 50-63 i Det harmoniserte system. Tillegg 1 får anvendelse for disse produktene.

 3. I den hensikt å oppfylle vilkårene Tillegg 2, kan fremstillingen bli foretatt ved en eller flere produsenter i en avtalepart. Underlagsdokumenter som beviser fremstillingen skal oppbevares av eksportøren eller produsenten av sluttproduktet.
 4. Nr. 1 til 3 får anvendelse med de unntak som følger av artikkel 6.

Artikkel 6

Utilstrekkelig bearbeiding eller foredling

 1. Med forbehold for nr. 2, skal følgende behandlinger anses som utilstrekkelig bearbeiding eller foredling til å gi status som opprinnelsesprodukter, uansett om kravene i artikkel 5 er oppfylt:
  1. konserverende behandlinger som har til hensikt å holde produktene i sin opprinnelige tilstand under transport eller lagring;
  2. deling og sammenstilling av kolli;
  3. vasking, rensing, fjerning av støv, oksydering, olje, maling eller andre belegg;
  4. stryking eller pressing av tekstiler;
  5. enkel [1 maling og polering;
  6. avskalling, delvis eller fullstendig bleking, polering, og glassering av korn og ris;
  7. farging av sukker eller fremstilling av sukkerbiter;
  8. skrelling, steinfjerning og avskalling, av frukt, nøtter og grønnsaker;
  9. sliping, enkel oppmaling eller enkel oppdeling;
  10. sikting, utskilling, sortering, klassifisering, gruppering, sammenstilling; (innbefattet sammenstilling av varer til sortiment eller sett);
  11. enkel ¹ fylling i flasker, kanner, flakonger, sekker, etuier, esker, befestigelse til kort eller plater, etc., og all annen enkel emballering;
  12. anbringelse av merker, etiketter eller andre liknende kjennemerker på produkter eller deres emballasje;
  13. enkel blanding [2 av produkter, også av forskjellige slag;
  14. enkel [3 montering av deler for å utgjøre et komplett produkt eller demontering av et produkt;
  15. slakting av dyr.
  16. en kombinasjon av to eller flere behandlinger som er angitt under bokstav a) til o).
 2. Alle behandlinger utført i en avtalepart på et gitt produkt skal vurderes samlet ved bestemmelse av hvorvidt den bearbeiding eller foredling som produktet har gjennomgått skal anses som utilstrekkelig i henhold til nr. 1.

Artikkel 7

Kvalifiserende enheter

 1. Ved anvendelse av bestemmelsene i dette vedlegg skal den kvalifiserende enhet være det bestemte produkt som gir produktet dets karakter ved bestemmelse av tariffering i henhold til Det harmoniserte system.

  I samsvar med dette følger at:

  1. når et produkt bestående av en gruppe eller samling av artikler er tariffert i én posisjon, utgjør alt den kvalifiserende enhet; eller
  2. når en sending består av et antall like produkter som tarifferes under samme posisjon, skal hvert produkt vurderes hver for seg ved anvendelse av bestemmelsene i dette vedlegg.
 2. Når emballasje er inkludert sammen med produktet i tarifferingsøyemed iht. alminnelig fortolkningsregel 5 i Det harmoniserte system, skal den også tas med ved bestemmelse av opprinnelse.

Artikkel 8

Tilbehør, reservedeler og verktøy

Tilbehør, reservedeler og verktøy sendt sammen med en utrustning, en maskin, et apparat eller et kjøretøy, som er standardutstyr og innbefattet i prisen eller som ikke er særskilt fakturert, skal anses som en enhet sammen med den aktuelle utrustning, maskin, apparat eller kjøretøy.

Artikkel 9

Sett

Sett, som definert iht. alminnelig fortolkningsregel 3 i Det harmoniserte system, skal anses som opprinnelsesprodukt dersom alle komponenter i settet er opprinnelsesprodukter. Imidlertid, når et sett består av opprinnelsesprodukter og ikke-opprinnelsesprodukter, skal settet i sin helhet anses som et opprinnelsesprodukt, forutsatt at verdien av ikke-opprinnelsesproduktene ikke overstiger 15% av settets pris fra fabrikk.

Artikkel 10

Nøytrale elementer

For å bestemme om et produkt har opprinnelse, er det ikke nødvendig å fastslå opprinnelsen på følgende som eventuelt måtte bli brukt ved fremstillingen av produktet:

 1. energi og drivstoff;
 2. anlegg og utstyr, inkludert varer til bruk for vedlikehold av dette;
 3. maskiner, verktøy og støpeformer; og
 4. alle andre varer som ikke inngår i og som ikke er forutsatt å inngå i den endelige sammensetning av produktet.

Artikkel 11

Atskillelse av materialer

 1. Når identiske opprinnelses- og ikke-opprinnelsesmaterialer, som kan benyttes om hverandre, benyttes i fremstillingen av et produkt, skal disse materialene lagres fysisk adskilt i samsvar med deres opprinnelse.

  Med identiske opprinnelses- og ikke-opprinnelsesmaterialer, som kan benyttes om hverandre, menes materialer som er av samme slag og handelskvalitet, som innehar samme tekniske og fysiske karakter, og som, når de er inkorporert i det ferdige produktet ikke kan skjeldnes fra hverandre for opprinnelsesformål i kraft av merking etc.

 2. En produsent som på grunn av uforholdsmessige store kostnader eller praktiske ulemper ved å lagre identiske opprinnelses- og ikke-opprinnelsesmaterialer til bruk i fremstillingen av et produkt fysisk adskilt, kan benytte systemet kalt »bokføringsmessig atskillelse» for å håndtere slik lagring.
 3. Dette systemet skal føres, anvendes og vedlikeholdes i samsvar med de generelt aksepterte regnskapsprinsipper som gjelder i den avtalepart hvor produktet fremstilles. Det valgte systemet må:
  • opprettholde et klart skille mellom anskaffede og/eller lagrede opprinnelses- og ikke-opprinnelsesmaterialer, og
  • forsikre at ikke flere produkter oppnår opprinnelsesstatus enn det som ville vært tilfelle dersom materialene hadde vært lagret fysisk atskilt.
 4. Produsenten som nyter godt av denne forenklingen kan kun utstede opprinnelsesbevis for den mengden av produkter som kan anses å ha opprinnelsesstatus og må akseptere fullt ansvar for opprinnelserklæringene og for å oppbevare alle dokumenter som tilkjennegir materialenes opprinnelse. På anmodning fra tollmyndighetene eller Singapore's kompetente myndighet, skal innehaveren legge frem tilfredsstillende redegjørelse som viser hvordan mengdene har blitt fastsatt.
 5. En avtalepart kan kreve at anvendelsen av systemet for lagerhold som følger av denne artikkel er underlagt forhåndsgodkjenning.

Avdeling III Territoriale krav

Artikkel 12

Territorialitetsprinsippet

 1. Med de unntak som følger av artikkel 3 og 13, skal de vilkår som er fastsatt i avdeling II være oppfylt uten avbrudd i en avtalepart.
 2. Med de unntak som følger av artikkel 3, skal en opprinnelsesvare som er utført fra en avtalepart til en ikke-avtalepart dersom den blir gjeninnført, anses som ikke-opprinnelsesvare, med mindre det på tilfredsstillende måte overfor tollmyndighetene kan godtgjøres at:
  1. den gjeninnførte varen er den samme varen som den som ble utført; og
  2. den gjeninnførte varen ikke har gjennomgått noen behandling utover det som har vært nødvendig for å bevare den i opprinnelig tilstand mens den har vært utført.

Artikkel 13

Utenlands bearbeiding

Som unntak fra artikkel 12, skal ervervelse av opprinnelsesstatus i henhold til de vilkår som er fastsatt i avdeling II, ikke påvirkes av bearbeiding eller foredling foretatt utenfor en avtalepart's territorium på materialer utført fra avtaleparten og senere gjeninnført dit, forutsatt at vilkårene i Tillegg 3 er oppfylt.

Artikkel 14

Direkte transport

 1. Den preferansebehandling som følger av denne avtalen gjelder bare for produkter, som oppfyller vilkårene i dette vedlegg som er transportert direkte mellom en EFTA-stat og Singapore. Produkter som utgjør en enkel sending, kan imidlertid transporteres gjennom andre land, eventuelt med omlasting eller midlertidig lagring i slike land, forutsatt at de forblir under tollvesenets kontroll i transitt- eller lagringslandet, og at de ikke gjennomgår annen behandling enn lossing og lasting eller annen behandling med sikte på å bevare dem i god tilstand.
 2. Bevis for at vilkårene fastsatt i nr. 1 er oppfylt, skal på forespørsel gis tollmyndigheten i importlandet ved fremleggelse av:
  1. et enkelt transportdokument som dekker forsendelsen fra den eksporterende avtalepart gjennom transittlandet; eller
  2. et sertifikat utstedt av tollmyndigheten i transittlandet, som:
   1. gir en nøyaktig beskrivelse av produktene;
   2. angir datoene for lossing og lasting av produktene og, når det er aktuelt, navn på fartøyer, eller andre transportmidler som er benyttet; og
   3. bekrefter de forhold produktene har vært oppbevart under i transittlandet; eller
  3. i mangel av forannevnte, andre fyllestgjørende dokumentasjoner.

Artikkel 15

Utstillinger

 1. Opprinnelsesprodukter som er sendt for utstilling utenfor avtalepartenes territorier og som etter utstillingen blir solgt for å bli innført til en avtalepart, skal ved innførselen nyte godt av den preferansebehandling som følger av denne avtalen under forutsetning av at det på tilfredsstillende måte overfor tollmyndighetene blir godtgjort at:
  1. en eksportør har sendt disse produktene fra en avtalepart til det land hvor utstillingen er holdt og har utstilt dem der;
  2. denne eksportøren har solgt eller på annen måte overdratt produktene til en person i en avtalepart;
  3. produktene er blitt sendt under utstillingen eller umiddelbart etterpå, i samme stand som da de ble sendt til utstillingen; og
  4. produktene fra det øyeblikk de ble sendt til utstillingen, ikke har vært brukt til andre formål enn demonstrasjon på utstillingen.
 2. Nr. 1 skal gjelde for alle handels-, industri-, landbruks- eller håndverksutstillinger samt varemesser eller offentlige utstillinger av liknende art, hvor produktene forblir under tollvesenets kontroll, unntatt slike utstillinger som organiseres til private formål i butikker og forretningslokaler med sikte på salg av utenlandske produkter. Tollmyndigheten i den importerende avtalepart kan ved innførselen av de nevnte produktene kreve bevis for at produktene har vært under tollvesenets kontroll i utstillingslandet, samt ytterligere dokumentasjon vedrørende deres utstillingsbetingelser, i motsatt fall kan preferansetollbehandling bli avslått.
 3. En opprinnelseserklæring skal utferdiges eller utstedes i samsvar med bestemmelsene i avdeling IV og fremlegges for tollmyndigheten i den importerende avtalepart på vanlig måte. Utstillingens navn og adresse skal være påført opprinnelsesbeviset.

Avdeling IV Opprinnelsesbevis

Artikkel 16

Opprinnelseserklæring

 1. I den hensikt å oppnå preferansetollbehandling i en annen avtalepart, må et opprinnelsesbevis i form av en opprinnelseserklæring være fyllt ut av en eksportør i en avtalepart for produkter som kan ansees som opprinnelsesprodukter i en avtalepart og som for oppfyller de øvrige vilkår i dette vedlegg.
 2. Opprinnelseserklæringen nevnt i nr. 1, skal ha følgende ordlyd:

  «The exporter of the products covered by this document (customs authorization No. ... (> [4)> declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of .... [5 preferential origin.»

  .......................................................................... [6 (Place and date)

  ........... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... [7 (Signature of the exporter; in addition the name of the person signing the declaration has to be indicated in clear script)

 3. En opprinnelseserklæring kan utferdiges på en faktura eller ethvert annet handelsdokument som beskriver de berørte produkter tilstrekkelig til å kunne identifiseres.
 4. En opprinnelseserklæring skal utferdiges på engelsk i lesbar og varig form og, med slike unntak som følger av artikkel 17, ha original underskrift påført av eksportøren.
 5. En opprinnelseserklæring kan utferdiges av eksportøren i forbindelse med utførselen av de produkter den refererer seg til, eller etter utførselen.
 6. Ved utferdigelsen av en opprinnelseserklæring må en eksportør som støtter seg til dokumenter og opplysninger fra en produsent forsikre seg om at dokumentene og informasjonen er korrekte.
 7. En eksportør som har utferdiget en opprinnelseserklæring og som oppdager at opprinnelseserklæringen inneholder feil opplysninger skal uten opphold informere importøren skriftlig om enhver endring som vil ha innvirkning på opprinnelsesstausen for hvert enkelt produkt som omfattes av opprinnelseserklæringen.
 8. En eksportør som har utferdiget en opprinnelseserklæring, må på forlangende av tollmyndigheten i den eksporterende avtalepart eller Singapore's kompetente myndighet, fremlegge for vedkommende myndighet en kopi av opprinnelseserklæringen og alle aktuelle dokumenter som beviser de berørte produkters opprinnelsesstatus. I denne hensikt skal vedkommende tollmyndigheter eller Singapore's kompetente myndighet ha rett til å utføre kontroller av eksportørs regnskaper eller enhver annen kontroll som anses hensiktsmessig.
 9. Begrepet »eksportør» i denne artikkelen omfatter ikke en speditør, megler eller lignende, unntatt i de tilfeller der et slikt firma er gitt skriftlig tillatelse av vareeier til å utferdige opprinnelseserklæringen..

Artikkel 17

Godkjent eksportør

 1. Når en avtalepart har etablert et system for godkjente eksportører, kan tollmyndigheten i en EFTA-stat eller Singapore's kompetente myndighet autorisere en eksportør i den aktuelle avtalepart som hyppig foretar eksporter av opprinnelsesprodukter i medhold av denne Avtalen, til å kunne utferdige en opprinnelseserklæring uten underskrift på vilkår av at vedkommende avgir en skriftlig erklæring til tollmyndigheten i den eksporterende avtalepart eller Singapore's kompetente myndighet, om at han påtar seg fullt ansvar for enhver opprinnelseserklæring som identifiserer han som om den var underskrevet av ham for hånd.
 2. Tollmyndigheten i eksportlandet eller Singapore's kompetente myndighet skal gi den godkjente eksportøren nevnt i nr. 1, et autorisasjonsnummer eller annen form for identifikasjon som avtalepartenes tollmyndigheter eller Singapore's kompetente myndighet er blitt enige om til bruk på opprinnelseserklæringen i stedet for eksportørens underskrift.
 3. Tollmyndigheten i eksportlandet eller Singapore's kompetente myndighet kan overvåke bruken av autorisasjonen nevnt i nr. 1 og kan når som helst trekke autorisasjonen tilbake dersom eksportøren ikke lenger oppfyller vilkårene eller på annen måte gjør feilaktig bruk av autorisasjonen.

Artikkel 18

Krav ved innførsel

 1. Produkter med opprinnelse i en avtalepart skal, ved innførsel til en annen avtalepart nyte godt av den preferansetollbehandling som følger av denne avtalen ved fremleggelse av en opprinnelseserklæring som beskrevet i artikkel 16.
 2. For å oppnå preferansetollbehandling, skal importøren i samsvar med gjeldende prosedyrer i importlandet kreve preferansetollbehandling på tidspunktet for innførsel av et opprinnelsesprodukt, uansett om vedkommende har en opprinnelseserklæring eller ikke.

  I tilfelle importøren på innførselstidspunktet ikke besitter en opprinnelseserklæring, kan importøren av produktet, i samsvar med den importerende avtaleparts lovgivning, fremlegge den originale opprinnelseserklæringen og hvis det kreves også annen dokumentasjon knyttet til innførselen av produktet, på et senere tidspunkt.

 3. Som unntak fra nr. 1, skal opprinnelsesprodukter i henhold til dette vedlegg, i de tilfeller som er angitt i artikkel 20, ved innførselen nyte godt av den preferansetollbehandling som følger av denne Avtalen uten at det er nødvendig å fremlegge noen av de dokumenter som er nevnt i nr. 1.
 4. En opprinnelseserklæring skal være gyldig i 10 måneder regnet fra utstedelsesdatoen i den eksporterende avtalepart, og skal innenfor nevnte periode fremlegges for tollmyndigheten i den importerende avtalepart.
 5. En opprinnelseserklæring som er fremlagt for tollmyndigheten i den importerende avtalepart etter sluttdatoen for gyldighetstiden angitt i nr. 4, kan godkjennes for innrømmelse av preferansebehandling i tilfeller der dokumentene ikke ble fremlagt i rett tid på grunn av ekstraordinære omstendigheter. I andre tilfeller av for sen fremleggelse, kan tollmyndigheten i den importerende avtalepart godkjenne en opprinnelseserklæring dersom produktene har blitt fremlagt før nevnte sluttdato.
 6. En opprinnelseserklæring skal fremlegges for tollmyndigheten i den importerende avtalepart i samsvar med gjeldende prosedyrer i denne avtalepart. Denne myndigheten kan forlange en oversettelse av dokumentet som opprinnelseserklæringen er avgitt på, og de kan også kreve at innførselsdeklarasjonen ledsages av en erklæring fra importøren om at produktene oppfyller vilkårene i dette vedlegg.

Artikkel 19

Innførsel i delsendinger

Når demonterte eller usammensatte produkter som nevnt i alminnelig fortolkningsregel 2 bokstav a) i Det harmoniserte system og som hører under avsnitt XVI og XVII eller posisjon 73.08 og 94.06 i Det harmoniserte system, etter anmodning av importøren og på vilkår fastsatt av tollmyndighetene i den importerende avtalepart, innføres i delsendinger, skal en enkel opprinnelseserklæringen for slike produkter fremlegges for tollmyndighetene ved innførselen av den første delsendingen.

Artikkel 20

Fritak for opprinnelseserklæring

 1. Produkter sendt som småsendinger fra privatperson til privatperson eller som medbringes av reisende som personlig bagasje, skal anses som opprinnelsesprodukter uten at det kreves fremlagt opprinnelseserklæring, forutsatt at importen av slike produkter ikke har handelsmessig karakter og at de har blitt erklært å oppfylle vilkårene i dette vedlegg og det ikke er tvil om riktigheten av en slik erklæring. I tilfeller hvor produktene er sendt pr. post, kan denne erklæringen gis på postens tolldeklarasjon (CN22/CN23 eller C2/CP3) eller på et ark papir vedheftet dette dokumentet.
 2. Importen anses ikke å ha handelsmessig karakter når varene bare blir tilfeldig importert og utelukkende er til personlig bruk for mottakerene eller de reisende eller deres familier og det tydelig fremgår av varenes art og mengde at de ikke er bestemt for handelsformål.
 3. Når det gjelder småsendinger skal den samlede verdi av disse produktene ikke overstige noen av de følgende beløp:
  1. 500 euro
  2. 450 US dollar (USD)
  3. 1.000 Singapore dollar (SGD)
  4. 4.100 norske kroner (NOK)
  5. 43.000 islandske kroner (ISK)
  6. 900 sveitsiske franc (CHF)
 4. Når det gjelder produkter som utgjør del av reisendes personlige bagasje skal den samlede verdi av disse produktene ikke overstige noen av de følgende beløp:
  1. 1.200 euro
  2. 1.100 US dollar (USD)
  3. 2.400 Singapore dollar (SGD)
  4. 10.000 norske kroner (NOK)
  5. 100.000 islandske kroner (ISK)
  6. 2.100 sveitsiske franc (CHF)
 5. Dersom verdien av varene er fakturert eller deklarert i en annen valuta enn de som er nevnt under nr. 3 og 4, skal det beløp som tilsvarer beløpet uttrykt i den importerende avtaleparts nasjonale valuta anvendes.

Artikkel 21

Grunnlagsdokumenter

Dokumenter nevnt i artikkel 16 nr. 8, brukt som bevis for at produkter omfattet av en opprinnelseserklæring kan anses som opprinnelsesprodukter i en avtalepart og oppfyller de øvrige vilkår i dette vedlegg, kan bl.a. bestå av følgende:

 1. konkrete bevis om de prosesser som er utført av eksportøren eller leverandøren for å fremstille de aktuelle varer, som fremkommer for eksempel av hans regnskaper eller intern bokføring;
 2. dokumenter som beviser opprinnelsesstatus på anvendte materialer, utstedt eller utferdiget i en avtalepart hvor disse dokumenter er anvendt, i samsvar med deres nasjonale lovgivning;
 3. dokumenter som beviser bearbeiding eller foredling av materialer i en avtalepart, utstedt eller utferdiget i en avtalepart hvor disse dokumentene er anvendt, i samsvar med deres nasjonale lovgivning;
 4. opprinnelseserklæringer som beviser opprinnelsesstatus på anvendte materialer, utstedt eller utferdiget i en avtalepart; eller
 5. nødvendige bevis vedrørende bearbeiding eller foredling foretatt utenfor avtalepartenes territorier ved anvendelse av artikkel 13, som beviser at vilkårene i den artikkelen er oppfylt.

Artikkel 22

Oppbevaring av opprinnelseserklæringer og grunnlagsdokumenter

Den eksportør som utferdiger en opprinnelseserklæring skal oppbevare i minst 3 år en kopi av den aktuelle opprinnelseserklæringen såvel som dokumentene nevnt i artikkel 16 nr. 8.

Artikkel 23

Uoverensstemmelser og formelle feil

 1. Oppdagelsen av mindre uoverensstemmelser mellom opplysninger gitt i opprinnelseserklæringen og opplysninger gitt i de dokumenter som er fremlagt for tollvesenet med sikte på tollbehandling av produkter ved innførsel, skal ikke i seg selv medføre at opprinnelseserklæringen blir kjent ugyldig, såfremt det blir behørig godtgjort at dette dokumentet stemmer overens med de fremlagte produkter.
 2. Åpenbare formelle feil slik som skrivefeil på en opprinnelseserklæring bør ikke medføre at dokumentet blir avvist, med mindre disse feilene er egnet til å skape tvil om riktigheten av de opplysninger som er gitt i dokumentet.

Avdeling V Metoder for administrativt samarbeid

Artikkel 24

Underretninger

Tollmyndighetene i avtalepartene skal gjennom EFTA-sekretariatet forsyne hverandre med informasjon om utformingen av autorisasjonsnummeret for godkjente eksportører, der avtaleparten har innført et slikt system, samt med adressene til avtalepartenes tollmyndigheter som er ansvarlige for verifisering av opprinnelseserklæringer.

Artikkel 25

Verifisering av opprinnelseserklæringer

 1. For å sikre en korrekt anvendelse av dette vedlegg, skal avtalepartene bistå hverandre, gjennom deres respektive tollmyndigheter, med å kontrollere (verifisere) ektheten til opprinnelseserklæringer samt riktigheten av de opplysninger som er gitt i disse dokumentene.
 2. Etterskuddsvise verifiseringer av opprinnelseserklæringer skal utføres når som helst dersom tollmyndigheten i den importerende avtalepart ønsker å kontrollere slike dokumenters ekthet, de omhandlede produkters opprinnelsesstatus eller hvorvidt de øvrige vilkår i dette vedlegg er oppfylt.
 3. Ved anvendelse av bestemmelsene i nr. 1 skal tollmyndigheten i den importerende avtalepart returnere opprinnelseserklæringen, eller en kopi av dette dokumentet, til tollmyndigheten i den eksporterende avtalepart, med opplysninger om årsakene til forespørselen. Alle opplysninger og dokumenter som er skaffet til veie og som tyder på at opplysningene gitt i opprinnelseserklæringen er uriktige, skal formidles til støtte for anmodningen om verifisering.
 4. Verifiseringen skal utføres av tollmyndigheten i det berørte eksporterende EFTA-land eller av Singapore's kompetente myndighet. For dette formål skal de ha rett til å kreve ethvert bevis og til å utføre enhver undersøkelse av eksportørens regnskaper eller enhver annen kontroll som de anser hensiktsmessig.
 5. Tollmyndighetene i den importerende avtalepart kan beslutte å utsette innrømmelse av preferansetollbehandling for de produkter som er dekket av den berørte opprinnelseserklæring i påvente av resultatene fra verifiseringen. Det kan tilbys å stille varene til fri rådighet for importøren avhengig av de forholdsregler som anses nødvendig.
 6. Den tollmyndighet som anmoder om en verifisering skal meddeles resultatene av undersøkelsen så snart som mulig. Disse resultatene skal klart indikere hvorvidt dokumentene er ekte og om de berørte produkter kan anses som produkter med opprinnelse i en avtalepart og oppfyller de øvrige vilkår i dette vedlegg.
 7. Hvis et svar ikke er mottatt innen 10 måneder etter datoen for tidspunktet for en anmodning om verifisering eller dersom svaret ikke inneholder tilstrekkelig informasjon til å kunne fastslå dokumentets ekthet eller produktenes opprinnelse, skal de anmodende tollmyndigheter, unntatt når det er spesielle omstendigheter, ha rett til å nekte berettigelse til tollpreferanse.

Artikkel 26

Tvisteløsning

Tvister som oppstår mellom avtalepartene i forbindelse med verifiseringsprosedyrene i artikkel 25, som ikke kan avgjøres av avtalepartenes tollmyndigheter, eller som reiser et spørsmål med hensyn til fortolkningen av dette vedlegg, skal fremlegges for Underkomitéen for toll- og opprinnelsessaker. Underkomitéen skal rapportere sine konklusjoner til Den blandede komité.

Artikkel 27

Opprinnelses- og tarifferingsinformasjon

På anmodning fra en importør, eksportør eller produsent skal tollmyndigheten i en avtalepart eller eventuelt Singapore's kompetente myndighet, avgi uttalelse om et produkts opprinnelsesstatus og tariffering. Slike henvendelser skal søkes besvart innen 90 dager etter mottatt forespørsel.

Artikkel 28

Fortrolighet

Alle opplysninger som ut fra deres innhold er fortrolige eller som er gitt på et fortrolig grunnlag, skal omfattes av forpliktelsene om offentlig taushetsplikt, i samsvar med den aktuelle lovgivning i den enkelte avtalepart. Slike opplysninger skal ikke avsløres av avtalepartenes myndigheter med mindre det foreligger uttrykkelig samtykke fra den person eller myndighet som ga opplysningene.

Artikkel 29

Straffetiltak

Det påligger hver avtalepart å anvende straffetiltak mot enhver person som utferdiger eller medvirker til utferdigelse av et dokument som inneholder uriktige opplysninger i den hensikt å oppnå preferansetollbehandling.

Artikkel 30

Frisoner

 1. En eksportør i en avtalepart skal sikre at produkter handlet med under dekke av en opprinnelseserklæring som under transporten legges inn i en frisone beliggende i deres territorium, ikke blir erstattet av andre varer og at de ikke gjennomgår andre operasjoner enn det som er normalt for å hindre dem i å bli forringet.
 2. Som unntak fra bestemmelsene i nr. 1, når produkter med opprinnelse i en avtalepart innføres til en frisone under dekke av en opprinnelseserklæring og gjennomgår behandling eller foredling, kan den aktuelle eksportøren utstede en ny opprinnelseserklæring dersom den gjennomførte behandling eller foredling er i samsvar med bestemmelsene i dette vedlegg.

Avdeling VI Øvrige bestemmelser

Artikkel 31

Underkomité for toll- og opprinnelsessaker

 1. En underkomité av Den blandede komité, for toll- og opprinnelsessaker er herved opprettet.
 2. Underkomitéens oppgaver skal være å utveksle opplysninger og vurdere opprinnelsreglene i lys av endrede forutsetninger, slik som teknologisk utvikling, endringer i markedsbetingelsene eller andre internasjonale utviklinger. Videre skal underkomitéen forberede og koordinere posisjoner, forberede endringer i opprinnelsesreglene og bistå Den blandede komité med hensyn til:
  1. generelle opprinnelsesregler og administrativt samarbeid som fastsatt i dette vedlegg;
  2. liste-regler inntatt i Tillegg 2 og 3 til dette vedlegg;
  3. andre saker som Den blandede komité legger frem for underkomitéen.
  4. Underkomitéen skal bestrebe seg på for så raskt som mulig å løse eventuelle tvister som oppstår i forbindelse med verifikasjonsprosedyrene, som nevnt i artikkel 26 i dette vedlegget.
 3. Underkomitéen skal rapportere til Den blandede komité. Underkomitéen kan fremsette anbefalinger overfor Den blandede komité i saker som er knyttet til dens oppgaver.
 4. Underkomitéen skal handle ved enstemmighet. Ledelsen av underkomitéen skal alternere mellom en representant for en avtalepart for en tidsperiode man blir enige om. Lederen skal velges på det første møtet i underkomitéen.
 5. Underkomitéen skal møtes så ofte som nødvendig. Det kan innkalles til møte av Den blandede komité, av lederen for underkomitéen på eget initiativ eller på anmodning av enhver avtalepart. Møtestedet skal alternere mellom Singapore og en EFTA-stat.
 6. Til hvert møte skal lederen i samråd med alle avtaleparter utarbeide en foreløpig dagsorden, som normalt skal sendes avtalepartene senest to uker før møtet.

Artikkel 32

Forklarende anmerkninger

 1. Avtalepartene skal i Underkomitéen for toll- og opprinnelsessaker diskutere og bli enige om »Forklarende anmerkninger» vedrørende fortolkninger, anvendelse og administrering av dette vedlegget.
 2. Avtalepartene skal iverksette de forklarende anmerkninger på samme tidspunkt, i samsvar med deres respektive nasjonale prosedyrer.

Artikkel 33

Varer i transitt eller på lager

Bestemmelsene i denne Avtalen kan anvendes overfor varer som oppfyller bestemmelsene i dette vedlegg og som på datoen for ikrafttredelse av denne Avtale enten befinner seg i transitt eller er i en avtalepart eller, for midlertidig lagring, på et tollager eller i en frisone, såfremt det innen 4 måneder fra nevnte dato fremlegges for tollmyndigheten i den importerende avtalepart en opprinnelseserklæring utstedt i etterhånd av vedkommende eksportør etter Avtalens ikrafttredelse, sammen med de dokumenter viser at varene har blitt transportert direkte.

Tillegg 1 til vedlegg I Innledende anmerkninger til listen i tillegg 2

Anmerkning 1:

Listen fastsetter for alle varer, de vilkår som kreves oppfylt for at varene kan anses som tilstrekkelig bearbeidet eller foredlet i henhold til artikkel 5 i dette vedlegg.

Anmerkning 2:

2.1De to første kolonnene i listen beskriver den fremstilte vare. Den første kolonnen inneholder posisjonsnummeret eller kapittelnummeret i Det harmoniserte system og den andre kolonnen inneholder den varebeskrivelse som er anvendt i dette systemet for berørt posisjon eller kapittel. For hver anførsel i de to første kolonnene er det fastsatt en regel i kolonne 3 eller 4. Når anførselen i første kolonne, i noen tilfeller, begynner med bokstavene »ex», betyr dette at reglene i kolonne 3 eller 4 bare gjelder for den delen av posisjonen som er beskrevet i kolonne 2.
2.2Når flere posisjonsnummer er gruppert sammen eller et kapittelnummer er angitt i kolonne 1 og varebeskrivelsene i kolonne 2 derfor er angitt i generelle vendinger, gjelder de tilhørende regler i kolonne 3 eller 4 for alle produkter som i Det harmoniserte system er tariffert under slike posisjoner i kapittelet, eller i enhver av de posisjoner som er gruppert sammen i kolonne 1.
2.3Når det er forskjellige regler i listen for ulike produkter under en posisjon, angir hvert strekpunkt varebeskrivelsen for vedkommende del av posisjonen som er dekket av de tilhørende regler i kolonne 3 eller 4.
2.4Når det for en anførsel i de to første kolonnene er fastsatt en regel i både kolonne 3 og 4, kan eksportøren velge, som et alternativ, å anvende regelen gitt i kolonne 3 eller den som er gitt i kolonne 4. Dersom ingen opprinnelsesregel finnes i kolonne 4, må regelen i kolonne 3 anvendes.

Anmerkning 3:

3.1Bestemmelsene i artikkel 5 i Vedlegg I, vedrørende produkter som har oppnådd opprinnelsesstatus og som benyttes i fremstillingen av andre produkter, gjelder uten hensyn til om slike produkter har blitt produsert i den samme fabrikken eller i en annen fabrikk i en avtalepart.

Eksempel:

En maskin under posisjon 84.07, der regelen fastsetter at verdien av ikke-opprinnelsesmaterialer som kan benyttes ikke må overstige 40% av ferdigvarens pris fra fabrikk, er fremstilt av »annet legert stål i form av råsmidde emner» under posisjon ex 72.24. Dersom dette smiemnet er smidd i en avtalepart av en blokk (ingot) uten opprinnelsesstatus, har smiemnet allerede oppnådd opprinnelsesstatus i kraft av regelen for posisjon ex 72.24 i listen. Smiemnet kan siden inngå som opprinnelsesprodukt i verdiberegningen for maskinen uavhengig av om den er fremstilt i den samme bedriften eller i en annen bedrift i vedkommende avtalepart. Verdien av blokken uten opprinnelsesstatus blir følgelig ikke kalkulert med når verdien av de medgåtte ikke-opprinnelsesprodukter legges sammen.

3.2Regelen i listen beskriver det minimum av bearbeiding eller foredling som kreves, og en videre bearbeiding eller foredling gir også opprinnelsesstatus; omvendt, vil mindre bearbeiding eller foredling ikke gi opprinnelsesstatus. Dersom en regel sier at ikke-opprinnelsesprodukter bearbeidet eller foredlet til et bestemt nivå kan benyttes i produksjonen, er bruken av slike materialer på et tidligere trinn i produksjonen tillatt og bruken av slike materialer på et senere trinn er ikke tillatt.
3.3Med forbehold for nr. 3.2 når en regel fastsetter at »materialer fra enhver posisjon» kan anvendes, kan materialer fra samme posisjon som produktet også anvendes, under forutsetning av at eventuelle andre spesielle begrensninger inntatt i listeregelen er overholdt. Med uttrykket »fremstilling fra materialer fra enhver posisjon, herunder andre materialer fra posisjon ...» menes imidlertid, når det gjelder materialer tariffert under samme posisjon som produktet, at kun materialer med en annen beskrivelse enn produktet som angitt i kolonne 2, kan anvendes.
3.4Når en regel i listen fastsetter at en vare kan fremstilles fra flere enn ett materiale, menes at ethvert av eller flere av disse materialene kan benyttes. Det kreves ikke at alle skal benyttes.

Eksempel:

Regelen for garn som hører under posisjonene 53.06 til 53.08, sier at naturlige fibrer kan benyttes og at bl.a. kjemiske materialer også kan benyttes. Dette betyr ikke at begge må benyttes; det er mulig å benytte det ene eller det andre eller begge to.

3.5Når en regel i listen fastsetter at en vare må være fremstilt fra et bestemt materiale, hindrer dette vilkåret selvsagt ikke bruk av andre materialer som på grunn av deres naturlige beskaffenhet ikke kan tilfredsstille regelen. (Se også anmerkning 6.2 i forbindelse med tekstiler).

Eksempel:

Regelen for tilberedte næringsmidler som hører under posisjonen 19.04, som uttrykkelig utelukker anvendelsen av korn og kornderivater, er ikke til hinder for bruk av mineralsalter, kjemikalier eller andre tilsetninger som ikke er kornprodukter Imidlertid gjelder dette ikke for produkter som, selv om de ikke kan fremstilles av det bestemte materiale nevnt i listen, kan fremstilles av et materiale av samme beskaffenhet på et tidligere trinn i produksjonen.

3.6Dersom det i en regel i listen er angitt to prosentsatser for maksimumsverdien av ikke-opprinnelsesmaterialer som kan benyttes, kan disse prosentsatsene ikke legges sammen. Maksimumsverdien for alle ikke-opprinnelsesmaterialer som er benyttet kan aldri overstige den høyeste prosentsatsen som er angitt. Videre, må ikke de enkelte prosentsatsene overstiges for de bestemte materialer de gjelder for.

Anmerkning 4:

4.1Uttrykket »naturfibrer» er brukt i listen for å vise til andre fibrer enn kunstige eller syntetiske fibrer. Uttrykket er begrenset til å gjelde stadiet før spinning foretas, medregnet avfall, og med mindre annet er fastsatt, omfatter det fibrer som er blitt kardet, kjem
met eller behandlet på annen måte, men ikke spunnet.
4.2Uttrykket »naturfibrer» omfatter tagl under posisjon 05.03, silke under posisjon 50.02 og 50.03, og likeledes ullfibrene, fine eller grove dyrehår under posisjonene 51.01 til 51.05, bomullsfibrene under posisjonene 52.01 til 52.03 og de andre vegetabilske fibrene under posisjonene 53.01 til 53.05.
4.3Uttrykkene »spinnmasse», »kjemiske materialer» og »materialer til fremstilling av papir» er brukt i listen for å beskrive materialer som ikke er tariffert i kapittel 50 til 63, som kan anvendes til fremstilling av kunstige-, syntetiske- eller papirfibrer eller garn.
4.4Uttrykket »syntetiske eller kunstige stapelfibrer» er brukt i listen for å vise til syntetisk eller kunstig fiberkabel, stapelfibrer eller avfall, under posisjonene 55.01 til 55.07.

Anmerkning 5:

5.1Dersom det for et gitt produkt i listen er henvist til denne anmerkning, skal vilkårene fastsatt i kolonne 3 ikke gjelde for noen basis-tekstilmaterialer anvendt ved fremstillingen av dette produktet, som til sammen utgjør 10% eller mindre av den totale vekten av alle basis-tekstilmaterialene som er benyttet. (Se også etterfølgende anmerkning 5.3 og 5.4).
5.2Imidlertid, toleransen nevnt i anmerkning 5.1 kan bare anvendes for blandede produkter som har blitt fremstilt av to eller flere basis-tekstilmaterialer. Følgende er basis-tekstilmaterialer:
-silke,
-ull,
-grove dyrehår,
-fine dyrehår,
-tagl,
-bomull,
-materialer til fremstilling av papir samt papir,
-lin,
-hamp,
-jute og andre tekstilfibrer av bast,
-sisal og andre tekstilfibrer av slekten Agave,
-kokos-, abaca-, rami- og andre vegetabilske tekstilfibrer,
-syntetiske filamenter,
-kunstige filamenter,
-strømledende filamenter,
-syntetiske stapelfibrer av polypropylen,
-syntetiske stapelfibrer av polyester,
-syntetiske stapelfibrer av polyamid,
-syntetiske stapelfibrer av polyakrylonitril,
-syntetiske stapelfibrer av polyimid,
-syntetiske stapelfibrer av polytetrafluoretylen,
-syntetiske stapelfibrer av polyfenylensulfid,
-syntetiske stapelfibrer av polyvinylklorid,
-andre syntetiske stapelfibrer, kunstige stapelfibrer av viskose,
-andre kunstige stapelfibre,
-garn fremstilt av polyuretan, segmentert med fleksible segmenter av polyeter, også omspunnet,
-garn fremstilt av polyuretan, segmentert med fleksible segmenter av polyester, også omspunnet,
-produkter fra posisjon 56.05 (metallisert garn) som inneholder strimler med en kjerne av aluminiumsfolie eller en kjerne av plastfilm også dekket av aluminiumspulver, med bredde høyst 5 mm, limt mellom to plastfilmer med gjennomsiktig eller farget lim,
-andre produkter fra posisjon 56.05.

Eksempel:

Et garn under posisjon 52.05 fremstilt av bomullsfibrer under posisjon 52.03 og syntetiske stapelfibrer under posisjon 55.06 er et blandingsgarn. Derfor kan syntetiske stapelfibrer som ikke oppfyller opprinnelsesreglene (som krever fremstilling fra kjemiske materialer eller spinnmasse) anvendes i en mengde opp til 10 % av vekten av garnet.

Eksempel:

Et garn av bomull under posisjon 52.04 fremstilt av bomullsgarn under posisjon 52.05 og syntetisk garn av stapelfibrer under posisjon 55.09, er et blandingsgarn. Derfor kan syntetisk garn som ikke oppfyller opprinnelsesreglene (som krever fremstilling fra kjemiske materialer eller spinnmasse) eller bomullsgarn som ikke oppfyller opprinnelsesreglene (som krever fremstilling fra naturlige fibrer, ikke kardet, kjemmet eller på annen måte klargjort for spinning) eller en kombinasjon av disse to anvendes, forutsatt at deres samlede vekt ikke overstiger 10% av vekten av garnet.

Eksempel:

Tuftede tekstilstoffer under posisjon 58.02 fremstilt av bomullsgarn under posisjon 52.05 og bomullsvevnad under posisjon 52.10 er bare et blandingsprodukt dersom bomullsvevnaden selv er en blandingsvevnad som er fremstilt av garn som hører under to forskjellige posisjoner eller dersom det anvendte bomullsgarnet selv er blandet.

Eksempel:

Dersom det omhandlede tuftede tekstilstoffet hadde vært fremstilt av bomullsgarn under posisjon 52.05 og syntetisk vevnad under posisjon 54.07, er de anvendte garnene to forskjellige basis-tekstilmaterialer og det tuftede tekstilstoffet er følgelig et blandingsprodukt.

5.3For produkter inneholdende »garn fremstilt av polyuretan, segmentert med fleksible segmenter av polyeter, også omspunnet», er toleransen 20% for dette garnet.
5.4For produkter inneholdende "strimler med en kjerne av aluminiumsfolie eller en kjerne av plastfilm også dekket av aluminiumspulver, med bredde høyst 5 mm, limt mellom to plastfilmer", er toleransen 30% for disse strimlene.

Anmerkning 6:

6.1For tekstilprodukter som i listen er merket med en fotnote som henviser til denne anmerkning, kan tekstilmaterialer, med unntak av fôr og skredderlerret, som ikke tilfredsstiller regelen i kolonne 3 i listen for den aktuelle ferdigvaren, anvendes forutsatt at de skifter posisjon og verdien av dem ikke overstiger 8% av ferdigvarens pris fra fabrikk.
6.2Med forbehold for anmerkning 6.3, kan materialer som ikke hører under kapittel 50 til 63, benyttes fritt i fremstilling av tekstilprodukter, også om de inneholder tekstiler.

-Eksempel:

Dersom en regel i listen sier at det for en bestemt tekstilartikkel, f.eks. tekstilstoffer i kapittel 60, må anvendes garn, hindrer ikke dette bruk av gjenstander som f.eks. glassperler, fordi disse ikke hører under kapittel 50 til 63.

6.3Der en prosentregel gjelder, må verdien av materialer som ikke hører under kapittel 50 til 63 regnes med når verdien av medgåtte ikke-opprinnelsesmaterialer skal beregnes.

Anmerkning 7:

7.1Som »spesielle prosesser» under posisjonene ex 27.07, 27.13 til 27.15, ex 29.01, ex 29.02 og ex 34.03, anses følgende:
a) vakuumdestillasjon;
b)omdestillasjon ved en meget nøyaktig fraksjoneringsprosess;
c)krakking;
d)omforming;
e)ekstraksjon ved hjelp av selektive løsningsmidler;
f)en prosess som omfatter samtlige følgende behandlinger: bearbeiding med konsentrert svovelsyre, oleum (rykende svovelsyre) eller svoveltrioksid; nøytralisering med alkaliske stoffer, bleiking og rensing med naturlig aktiv jord, aktivert jord, aktivert kull eller bauxitt;
g)polymerisasjon;
h)alkylering;
i)isomerisasjon.
7.2Som »spesielle prosesser» under posisjonene ex 27.10, 27.11 og 27.12, anses følgende:
a) vakuumdestillasjon;
b)omdestillasjon ved en meget nøyaktig fraksjoneringsprosess;
c)krakking;
d)omforming;
e)ekstraksjon ved hjelp av selektive løsningsmidler;
f)en prosess som omfatter alle de følgende behandlinger: bearbeiding med konsentrert svovelsyre, oleum (rykende svovelsyre) eller svoveltrioksid; nøytralisering med alkaliske stoffer, bleiking og rensing med naturlig aktiv jord, aktivert jord, aktivert kull eller bauxitt;
g)polymerisasjon;
h)alkylering;
ij)isomerisasjon;
k)når det gjelder tungoljer som tarifferes under posisjon ex 27.10: avsvovling med hydrogen som innebærer minst 85% reduksjon av svovelinnholdet i det bearbeidede produkt (metode ASTM D 1266-59 T);
l)når det gjelder produkter som tarifferes under posisjon 27.10: avparafinering (avvoksing) på annen måte enn ved filtrering;
m)når det gjelder tungoljer som tarifferes under posisjon ex 27.10: behandling med hydrogen ved et trykk på over 20 bar og en temperatur på over 250° C sammen med bruk av en katalysator, dersom hydrogenet danner et aktivt element i en kjemisk reaksjon og ikke bare anvendes som middel til avsvovling. Videre hydrogenering av smøreoljer under posisjon ex 27.10 (f.eks. hydrofinishing eller avfarging) for særlig å forbedre farge eller stabilitet, skal imidlertid ikke regnes som en spesiell prosess;
n)når det gjelder fyringsoljer som tarifferes under posisjon ex 27.10: atmosfærisk destillasjon, under forutsetning av at mindre enn 30 volumprosent av disse produktene destillerer (inklusive destilleringstap) ved 300° C i henhold til ASTM D 86-metoden;
o)når det gjelder andre tungoljer enn gassoljer eller fyringsoljer som tarifferes under posisjon ex 27.10: bearbeiding gjennom elektrisk høyfrekvensutladning.
7.3Når det gjelder varer under posisjonene ex 27.07, 27.13 til 27.15, ex 29.01, ex 29.02 og ex 34.03, skal enkle operasjoner som rensing, dekantering, avsalting, vannseparering, filtrering, farging, merking, blanding av produkter med ulikt svovelinnhold for å oppnå et bestemt svovelinnhold, eller kombinasjoner av disse eller liknende prosesser, ikke gi status som opprinnelsesprodukter.

Tillegg 2 til vedlegg I

Liste over bearbeiding eller foredling som kreves utført på ikke-opprinnelsesmaterialer for at det fremstilte produkt kan oppnå opprinnelsesstatus

Ikke alle de produkter som er oppført i listen er omfattet av avtalen. Det er derfor nødvendig å vurdere også de andre deler av avtalen.

Posisjon i tolltariffen (HS)VarebeskrivelseBearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelsesmaterialer som gir opprinnelsesstatus
(1)(2)(3) eller (4)
kapittel 1Levende dyrAlle anvendte dyr fra kapittel 1 må være fremstilt i sin helhet
kapittel 2Kjøtt og spiselig slakteavfall 13)>Fremstilling hvor alle anvendte materialer fra kapittel 1 og 2 må være fremstilt i sin helhet
03.01Levende fisk - akvariefiskOppdrett fra yngel, inkludert småfisk
- ellersFremstilling hvor alle anvendte materialer fra kapittel 3 må være fremstilt i sin helhetFremstilling av ål fra yngel 1)> fra posisjon 03.01
03.02Fisk, fersk eller kjølt, unntatt fiskefileter og annet fiskekjøtt som hører under posisjon 03.04Fremstilling hvor alle anvendte materialer fra kapittel 3 må være fremstilt i sin helhetFremstilling fra yngel 1)> fra posisjon 03.01
03.03Fisk, fryst, unntatt fiskefileter og annet fiskekjøtt som hører under posisjon 03.04Fremstilling hvor alle anvendte materialer fra kapittel 3 må være fremstilt i sin helhetFremstilling fra yngel 1)> fra posisjon 03.01
03.04Fiskefileter og annet fiskekjøtt (også opphakket), ferskt, kjølt eller frystFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
03.05Fisk, tørket, saltet eller i saltlake; røykt fisk, også varmrøkt; mel og pelleter av fisk, egnet til menneskefødeFremstilling hvor alle anvendte materialer klassifiseres i en annen posisjon enn produktet, forutsatt at produkter som kun er saltet har et saltinnhold av minimum 18 %
03.06Krepsdyr, med eller uten skall, levende, ferske, kjølte, fryste, tørkede, saltede eller i saltlake; krepsdyr med skall, dampkokt eller kokt i vann, også kjølte, fryste, tørkede, saltede eller i saltlake; mel eller pelleter av krepsdyr, egnet til menneskeføde
- tørkede produkterFremstilling fra materialer fra enhver posisjon, herunder andre materialer fra posisjon 03.06
- mel og pelleter av krepsdyr, egnet til menneskefødeFremstilling fra materialer fra enhver posisjon, herunder andre materialer fra posisjon 03.06
- andreFremstilling hvor alle anvendte materialer fra kapittel 3 må være fremstilt i sin helhet
03.07Bløtdyr med eller uten skall, levende, ferske, kjølte fryste, tørkede, saltede eller i saltlake; virvelløse dyr som lever i vann, andre enn krepsdyr og bløtdyr, levende, freske, kjølte, fryste, tørkede, saltede eller i saltlake; mel og pelleter av virvelløse dyr som lever i vann, andre enn krepsdyr, egnet til menneskefødeFremstilling hvor alle anvendte materialer fra kapittel 3 må være fremstilt i sin helhet
- tørkede produkterFremstilling fra materialer fra enhver posisjon, herunder andre materialer fra posisjon 03.07
- mel og pelleter av virvelløse dyrFremstilling fra materialer fra enhver posisjon, herunder andre materialer fra posisjon 03.07
- andreFremstilling hvor alle anvendte materialer fra kapittel 3 må være fremstilt i sin helhet
ex kapittel 4Melk og meieriprodukter; fugleegg; naturlig honning; spiselige produkter av animalsk opprinnelse, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; unntatt:Fremstilling hvor alle anvendte materialer fra kapittel 4 må være fremstilt i sin helhet
04.03Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning av sukker, annet søtningsstoff eller smaksstoff eller med innhold av frukt, nøtter eller kakaoFremstilling hvor: - alle anvendte materialer fra kapittel 4 må være fremstilt i sin helhet, og - alle anvendte fruktsafter (unntatt safter av ananas, lime eller grapefrukt) fra posisjon 20.09 allerede må være opprinnelsesprodukter, og - verdien av alle anvendte materialer fra kapittel 17 ikke overstiger 30 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex kapittel 5Produkter av animalsk opprinnelse, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; unntatt:Fremstilling hvor alle anvendte materialer fra kapittel 5 må være fremstilt i sin helhet
ex 05.02Behandlet bust og hår av svin eller villsvinRengjøring, desinfisering, sortering og utglatting av bust og hår
kapittel 6Levende trær og andre planter; løker, røtter og liknende; avskårne blomster og blad til prydFremstilling hvor: - alle anvendte materialer fra kapittel 6 må være fremstilt i sin helhet, og - verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
kapittel 7Grønnsaker, røtter og knoller, spiseligeFremstilling hvor alle anvendte materialer fra kapittel 7 må være fremstilt i sin helhet
kapittel 8Spiselige frukter og nøtter; skall av sitrusfrukter eller melonerFremstilling hvor: - alle anvendte frukter og nøtter må være fremstilt i sin helhet, og - verdien av alle anvendte materialer fra kapittel 17 ikke overstiger 30 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex kapittel 9Kaffe, te, maté og krydderier; unntatt:Fremstilling hvor alle anvendte materialer fra kapittel 9 må være fremstilt i sin helhet
09.01Kaffe, også brent eller koffeinfri; skall og hinner av kaffe; kaffeerstatninger med innhold av kaffe, uansett blandingsforholdFremstilling fra materialer fra enhver posisjon
09.02Te, også tilsatt smaksstofferFremstilling fra materialer fra enhver posisjon
ex 09.10KrydderblandingerFremstilling fra materialer fra enhver posisjon
kapittel 10KornFremstilling hvor alle anvendte materialer fra kapittel 10 må være fremstilt i sin helhet
ex kapittel 11Mølleprodukter; malt; stivelse; inulin; gluten av hvete; unntatt:Fremstilling hvor alt anvendt korn, spiselige grønnsaker, røtter og rotknoller fra posisjon 07.14, eller alle anvendte frukter, må være fremstilt i sin helhet
ex 11.06Mel og pulver av tørkede belgfrukter som hører under posisjon 07.13Tørking og maling av belgfrukter fra posisjon 07.08
kapittel 12Oljeholdige frø og frukter; forskjellige andre frø og frukter; planter til industriell eller medisinsk bruk; halm og fôrplanterFremstilling hvor alle anvendte materialer fra kapittel 12 må være fremstilt i sin helhet
13.01Skjellakk og liknende; naturlige gummier, harpikser, gummiharpikser og oleoresiner (f.eks. balsamer)Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer fra posisjon 13.01 ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
13.02Vegetabilske safter og ekstrakter; pektinstoffer, pektinater og pektater; agar-agar og annet planteslim samt andre fortykningsmidler, også modifiserte, utvunnet av vegetabilske stoffer:
- planteslim og fortykningsmidler, modifiserte, utvunnet av vegetabilske stofferFremstilling fra ikke-modifisert planteslim og fortykningsmidler
- andreFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
kapittel 14Vegetabilske flettematerialer; vegetabilske produkter, ikke nevnt eller innbefattet annet stedFremstilling hvor alle anvendte materialer fra kapittel 14 må være fremstilt i sin helhet
ex kapittel 15Animalske og vegetabilske oljer og fettstoffer samt spaltningsprodukter derav; tilberedt spisefett; animalsk og vegetabilsk voks; unntatt:Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
15.01Svinefett (herunder smult) og fjærfefett, unntatt det som hører under posisjon 02.09 eller 15.03:
- fett fra bein eller avfallFremstilling fra materialer fra enhver posisjon unntatt de fra posisjonene 02.03, 02.06 eller 02.07, eller bein fra posisjon 05.06
- andreFremstilling fra kjøtt eller spiselig slakteavfall fra svin fra posisjonene 02.03 eller 02.06, eller kjøtt og spiselig avfall av fjærfe fra posisjon 02.07
15.02Talg og annet fett av storfe, sauer eller geiter, unntatt det som hører under posisjon 15.03:
- fett fra bein eller avfallFremstilling fra materialer fra enhver posisjon unntatt materialer fra posisjonene 02.01, 02.02, 02.04 eller 02.06, eller bein fra posisjon 05.06
- andreFremstilling hvor alle anvendte materialer fra kapittel 2 må være fremstilt i sin helhet
15.04Fett og oljer samt deres fraksjoner, av fisk eller sjøpattedyr, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede:Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
ex 15.05Raffinert lanolinFremstilling fra rått ullfett fra posisjon 15.05
15.06Andre animalske fettstoffer og oljer samt deres fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede:
- faste fraksjonerFremstilling fra materialer fra enhver posisjon, herunder andre materialer fra posisjon 15.06
- andreFremstilling hvor alle anvendte materialer fra kapittel 2 må være fremstilt i sin helhet
15.07 til 15.15Vegetabilske oljer og deres fraksjoner:
- soyaolje, jordnøttolje, palmeolje, kokosolje, palmekjerneolje, babassuolje, treolje og oiticicaolje, myrtelvoks og japanvoks, jojobaolje og oljer til teknisk eller industriell bruk, unntatt oljer brukt til fremstilling av næringsmidlerFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
- faste fraksjoner, med unntak av faste fraksjoner av jojobaoljeFremstilling fra andre materialer fra posisjonene 15.07 til 15.15
- andreFremstilling hvor alle anvendte materialer må være fremstilt i sin helhet
ex 15.16Animalske eller vegetabilske fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner, helt eller delvis hydrogenerte, interforestrede, reforestrede eller elaidiniserte, også raffinerte, men ikke videre bearbeidde; unntatt:Fremstilling hvor: - alle anvendte materialer fra kapittel 2 må være fremstilt i sin helhet, og - alle anvendte vegetabilske materialer må være fremstilt i sin helhet. Imidlertid kan materialer fra posisjonene 15.07, 15.08, 15.11 og 15.13 anvendes
ex 15.16.10- andre animalske fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner av sjøpattedyrFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
ex 15.16.20- vegetabilske fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner, av hydrogenert ricinusolje (kastorolje), såkalt »opalvoks»Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
15.17Margarin; spiselige blandinger og produkter av animalske eller vegetabilske fettstoffer og oljer, eller av fraksjoner av forskjellige fettstoffer og oljer som hører under dette kapittel, unntatt spiselige fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner, som hører under posisjon 15.16Fremstilling hvor: - alle anvendte materialer fra kapittel 2 og 4 må være fremstilt i sin helhet, og - alle anvendte vegetabilske materialer må være fremstilt i sin helhet. Imidlertid kan materialer fra posisjonene 15.07, 15.08, 15.11 og 15.13 anvendes
ex kapittel 16Produkter av kjøtt, flesk, fisk, krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever i vann; unntatt:Fremstilling fra dyr fra kapittel 1. Alle anvendte materialer fra kapittel 3 må være fremstilt i sin helhet
ex 16.03.00Ekstrakter og safter av kjøtt av hval 13)>, krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vannFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
16.04Fisk, tilberedt eller konservert; kaviar og kaviaretterlikninger av rognFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
16.05Krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann, tilberedte eller konserverteFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
ex kapittel 17Sukker og sukkervarer; unntatt:Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
ex 17.01Rør- og betesukker samt kjemisk ren sakkarose, i fast form, med tilsetning av smaks- eller fargestofferFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer fra kapittel 17 ikke overstiger 30 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
17.02Annet sukker, herunder kjemisk ren laktose, maltose, glukose og fruktose, i fast form; sirup og andre sukkeroppløsninger uten tilsetning av smaks- eller fargestoffer; kunsthonning, også blandet med naturlig honning; karamell:
- kjemisk ren maltose og fruktoseFremstilling fra materialer fra enhver posisjon, herunder andre materialer fra posisjon 17.02
- annet sukker i fast form, tilsatt smaks- eller fargestofferFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer fra kapittel 17 ikke overstiger 30 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
- andreFremstilling hvor alle anvendte materialer må være opprinnelsesprodukter
ex 17.03Melasse fremstilt ved utvinning eller raffinering av sukker, med tilsetning av smaks- eller fargestofferFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer fra kapittel 17 ikke overstiger 30 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
17.04Sukkervarer (herunder hvit sjokolade), uten innhold av kakaoFremstilling hvor: - alle anvendte materialer skifter posisjon, og - verdien av alle anvendte materialer fra kapittel 17 ikke overstiger 30 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
kapittel 18Kakao og varer deravFremstilling hvor: - alle anvendte materialer skifter posisjon, og - verdien av alle anvendte materialer fra kapittel 17 ikke overstiger 30 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
19.01Maltekstrakt; næringsmidler av mel, stivelse eller maltekstrakt, som ikke inneholder kakao eller inneholder mindre enn 40 vektprosent kakao, beregnet av en helt fettfri basis, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; næringsmidler av varer som hører under posisjonene 04.01 til 04.04, og som ikke inneholder kakao eller inneholder mindre enn 5 vektprosent kakao, beregnet av en helt fettfri basis, ikke nevnt eller innbefattet annet sted:
- maltekstraktFremstilling fra korn fra kapittel 10
- ellersFremstilling hvor: - alle anvendte materialer skifter posisjon, og - verdien av alle anvendte materialer fra kapittel 17 ikke overstiger 30 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
19.02Pasta, også kokt eller fylt (med kjøtt eller andre produkter) eller tilberedt på annen måte, f.eks. spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, også tilberedt:
- inneholdende høyst 20 vektprosent kjøtt, slakteavfall, fisk, krepsdyr eller bløtdyrFremstilling hvor alt anvendt korn og produkter derav (unntatt durumhvete og produkter derav) må være fremstilt i sin helhet
- inneholdende mer enn 20 vektprosent kjøtt, slakteavfall, fisk, krepsdyr eller bløtdyrFremstilling hvor: - alt anvendt korn og produkter derav (unntatt durumhvete og produkter derav) må være fremstilt i sin helhet, og - alle anvendte materialer fra kapittel 2 og 3 må være fremstilt i sin helhet
19.03Tapioka og tapiokaerstatninger fremstilt av stivelse, i form av flak, gryn, perler eller liknendeFremstilling fra materialer fra enhver posisjon, unntatt potetstivelse fra posisjon 11.08
19.04Næringsmidler tilberedt ved oppusting eller steking av korn eller kornprodukter (f.eks. »corn flakes»); korn (unntatt mais), i form av gryn eller flak eller annet bearbeidd korn (unntatt mel), forkokt eller tilberedt på annen måte, ikke nevnt eller innbefattet annet stedFremstilling: - fra materialer som ikke tarifferes under posisjon 18.06, og - hvor alt anvendt korn og mel (med unntak av durumhvete og produkter derav og Zea indurata maize) må være fremstilt i sin helhet, og - hvor verdien av alle anvendte materialer fra kapittel 17 ikke overstiger 30 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
19.05Brød, kaker, kjeks og annet bakverk, også med innhold av kakao; alterbrød, tomme kapsler til farmasøytisk bruk, forseglingsoblater og liknende varer av mel eller stivelseFremstilling fra materialer fra enhver posisjon, unntatt fra materialer fra kapittel 11
ex kapittel 20Produkter av grønnsaker, frukter, nøtter og andre plantedeler; unntatt:Fremstilling hvor alle anvendte frukter, nøtter eller grønnsaker må være fremstilt i sin helhet
ex 20.01Jams, søtpoteter og liknende spiselige plantedeler inneholdende minst 5 vektprosent stivelse, tilberedt eller konservert med eddik eller eddiksyreFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
ex 20.04 og ex 20.05Poteter i form av mel eller flak; tilberedt eller konservert på annen måte enn med eddik eller eddiksyreFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
20.06Grønnsaker, frukter, nøtter, fruktskall og andre plantedeler, kandiserte, glasserte eller på liknende måte tilberedte med sukkerFremstilling hvor alle anvendte materialer fra kapittel 17 ikke overstiger 30 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
20.07Syltetøy, fruktgele, marmelade samt puré og pasta av frukter eller nøtter, fremstilt ved koking eller annen varmebehandling, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoffFremstilling hvor: - alle anvendte materialer skifter posisjon, og - verdien av alle anvendte materialer fra kapittel 17 ikke overstiger 30 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex 20.08- nøtter, uten tilsetninger av sukker eller alkoholFremstilling hvor verdien av alle anvendte nøtter og oljefrø fra posisjonene 08.01, 08.02 og 12.02 til 12.07 overstiger 60 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
- peanøttsmør, blandinger basert på kornprodukter; palmehjerter; maisFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
- andre, med unntak for frukter og nøtter kokt på annen måte enn med damp eller vann, ikke inneholdende sukker, frysteFremstilling hvor: - alle anvendte materialer skifter posisjon, og - verdien av alle anvendte materialer fra kapittel 17 ikke overstiger 30 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
20.09Frukt- og grønnsaksafter (herunder druemost), ugjærede og ikke tilsatt alkohol, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoffFremstilling hvor: - alle anvendte materialer skifter posisjon, og - verdien av alle anvendte materialer fra kapittel 17 ikke overstiger 30 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex kapittel 21Forskjellige tilberedte næringsmidler; unntatt:Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
21.01Ekstrakter, essenser og konsentrater av kaffe, te eller maté, og varer fremstilt på basis av disse ekstrakter, essenser eller konsentrater eller på basis av kaffe, te eller mate; brente sikorirøtter og andre brente kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og konsentrater deravFremstilling hvor: - alle anvendte materialer skifter posisjon, og - alle anvendte sikorirøtter må være fremstilt i sin helhet
21.03Sauser og preparater for tillaging av sauser; tilberedte smaksstoffer; sennepsmel og tilberedt sennep:
- sauser og preparater for tillaging av sauser; tilberedte smaksstofferFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon. Imidlertid kan sennepsmel eller tilberedt sennep anvendes
- sennepsmel og tilberedt sennepFremstilling fra materialer fra enhver posisjon
ex 21.04Supper og buljonger samt preparater for tillaging av supper og buljongerFremstilling fra materialer fra enhver posisjon unntatt tilberedte eller konserverte grønnsaker fra posisjonene 20.02 til 20.05
21.06Tilberedte næringsmidler, ikke nevnt eller innbefattet annet stedFremstilling hvor: - alle anvendte materialer skifter posisjon, og - verdien av alle anvendte materialer fra kapittel 17 ikke overstiger 30 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex kapittel 22Drikkevarer, etylalkohol og eddik; unntatt:Fremstilling hvor: - alle anvendte materialer skifter posisjon, og - verdien av alle anvendte materialer fra kapittel 17 ikke overstiger 30 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
22.02Vann, herunder mineralvann og karbonisert vann, tilsatt sukker, andre søtningsstoffer eller smaksstoffer, og andre alkoholfrie drikkevarer, unntatt frukt- og grønnsaksafter som hører under posisjon 20.09Fremstilling hvor: - alle anvendte materialer skifter posisjon, - verdien av alle anvendte materialer fra kapittel 17 ikke overstiger 30 % av ferdigvarens pris fra fabrikk og - alle anvendte fruktsafter (unntatt safter av ananas, lime og grapefrukt) må ha opprinnelsesstatus
22.07Udenaturert etylalkohol med alkoholstyrke minst 80 vol.%; etylalkohol og brennevin, denaturert, uansett styrkeFremstilling fra: - materialer som ikke tarifferes under posisjonene 22.07 eller 22.08, og - hvor alle anvendte druer eller materialer fra druer må være fremstilt i sin helhet, eller hvis alle andre anvendte materialer har opprinnelsesstatus, kan arrak opp til 5 volumprosent anvendes
22.08Udenaturert etylalkohol med alkoholstyrke under 80 vol.%; likør og annet brennevinFremstilling: - fra materialer som ikke tarifferes under posisjonene 22.07 eller 22.08, og - hvor alle anvendte druer eller materialer fra druer må være fremstilt i sin helhet, eller hvis alle andre anvendte materialer har opprinnelsesstatus, kan arrak opp til 5 volumprosent anvendes
ex kapittel 23Reststoffer og avfall fra næringsmiddelindustrien; tilberedt dyrefôr; unntatt:Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
ex 23.01Mel av hvalkjøtt 13)>; mel og pelleter av fisk, krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever i vann, utjenlig til menneskefødeFremstilling hvor alle anvendte materialer fra kapittel 2 og 3 må være fremstilt i sin helhet
ex 23.01.10Mel og pelleter av kjøtt og slakteavfall av hval 13)>Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
23.01.20Mel og pelleter av fisk, krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever i vannFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
ex 23.03Reststoffer fra stivelsesfremstilling av mais (med unntak av konsentrert mais-støpvann), med et proteininnhold beregnet av tørrstoffsubstansen på mer enn 40 vektprosentFremstilling hvor all anvendt mais må være fremstilt i sin helhet
ex 23.06Oljekaker og andre faste reststoffer fra ekstraksjon av olivenolje, inneholdende mer enn 3 vektprosent olivenoljeFremstilling hvor all anvendt oliven må være fremstilt i sin helhet
ex 23.09Tilberedte produkter av det slag som brukes til dyrefôr, unntatt:Fremstilling hvor: - alle anvendte kornprodukter, sukker eller melasse, kjøtt eller melk må være opprinnelses-produkter, og - alle anvendte materialer fra kapittel 3 må være fremstilt i sin helhet
ex 23.09.90ellers: - konsentrert limvannFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
kapittel 24Tobakk og varer fremstilt av tobakk-erstatningerFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
ex kapittel 25Salt; svovel; jord og stein; gips, kalk og sement; unntatt:Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
ex 25.04Naturlig krystallinsk grafitt, med innhold av anriket karbon, renset og pulverisertAnrikning av karboninnholdet, rensing og pulverisering av krystallinsk rå grafitt
ex 25.15Marmor, grovt oppdelt ved saging eller på annen måte i kvadratiske eller rektangulære blokker eller plater, med tykkelse høyst 25 cmOppdeling, ved saging eller på annen måte, av marmor (også allerede sagd), med tykkelse over 25 cm
ex 25.16Granitt, porfyr, basalt, sandstein og annen monument- eller bygningsstein, grovt oppdelt ved saging eller på annen måte i kvadratiske eller rektangulære blokker eller plater, med tykkelse høyst 25 cmOppdeling, ved saging eller på annen måte, av stein (også allerede sagd), med tykkelse over 25 cm
ex 25.18Brent dolomittBrenning av ubrent dolomitt
ex 25.19Naturlig magnesiumkarbonat (magnesitt), knust, i lufttett lukket emballasje, og magnesiumoksid, også i ren tilstand, annet enn sammensmeltet magnesia eller sintret magnesiaFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon. Imidlertid kan naturlig magnesiumkarbonat anvendes
ex 25.20Gips spesielt tilberedt for tannlegebrukFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex 25.24Asbestfibrer, naturligeFremstilling fra asbestkonsentrat
ex 25.25GlimmerpulverPulverisering av glimmer eller glimmeravfall
ex 25.30Jordfarger, brent eller pulverisertBrenning eller pulverisering av jordpigment
kapittel 26Malm, slagg og askeFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
ex kapittel 27Mineralsk brensel, mineralske oljer og destillasjonsprodukter derav; bituminøse stoffer; mineralsk voks; unntatt:Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
ex 27.07Oljer hvor vekten av de aromatiske bestanddeler overstiger vekten av de ikke-aromatiske bestanddeler og som tilsvarer jordoljer utvunnet ved destillasjon av høytemperaturtjære av steinkull, hvor mer enn 65 volumprosent destillerer ved temperaturer opptil 250°C (herunder blandinger av bensin og bensol), til bruk som drivstoff eller brenselRaffinering og/eller én eller flere spesiell(e) prosess(er) 2)>, ELLER andre operasjoner hvor alle anvendte materialer skifter posisjon. Imidlertid kan materialer som ikke skifter posisjon anvendes dersom deres verdi ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex 27.09Råolje utvunnet av bituminøse mineraler Nedbrytningsdestillering av bituminøse mineraler
27.10Jordolje og oljer utvunnet av bituminøse mineraler, unntatt råoljer; produkter ikke nevnt eller innbefattet annet sted, som inneholder minst 70 vektprosent jordolje eller oljer utvunnet av bituminøse mineraler, og med disse oljer som basis for produkteneRaffinering og/eller én eller flere spesiell(e) prosess(er) 3)>, ELLER andre operasjoner hvor alle anvendte materialer skifter posisjon. Imidlertid kan materialer som ikke skifter posisjon anvendes dersom deres verdi ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
27.11Jordoljegasser og andre gassformige hydrokarbonerRaffinering og/eller én eller flere spesiell(e) prosess(er) 3)>, ELLER andre operasjoner hvor alle anvendte materialer skifter posisjon. Imidlertid kan materialer som ikke skifter posisjon anvendes dersom deres verdi ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
27.12Vaselin; parafinvoks, mikrokrystallinsk jordoljevoks, "slack wax", ozokeritt, montanvoks, torvvoks og annen mineralsk voks samt liknende produkter fremstilt syntetisk eller på annen måte, også fargetRaffinering og/eller én eller flere spesiell(e) prosess(er) 3)>, ELLER andre operasjoner hvor alle anvendte materialer skifter posisjon. Imidlertid kan materialer som ikke skifter posisjon anvendes dersom deres verdi ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
27.13Petrolkoks, jordoljebitumen og andre rest-stoffer fra jordolje eller fra oljer utvunnet av bituminøse mineralerRaffinering og/eller én eller flere spesiell(e) prosess(er) 2)>, ELLER andre operasjoner hvor alle anvendte materialer skifter posisjon. Imidlertid kan materialer som ikke skifter posisjon anvendes dersom deres verdi ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
27.14Naturlig bitumen og naturasfalt; bituminøs skifer eller oljeskifer samt tjæresand; asfaltitter og asfaltholdige bergarterRaffinering og/eller én eller flere spesiell(e) prosess(er) 2)>, ELLER Andre operasjoner hvor alle anvendte materialer skifter posisjon. Imidlertid kan materialer som ikke skifter posisjon anvendes dersom deres verdi ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
27.15Bituminøse blandinger på basis av natur-asfalt, naturlig bitumen, jordoljebitumen, mineralsk tjære eller mineraltjærebek (f.eks. bituminøs mastiks, "cut-backs")Raffinering og/eller én eller flere spesiell(e) prosess(er) 2)>, ELLER andre operasjoner hvor alle anvendte materialer skifter posisjon. Imidlertid kan materialer som ikke skifter posisjon anvendes dersom deres verdi ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex kapittel 28Uorganiske kjemikalier; organiske eller uorganiske forbindelser av edle metaller, av sjeldne jordmetaller, av radioaktive stoffer eller av isotoper; unntatt:Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon. Imidlertid kan materialer som ikke skifter posisjon anvendes dersom deres verdi ikke overstiger 20 % av ferdigvarens pris fra fabrikkFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex 28.05»Mischmetall»Fremstilling ved termisk eller elektrolytisk behandling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex 28.11SvoveltrioksidFremstilling fra svoveldioksidFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex 28.33AluminiumsulfatFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex 28.40Natrium perboratFremstilling fra disodiumtetraborat pentahydratFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex kapittel 29Organiske kjemikalier; unntatt:Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon. Imidlertid kan materialer som ikke skifter posisjon anvendes dersom deres verdi ikke overstiger 20 % av ferdigvarens pris fra fabrikkFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex 29.01Asykliske hydrokarboner til bruk som drivstoff eller brenselRaffinering og/eller én eller flere spesiell(e) prosess(er) 2)>, ELLER andre operasjoner hvor alle anvendte materialer skifter posisjon. Imidlertid kan materialer som ikke skifter posisjon anvendes dersom deres verdi ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex 29.02Syklaner og syklener (unntatt azulener), benzen, toluen, xylener, til bruk som drivstoff eller brenselRaffinering og/eller én eller flere spesiell(e) prosess(er) 1)>, ELLER Andre operasjoner hvor alle anvendte materialer skifter posisjon. Imidlertid kan materialer som ikke skifter posisjon anvendes dersom deres verdi ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex 29.05Metallalkoholater av alkoholer under denne posisjon og av etanol eller glyserolFremstilling fra materialer fra enhver posisjon, herunder fra andre materialer fra posisjon 29.05. Imidlertid kan metallalkoholater fra denne posisjon anvendes dersom deres verdi ikke overstiger 20 % av ferdigvarens pris fra fabrikkFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
29.15Mettede, asykliske monokarboksylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroksider og peroksysyrer; deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivaterFremstilling fra materialer fra enhver posisjon. Imidlertid kan verdien av alle anvendte materialer fra posisjonene 29.15 og 29.16 ikke overstige 20 % av ferdigvarens pris fra fabrikkFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
29.17Polykarboksylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroksider og peroksysyrer; deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivaterFremstilling fra materialer fra enhver posisjon.
29.21Forbindelser med aminfunksjonFremstilling fra materialer fra enhver posisjon.
ex 29.32- interne etere og deres halogen, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivaterFremstilling fra materialer fra enhver posisjon. Imidlertid kan verdien av alle anvendte materialer som tarifferes under posisjon 29.09 ikke overstige 20 % av ferdigvarens pris fra fabrikkFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
- sykliske acetaler og indre hemiacetaler og deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivaterFremstilling fra materialer fra enhver posisjonFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
29.33Heterosykliske forbindelser med bare nitrogen som heteroatom(er)Fremstilling fra materialer fra enhver posisjon. Imidlertid kan verdien av alle anvendte materialer som tarifferes under posisjonene 29.32 og 29.33 ikke overstige 20 % av ferdigvarens pris fra fabrikkFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
29.34Nukleinsyrer og deres salter; andre heterosykliske forbindelserFremstilling fra materialer fra enhver posisjon. Imidlertid kan verdien av alle anvendte materialer som tarifferes under posisjonene 29.32, 29.33 og 29.34 ikke overstige 20 % av ferdigvarens pris fra fabrikkFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex kapittel 30Farmasøytiske produkter; unntatt:Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon. Imidlertid kan materialer som ikke skifter posisjon anvendes dersom deres verdi ikke overstiger 20 % av ferdigvarens pris fra fabrikkFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
30.02Blod fra mennesker; blod fra dyr tilberedt for terapautisk, profylaktisk eller diagnostisk bruk; immunsera og andre bestanddeler av blod samt modifiserte immunologiske produkter, også fremstilt ved bioteknologiske prosesser; vaksiner, toksiner, kulturer av mikroorganismer (unntatt gjær) og liknende produkter:
- produkter bestående av to eller flere bestanddeler som har blitt blandet for terapeutisk eller profylaktisk bruk eller ublandede produkter til slik bruk, i oppmålte doser eller i ferdige pakninger for detaljsalgFremstilling fra materialer fra enhver posisjon, herunder andre materialer fra posisjon 30.02. Materialer fra denne varebeskrivelsen kan også anvendes dersom deres verdi ikke overstiger 20 % av ferdigvarens pris fra fabrikkFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
- ellers:
- - menneskeblodFremstilling fra materialer fra enhver posisjon, herunder andre materialer fra posisjon 30.02. Materialer fra denne varebeskrivelsen kan også anvendes dersom deres verdi ikke overstiger 20 % av ferdigvarens pris fra fabrikkFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
- - dyreblod tilberedt for terapeutisk eller profylaktisk brukFremstilling fra materialer fra enhver posisjon, herunder andre materialer fra posisjon 30.02. Materialer fra denne varebeskrivelsen kan også anvendes dersom deres verdi ikke overstiger 20 % av ferdigvarens pris fra fabrikkFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
- - blodfraksjoner, unntatt antisera, hemaglobulin og serumglobulinFremstilling fra materialer fra enhver posisjon, herunder andre materialer fra posisjon 30.02. Materialer fra denne varebeskrivelsen kan også anvendes dersom deres verdi ikke overstiger 20 % av ferdigvarens pris fra fabrikkFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
- - hemaglobulin, blodglobulin og serumglobulinFremstilling fra materialer fra enhver posisjon, herunder andre materialer fra posisjon 30.02. Materialer fra denne varebeskrivelsen kan også anvendes dersom deres verdi ikke overstiger 20 % av ferdigvarens pris fra fabrikkFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
- - ellersFremstilling fra materialer fra enhver posisjon, herunder andre materialer fra posisjon 30.02. Materialer fra denne varebeskrivelsen kan også anvendes dersom deres verdi ikke overstiger 20 % av ferdigvarens pris fra fabrikkFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
30.03 og 30.04Legemidler (unntatt varer som hører under posisjon 30.02, 30.05 eller 30.06):
- fremstilt fra amikasin under posisjon 29.41Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon. Imidlertid kan materialer fra posisjonene 30.03 og 30.04 anvendes dersom deres samlede verdi ikke overstiger 20 % av ferdigvarens pris fra fabrikkFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
- ellersFremstilling hvor: - alle anvendte materialer skifter posisjon. Imidlertid kan materialer fra posisjonene 30.03 og 30.04 anvendes dersom deres samlede verdi ikke overstiger 20 % av ferdigvarens pris fra fabrikk, og - verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikkFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex 30.06Farmasøytisk avfall som er nevnt i note 4 (k) til dette kapittelOpprinnelsen til produktet ved den opprinnelige tarifferingen skal bli opprettholdt
ex kapittel 31Gjødsel, unntatt:Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon. Imidlertid kan materialer som ikke skifter posisjon anvendes dersom deres verdi ikke overstiger 20 % av ferdigvarens pris fra fabrikkFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex 31.05Mineralsk eller kjemisk gjødsel som inneholder to eller tre av gjødselelementene nitrogen, fosfor og kalium; annen gjødsel; varer som hører under dette kapittel, i form av tabletter eller liknende former eller i pakninger med bruttovekt høyst 10 kg, unntatt: - natriumnitrat - kalsiumcyanamid - kaliumsulfat - kaliummagnesiumsulfatFremstilling hvor: - alle anvendte materialer skifter posisjon. Imidlertid kan materialer som ikke skifter posisjon anvendes dersom deres verdi ikke overstiger 20 % av ferdigvarens pris fra fabrikk, og - verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikkFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex kapittel 32Garvestoff- og fargestoffekstrakter; tanniner og deres derivater; farger, pigmenter og andre fargestoffer; malinger og lakker; kitt og andre fyllings- og tetningsmidler; trykkfarger, blekk og tusj; unntatt:Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon. Imidlertid kan materialer som ikke skifter posisjon anvendes dersom deres verdi ikke overstiger 20 % av ferdigvarens pris fra fabrikkFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex 32.01Tanniner og deres salter, etere, estere og andre derivaterFremstilling fra garvestoffekstrakter av vegetabilsk opprinnelseFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
32.03Fargestoffer av vegetabilsk eller animalsk opprinnelse (herunder fargeekstrakter, men ikke animalsk kull), også kjemisk definerte; preparater som nevnt i note 3 til dette kapittel, på basis av fargestoffer av vegetabilsk eller animalsk opprinnelse
- pigmenter av vegetabilsk opprinnelse for farging av egg og kylling på basis av blomster og chilli oleoresinerFremstilling fra oleoresiner
- ellersFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon. Imidlertid kan materialer som ikke skifter posisjon anvendes dersom deres verdi ikke overstiger 20 % av ferdigvarens pris fra fabrikkFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
32.04 til 32.06Syntetiske, organiske fargestoffer, substratpigmenter; preparater og andre fargestofferFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon. Imidlertid kan materialer som ikke skifter posisjon anvendes dersom deres verdi ikke overstiger 20 % av ferdigvarens pris fra fabrikkFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex kapittel 33Flyktige, vegetabilske oljer og resinoider; parfymer, kosmetikk eller toalettpreparater, unntatt:Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon. Imidlertid kan materialer som ikke skifter posisjon anvendes dersom deres verdi ikke overstiger 20 % av ferdigvarens pris fra fabrikkFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
33.01Flyktige, vegetabilske oljer (også terpen-frie) herunder »konkreter» og »absolutter»; resinoider; ekstraherte oleoresiner; konsentrater av flyktige, vegetabilske oljer i fett, fete oljer, voks eller liknende stoffer, utvunnet ved enfleurage eller maserasjon; terpenholdige biprodukter fra avterpenisering av flyktige, vegetabilske oljer; vandige destillater og vandige oppløsninger av flyktige, vegetabilske oljerFremstilling fra materialer fra enhver posisjon, også fra materialer fra en annen »gruppe» 4)> under denne posisjon. Imidlertid kan materialer fra samme gruppe anvendes dersom deres verdi ikke overstiger 20 % av ferdigvarens pris fra fabrikkFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex kapittel 34Såpe, organiske, overflateaktive stoffer, vaskemidler, smøremidler, kunstig voks og tilberedt voks, poler- eller skuremidler, lys og liknende varer, modellermasse, »dentalvoks» og dentalpreparater på basis av gips; unntatt:Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon. Imidlertid kan materialer som ikke skifter posisjon anvendes dersom deres verdi ikke overstiger 20 % av ferdigvarens pris fra fabrikkFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex 34.03Tilberedte smøremidler inneholdende mindre enn 70 vektprosent olje utvunnet fra jordolje eller oljer utvunnet av bituminøse mineralerRaffinering og/eller én eller flere spesiell(e) prosess(er) 2)>, ELLER andre operasjoner hvor alle anvendte materialer skifter posisjon. Imidlertid kan materialer som ikke skifter posisjon anvendes dersom deres verdi ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
34.04Kunstig voks og tilberedt voks:
- på basis av parafin, voks av olje, voks av bituminøse mineraler, »slack wax» eller »scale wax»Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon. Imidlertid kan materialer som ikke skifter posisjon anvendes dersom deres verdi ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
- ellersFremstilling fra materialer fra enhver posisjon, unntatt: - hydrogenerte oljer som har karakter av voks under posisjon 15.16, - fettsyrer, ikke kjemisk definert eller industrielle fettalkoholer som har karakter av voks, under posisjon 38.23, og - materialer fra posisjon 34.04. Imidlertid kan disse materialer anvendes dersom deres verdi ikke overstiger 20 % av ferdigvarens pris fra fabrikkFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex kapittel 35Proteiner; modifisert stivelse; klebemidler; enzymer; unntatt:Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon. Imidlertid kan materialer som ikke skifter posisjon anvendes dersom deres verdi ikke overstiger 20 % av ferdigvarens pris fra fabrikkFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
35.05Dekstrin og annen modifisert stivelse (f.eks. pregelatinert eller forestret stivelse); lim på basis av stivelse, dekstrin eller annen modifisert stivelse:
- stivelses-etere og -estereFremstilling av materialer fra enhver posisjon, herunder andre materialer fra posisjon 35.05Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
- andreFremstilling av materialer fra enhver posisjon, unntatt posisjon 11.08Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
35.07Enzymer; tilberedte enzymer ikke nevnt eller innbefattet annet stedFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjonFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
kapittel 36Krutt og sprengstoffer; pyrotekniske produkter; fyrstikker; pyrofore legeringer; visse brennstoffpreparaterFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon. Imidlertid kan materialer som ikke skifter posisjon anvendes dersom deres verdi ikke overstiger 20 % av ferdigvarens pris fra fabrikkFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex kapittel 37Varer til fotografisk eller kinematografisk bruk, unntatt:Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon. Imidlertid kan materialer som ikke skifter posisjon anvendes dersom deres verdi ikke overstiger 20 % av ferdigvarens pris fra fabrikkFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
37.01Fotografiske plater og fotografisk planfilm, sensitive for lys eller annen bestråling, ueksponerte, av andre materialer enn papir, papp eller tekstilstoff; øyeblikksplanfilm, sensitiv for lys eller annen bestråling, ueksponert, også i kassetter:
- øyeblikksplanfilm for fargefotografering, i kassetterFremstilling hvor alle anvendte materialer tarifferes under andre posisjoner enn 37.01 eller 37.02. Imidlertid kan materialer som tarifferes under posisjon 37.02 anvendes dersom deres verdi ikke overstiger 30 % av ferdigvarens pris fra fabrikkFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
- andreFremstilling hvor alle anvendte materialer tarifferes under andre posisjoner enn 37.01 eller 37.02. Imidlertid kan materialer som tarifferes under posisjon 37.01 og 37.02 anvendes dersom deres verdi ikke overstiger 20 % av ferdigvarens pris fra fabrikkFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
37.02Fotografisk film, sensitiv for lys eller annen bestråling, ueksponert, i ruller, av andre materialer enn papir, papp eller tekstilstoff; øyeblikksfilm i ruller, sensitiv for lys eller annen bestråling, ueksponertFremstilling hvor alle anvendte materialer tarifferes under andre posisjoner enn 37.01 eller 37.02Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
37.04Fotografiske plater, film, papir, papp og tekstilstoff, eksponerte, men ikke fremkalteFremstilling hvor alle anvendte materialer tarifferes under andre posisjoner enn 37.01 til 37.04Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex kapittel 38Diverse kjemiske produkter, unntatt:Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon. Imidlertid kan materialer som ikke skifter posisjon anvendes dersom deres verdi ikke overstiger 20 % av ferdigvarens pris fra fabrikkFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex 38.01- kollodial grafitt i suspensjon i olje og halvkollodial grafitt; karbonholdige pastaer for elektroderFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
- grafitt i form av pasta, som er en blanding av grafitt og mineraloljer, der grafitten utgjør mer enn 30 vektprosentFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer som tarifferes under posisjon 34.03 ikke overstiger 20 % av ferdigvarens pris fra fabrikkFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex 38.03Tallolje, raffinertRaffinering av rå talloljeFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex 38.05Sulfatterpentin, rensetRensing som består i destillasjon eller raffinering av rå sulfatterpentinFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex 38.06Esterharpikser (»estergums»)Fremstilling fra harpikssyrerFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex 38.07Bek utvunnet av tjæreDestillasjon av tretjæreFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
38.08Insekt-, sopp- og ugrasbekjempende midler, rottegift, antigromidler og plante-vekstregulerende midler, desinfeksjons-midler og liknende produkter, i former eller pakninger for detaljsalg eller som preparater eller artikler (f. eks. svovel-impregnerte bånd, veker og lys samt fluepapir)Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
38.09Midler for etterbehandling og preparater for å fremskynde farging eller feste farge-stoffer samt andre produkter eller prepa-rater (f.eks. appretur og beisemidler) av det slag som brukes innenfor tekstil-, papir- og lærindustrien eller liknende industrier, ikke nevnt eller innbefattet annet stedFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
38.10Beisemidler for metaller; flussmidler og andre hjelpepreparater for lodding eller sveising; pulvere og pastaer for lodding eller sveising, som består av metall og andre stoffer; preparater av det slag som brukes som kjerne eller overdrag for sveiseelektroder eller sveisetråd.Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
38.11Preparater for tilsetning i mineraloljer (herunder bensin) eller i andre væsker som brukes til de samme formål som mineraloljer, for å forbedre viskositeten, motvirke motorbank, oksydasjon, korrosjon, sotdannelse eller liknende:
- tilberedte preparater for smøreolje, inneholdende jordolje eller olje utvunnet av bituminøse mineralerFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer fra posisjon 38.11 ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
- andreFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
38.12Tilberedte vulkaniseringsakseleratorer; sammensatte myknere for gummi eller plast, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; antioksidasjonsmidler og andre sammensatte stabilisatorer for gummi eller plastFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
38.13Preparater og ladninger for brannslokningsapparater; brannslokningsgranater og brannslokningsbomberFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
38.14Sammensatte, organiske oppløsnings- og fortynningsmidler, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; tilberedte maling- og lakkfjernereFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
38.18Kjemiske grunnstoffer dopet for elektronisk bruk, i form av skiver eller liknende; kjemiske forbindelser dopet for elektronisk brukFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
38.20Frostvæsker og tilberedte væsker for avisingFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
38.22Reagenser for diagnostisk bruk eller laboratoriebruk på et underlag samt tilberedte reagenser for diagnostisk bruk eller laboratoriebruk, også på et underlag, unntatt slike som hører under posisjon 30.02 eller 30.06Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
38.23Industrielle monokarboksylfettsyrer; sure oljer fra raffinering; industrielle fettalkoholer:
- industrielle, monokarboksylfettsyrer; raffinasjonsfettsyrerFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjonFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
- industrielle fettalkoholerFremstilling fra materialer fra enhver posisjon inkludert materialer fra posisjon 38.23
38.24Tilberedte bindemidler for støpeformer eller støpekjerner; kjemiske produkter og preparater fra kjemiske eller beslektede industrier (herunder slike som består av blandinger av naturprodukter), ikke nevnt eller innbefattet annet sted; restprodukter fra kjemiske eller beslektede industrier, ikke nevnt eller innbefattet annet sted:
- Følgende produkter under denne posisjon: - - tilberedte bindemidler for støpeformer eller støpekjerner basert på naturlige harpiksholdige produkter - - naftensyrer, deres ikke-vannoppløselige salter samt deres estere - - sorbitol, unntatt sorbitol som tarifferes under posisjon 29.05 - - jordoljesulfonater, unntatt jordoljesulfonater av alkalimetaller, av ammonium eller etanolaminer; tiofenerte sulfonsyrer av oljer av bituminøse mineraler, samt deres salter - - ionebyttere - - »gettere» (getterstoff) for vakuumrør - - alkalisk jernoksyd for rensing av gass - - ammoniakkgassvann og brukt gass-rensemasse produsert i rensing av kullgass - - sulfonaftensyrer, deres ikke-vannopp-løselige salter samt deres estere - - fuselolje og Dippelsolje - - blanding av salter med forskjellige anioner - - kopieringspasta på basis av gelatin, også på underlag av papir eller tekstilFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon. Imidlertid kan materialer som ikke skifter posisjon anvendes dersom deres verdi ikke overstiger 20 % av ferdigvarens pris fra fabrikkFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
- andreFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
39.01Polymerer av etylen i ubearbeidde former:
- addisjonshomopolymerisasjonsprodukter hvor en enkel monomer utgjør mer enn 99 vektprosent av hele polymerinnholdetFremstilling hvor: - verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk, og - verdien av alle anvendte materialer fra kapittel 39 ikke overstiger 20 % av ferdigvarens pris fra fabrikk 5)>Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
- andreFremstilling hvor alle anvendte materialer tarifferes under annet kapittel enn kapittel 39. Imidlertid kan materialer som tarifferes under kapittel 39 anvendes dersom deres verdi ikke overstiger 20 % av ferdigvarens pris fra fabrikk 5)>Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
39.02 til 39.06Polymerer av propylen eller av andre olefiner; polymerer av styren¦; polymerer av vinylklorid eller av andre halogenerte olefiner; polymerer av vinylacetat eller av andre vinylestere; akrylpolymerer; samtlige i ubearbeidde formerFremstilling hvor alle anvendte materialer tarifferes under annet kapittel enn kapittel 39. Imidlertid kan materialer som tarifferes under kapittel 39 anvendes dersom deres verdi ikke overstiger 20 % av ferdigvarens pris fra fabrikk 5)>Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
39.07Polyacetaler, andre polyetere og epoksyharpikser, i ubearbeidde former; polykarbonater, alkydharpikser, polyallylestere og andre polyestere, i ubearbeidde former:
- kopolymerer, fremstilt av polykarbonat og akrylonitrilbutadienstyren kopolymerer (ABS)Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon. Imidlertid kan materialer som ikke skifter posisjon anvendes dersom deres verdi ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk 5)>
- polyesterFremstilling hvor alle anvendte materialer tarifferes under annet kapittel enn kapittel 39. Imidlertid kan materialer som tarifferes under kapittel 39 anvendes dersom deres verdi ikke overstiger 20 % av ferdigvarens pris fra fabrikk og/eller fremstilling fra polykarbonat tetrabrom-(bispenol A)Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
- ellersFremstilling hvor alle anvendte materialer tarifferes under annet kapittel enn kapittel 39. Imidlertid kan materialer som tarifferes under kapittel 39 anvendes dersom deres verdi ikke overstiger 20 % av ferdigvarens pris fra fabrikk 5)>Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
39.08 til 39.11Polamider; aminoharpikser, fenolharpikser og polyuretaner; silikoner; petroleumsharpikser, kumaron-idenharpikser, polyterpener, polysulfider, polysulfoner og andre produkter; samtlige i ubearbeidde formerFremstilling hvor alle anvendte materialer tarifferes under annet kapittel enn kapittel 39. Imidlertid kan materialer som tarifferes under kapittel 39 anvendes dersom deres verdi ikke overstiger 20 % av ferdigvarens pris fra fabrikk 5)>Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
39.12Cellulose og kjemiske derivater derav, ikke nevnt eller innbefattet annet sted, i ubearbeidde formerFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer som ikke skifter posisjon ikke overstiger 20 % av ferdigvarens pris fra fabrikkFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
39.13 til 39.14Naturlige polymerer og modifiserte, naturlige polymerer, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; ionebyttere på basis av polymerer som hører under posisjonene 39.01 til 39.13, i ubearbeidde formerFremstilling hvor alle anvendte materialer tarifferes under annet kapittel enn kapittel 39. Imidlertid kan materialer som tarifferes under kapittel 39 anvendes dersom deres verdi ikke overstiger 20 % av ferdigvarens pris fra fabrikk 5)>Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
39.15Avfall, klipp og skrap av plastFremstilling hvor alle anvendte materialer tarifferes under annet kapittel enn kapittel 39. Imidlertid kan materialer som tarifferes under kapittel 39 anvendes dersom deres verdi ikke overstiger 20 % av ferdigvarens pris fra fabrikk 5)>Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
39.16 til 39.21Halvfabrikater og varer av plast; unntatt varer under posisjonene ex 39.16, ex 39.17, ex 39.20 og ex 39.21, for hvilke etterfølgende gjelder:
- flate produkter, videre bearbeidd enn bare overflatebehandlet eller tilskåret i annen kvadratisk eller rektangulær form; andre produkter, bearbeidd mer enn bare overflatebehandlingFremstilling hvor alle anvendte materialer tarifferes under annet kapittel enn kapittel 39. Imidlertid kan materialer som tarifferes under kapittel 39 anvendes dersom deres verdi ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk 5)>Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
- andre:
- - addisjonshomopolymerisasjonsprodukter hvor en enkel monomer utgjør mer enn 99 vektprosent av hele polymerinnholdetFremstilling hvor: - verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk, og - verdien av alle anvendte materialer fra kapittel 39 ikke overstiger 20 % av ferdigvarens pris fra fabrikk 5)>Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
- - ellersFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer som tarifferes under kapittel 39 ikke overstiger 20 % av ferdigvarens pris fra fabrikk 5)>Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex 39.16 og ex 39.17Profiler og rørFremstilling hvor: - verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk, og - verdien av alle anvendte materialer som ikke skifter posisjon ikke overstiger 20 % av ferdigvarens pris fra fabrikkFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex 39.20- plater og film av ionomerFremstilling fra et termoplastisk partielt salt som er en kopolymer av etylen og metakrylsyre delvis nøytralisert med metallioner, hovedsakelig sink og natriumFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
- plater av regenerert cellulose, polyamider eller polyetylenFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer som ikke skifter posisjon ikke overstiger 20 % av ferdigvarens pris fra fabrikkFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex 39.21Metallbelagte folier av plastmaterialeFremstilling fra svært gjennom-skinnelige bånd i polyester med en tykkelse på mindre enn 23 mikron 6)>Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
39.22 til 39.25Varer av plastFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
39.26Andre varer av plast og varer av andre materialer som hører under posisjonene 39.01 - 39.14Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjonFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex kapittel 40Gummi og varer derav; unntatt:Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
ex 40.01Laminerte gummiplater eller kreppgummi til skoLaminering av plater av naturgummi
ex 40.02LatexFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer, unntatt naturgummi, ikke overstiger 40 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
40.05Blandet gummi, uvulkanisert, i ubearbeidde former eller i form av plater, duk eller båndFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer, unntatt naturgummi, ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
40.12Regummierte eller brukte, pneumatiske dekk av gummi; massiv- eller hulkammerringer, utskiftbare slitebaner og felgbånd av gummi:
- regummierte pneumatiske dekk, massiv- eller hulkammerringer, av gummiRegummiering av brukte dekk
- andreFremstilling av materialer fra enhver posisjon, unntatt posisjonene 40.11 eller 40.12
ex 40.17Varer av hardgummiFremstilling fra hardgummi
ex kapittel 41Rå huder og skinn (unntatt pelsskinn) samt lær; unntatt:Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
ex 41.02Rå huder av sau og lam, avhåredeAvhåring av huder av sau og lam
41.04Garvede eller »crust» huder og skinn av storfe (herunder bøfler) eller dyr av hesteslekten, uten hår, også spaltet, men ikke videre beredtGarving av forgarvet lær, ELLER Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjonFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer, unntatt naturgummi, ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
41.05Garvede eller »crust» skinn av sau eller lam, uten ull, også spaltet, men ikke videre beredtGarving av forgarvet lær, ELLER Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
41.06Garvede eller »crust» huder og skinn av andre dyr, uten ull eller hår, også spaltet, men ikke videre beredtGarving av forgarvet lær, ELLER Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjonFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer, unntatt naturgummi, ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
41.07 og 41.12Lær videre beredt etter garving eller «crusting», herunder pergamentbehandlet lær, av storfe (herunder bøfler) eller dyr av hesteslekten eller av sau eller lam, uten ull eller hår, også spaltet, unntatt lær som hører under posisjon 41.14Fremstilling av materialer fra enhver posisjon, unntatt posisjonene 41.04 til 41.13
41.13Lær videre beredt etter garving eller «crusting», herunder pergamentbehandlet lær, av andre dyr, uten ull eller hår, også spaltet, unntatt lær som hører under posisjon 41.14Fremstilling av materialer fra enhver posisjon, unntatt posisjonene 41.04 til 41.13Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer, unntatt naturgummi, ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex 41.14Lakklær og imitert lakklær; metallisert lærFremstilling fra materialer fra posisjonene 41.04 til 41.06, 41.12 eller 41.13 forutsatt at deres samlede verdi ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
kapittel 42Varer av lær; salmakerarbeider, reise-effekter, håndvesker og liknende beholdere; varer av tarmer (unntatt av wormgut)Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
ex kapittel 43Pelsskinn (også kunstig) og varer derav; unntatt:Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
ex 43.02Garvede eller beredte pelsskinn, sammen-satte:
- plater, kryss og liknendeBleking eller farging samt tilskjæring og sammensying av usammensatte garvede eller tilberedte pelsskinn
- ellersFremstilling fra usammensatte garvede eller tilberedte pelsskinn
43.03Klær, tilbehør til klær og andre varer av pelsskinnFremstilling fra usammensatte garvede eller tilberedte pelsskinn fra posisjon 43.02
ex kapittel 44Tre og trevarer; trekull; unntatt:Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
ex 44.03Tømmer, grovt tilhogd eller tilskåretFremstilling fra tømmer, også befridd for bark eller bare grovrenset
ex 44.07Trelast saget eller kuttet i lengderetningen, knivskåret eller skrelt, høvlet, pusset eller fingerskjøtt, av tykkelse over 6 mmHøvling, pussing eller fingerskjøting
ex 44.08Finér, av tykkelse høyst 6 mm, sammen-skjøtt, og annen trelast saget i lengderetningen, knivskåret eller skrelt, av tykk-else høyst 6 med mer, høvlet, pusset eller fingerskjøttSammenskjøting, høvling, pussing, eller fingerskjøting
ex 44.09Trelast, fortløpende profilert langs kanter eller flater, også høvlet, pusset eller fingerskjøtt:
- pusset eller fingerskjøttPussing eller fingerskjøting
- profilert og ornamentert listverkProfilering eller ornamentering
ex 44.10 til ex 44.13Profilert og ornamentert listverkProfilering eller ornamentering
ex 44.15Pakkasser, esker, sprinkelkasser, dunker og liknende emballasje av treFremstilling fra bord som ikke allerede er tilskåret i passende lengder
ex 44.16Fat, tønner, kar, baljer og annet bøkker-arbeid samt deler dertil av treFremstilling fra emner til tønne-staver, ikke videre bearbeidd enn tilsagd på begge bredsider
ex 44.18 - bygningssnekker- og tømmermanns-arbeider av treFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon. Imidlertid kan lamellplater med innvendig hulrom (celleplater) og takspon (»shingles» og »shakes») anvendes
- profilert og ornamert listverkProfilering eller ornamentering
44.20Innlagt tre (marketeri); skrin, esker og etuier for bijouterivarer eller spisebestikk og liknende varer, av tre; statuetter og andre dekorasjonsgjenstander av tre; møbelgjenstander av tre som ikke hører under kapittel 94Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjonFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex 44.21Fyrstikkemner; skopluggerFremstilling fra tre fra enhver posisjon, unntatt tretråd fra posisjon 44.09
ex kapittel 45Kork og korkvarer; unntatt:Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
45.03Varer av naturlig korkFremstilling fra kork fra posisjon 45.01
kapittel 46Varer av strå, halm, esparto eller andre flettematerialer; kurvmakerarbeidFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
kapittel 47Tremasse eller masse av andre cellulose-fibermaterialer; papir eller papp for resirkulasjon (avfall)Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
ex kapittel 48Papir og papp; varer av papirmasse, papir eller papp; unntatt:Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
48.10Papir og papp bestrøket på den ene eller begge sider med kaolin (China clay) eller andre uorganiske stoffer, med eller uten bindemiddel, og uten annet overdrag, også overflatefarget, overflatedekorert eller trykt, i ruller eller rektangulære (herunder kvadratiske) ark, av enhver størrelseFremstilling fra materialer til produksjon av papir under kapittel 47
ex 48.11Papir eller papp, linjert eller rutetFremstilling fra materialer til produksjon av papir under kapittel 47
48.16Karbonpapir, selvkopierende papir og annet kopipapir eller overføringspapir (unntatt varer som hører under posisjon 48.09), stensiler og offsetplater av papir, også i eskerFremstilling fra tre fra enhver posisjon, unntatt fra posisjon 48.09
ex 48.18ToalettpapirFremstilling fra materialer til produksjon av papir under kapittel 47
ex 48.23Annet papir og annen papp, cellulosevatt og duk av cellulosefibrer, tilskåret til bestemt størrelse eller formFremstilling fra materialer til produksjon av papir under kapittel 47
ex kapittel 49Bøker, aviser, bilder og andre trykksaker; håndskrevne eller maskinskrevne arbeider samt arbeidstegninger; unntatt:Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
49.09Trykte eller illustrerte postkort; trykte kort med personlige hilsninger, meddelelser eller bekjentgjørelser, også illustrerte, med eller uten konvolutter eller utstyrFremstilling fra materialer som ikke tarifferes under posisjon 49.09 eller 49.11
ex kapittel 50Silke; unntatt:Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
ex 50.03Silkeavfall (herunder kokonger ikke anvendelige til avhesping, garnavfall og opprevne filler), kardet eller kjemmetKarding eller kjemming av silkeavfall
50.04 til ex 50.06Garn av silke og garn spunnet av silkeavfallFremstilling fra 7)>: - råsilke eller silkeavfall, kardet eller kjemmet eller på annen måte bearbeidd for spinning, - andre naturfibrer ikke kardet eller kjemmet eller på annen måte bearbeidd for spinning, - kjemiske materialer eller spinn-masse, eller - materialer til fremstilling av papir
50.07Vevnader av silke eller silkeavfall:Fremstilling fra garn 7)> ELLER Trykking samt minst to forberedende eller ferdig- og etterbehandlende operasjoner (f.eks. rensing, bleiking, mercerisering, varmebehandling, ruing, pressing, anti-krympebehandling, sluttbehandling, dekatering, impregnering, stopping og nupping) hvor verdien av den ikke-trykte vevnaden ikke overstiger 50 % ferdigvarens pris fra fabrikkFremstilling ved farging samt minst to forberedende eller ferdig- og etterbehandlende operasjoner 11)> som gjør vevnaden klar til videre bruk, forutsatt at fargingen dekker 100 % av overflaten på minst en side av produktet samt at verdien av anvendt ikke-opprinnelsesvevnad ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex kapittel 51Ull, fine eller grove dyrehår; garn og vevnader av tagl; unntatt:Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
51.06 til 51.10Garn av ull, av fine eller grove dyrehår eller av taglFremstilling fra 7)>: - råsilke eller silkeavfall, kardet eller kjemmet eller på annen måte bearbeidd for spinning, - naturfibrer, ikke kardet eller kjemmet eller på annen måte bearbeidd for spinning, - kjemiske materialer eller spinnmasse, eller - materialer til fremstilling av papir
51.11 til 51.12Vevnader av ull eller av fine dyrehår:Fremstilling fra enkelt garn 7)> ELLER Trykking samt minst to forberedende eller ferdig- og etterbehandlende operasjoner (f.eks. rensing, bleiking, mercerisering, varmebehandling, ruing, pressing, anti-krympebehandling, sluttbehandling, dekatering, impregnering, stopping og nupping) hvor verdien av den ikke-trykte vevnaden ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikkFremstilling ved farging samt minst to forberedende eller ferdig- og etterbehandlende operasjoner 11)> som gjør vevnaden klar til videre bruk, forutsatt at fargingen dekker 100 % av overflaten på minst en side av produktet samt at verdien av anvendt ikke-opprinnelsesvevnad ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk ELLER Fremstilling ved belegging / flamme-hemmende behandling samt minst to forberedende eller ferdig- og etterbehandlende operasjoner 11)> som gjør vevnaden klar til videre bruk, forutsatt at beleggingen / flamme-hemmende behandlingen dekker 100 % av overflaten på minst en side av produktet samt at verdien av anvendt ikke-opprinnelsesvevnad ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
51.13Vevnader av grove dyrehår eller tagl som inneholder tråder av gummiFremstilling fra enkelt garn 7)> ELLER Trykking samt minst to forberedende eller ferdig- og etterbehandlende operasjoner (f.eks. rensing, bleiking, mercerisering, varmebehandling, ruing, pressing, anti-krympebehandling, sluttbehandling, dekatering, impregnering, stopping og nupping) hvor verdien av den ikke-trykte vevnaden ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikkFremstilling ved farging samt minst to forberedende eller ferdig- og etterbehandlende operasjoner 11)> som gjør vevnaden klar til videre bruk, forutsatt at fargingen dekker 100 % av overflaten på minst en side av produktet samt at verdien av anvendt ikke-opprinnelsesvevnad ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex kapittel 52Bomull; unntatt:Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
52.04 til 52.07Garn og tråd av bomullFremstilling fra 7)>: - råsilke eller silkeavfall, kardet eller kjemmet eller på annen måte bearbeidd for spinning, - naturfibrer, ikke kardet eller kjemmet eller på annen måte bearbeidd for spinning, - kjemiske materialer eller spinn-masse, eller - materialer til fremstilling av papir
52.08 til 52.12Vevnader av bomull:Fremstilling fra garn 7)> ELLER Trykking samt minst to forberedende eller ferdig- og etterbehandlende operasjoner (f.eks. rensing, bleiking, mercerisering, varmebehandling, ruing, pressing, anti-krympebehandling, sluttbehandling, dekatering, impregnering, stopping og nupping) hvor verdien av den ikke-trykte vevnaden ikke overstiger 50 % ferdigvarens pris fra fabrikkFremstilling ved farging samt minst to forberedende eller ferdig- og etterbehandlende operasjoner 11)> som gjør vevnaden klar til videre bruk, forutsatt at fargingen dekker 100 % av overflaten på minst en side av produktet samt at verdien av anvendt ikke-opprinnelsesvevnad ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ELLER Fremstilling ved belegging / flamme-hemmende behandling samt minst to forberedende eller ferdig- og etterbehandlende operasjoner 11)> som gjør vevnaden klar til videre bruk, forutsatt at beleggingen / flamme-hemmende behandlingen dekker 100 % av overflaten på minst en side av produktet samt at verdien av anvendt ikke-opprinnelsesvevnad ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex kapittel 53Andre vegetabilske tekstilfibrer; papirgarn og vevnader derav; unntatt:Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
53.06 til 53.08Garn av andre vegetabilske tekstilfibrer; papirgarnFremstilling fra 7)>: - råsilke eller silkeavfall, kardet eller kjemmet eller på annen måte bearbeidd for spinning, - naturfibrer, ikke kardet eller kjemmet eller på annen måte bearbeidd for spinning, - kjemiske materialer eller spinnmasse, eller - materialer til fremstilling av papir
53.09Vevnader av linFremstilling fra garn 7)> ELLER Trykking samt minst to forberedende eller ferdig- og etterbehandlende operasjoner (f.eks. rensing, bleiking, mercerisering, varmebehandling, ruing, pressing, anti-krympebehandling, sluttbehandling, dekatering, impregnering, stopping og nupping) hvor verdien av den ikke-trykte vevnaden ikke overstiger 50 % ferdigvarens pris fra fabrikkFremstilling ved farging samt minst to forberedende eller ferdig- og etterbehandlende operasjoner 11)> som gjør vevnaden klar til videre bruk, forutsatt at fargingen dekker 100 % av overflaten på minst en side av produktet samt at verdien av anvendt ikke-opprinnelsesvevnad ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
53.10 til 53.11Vevnader av andre vegetabilske fibrer; vevnader av papirgarn:Fremstilling fra garn 7)> ELLER Trykking samt minst to forberedende eller ferdig- og etterbehandlende operasjoner (f.eks. rensing, bleiking, mercerisering, varmebehandling, ruing, pressing, anti-krympebehandling, sluttbehandling, dekatering, impregnering, stopping og nupping) hvor verdien av den ikke-trykte vevnaden ikke overstiger 50 % ferdigvarens pris fra fabrikk
54.01 til 54.06Garn; monofilamenter og tråd av syntetiske eller kunstige tekstilfibrerFremstilling fra 7)>: - råsilke eller silkeavfall, kardet eller kjemmet eller på annen måte bearbeidd for spinning, - naturfibrer, ikke kardet eller kjemmet eller på annen måte bearbeidd for spinning, - kjemiske materialer eller spinn-masse, eller - materialer til fremstilling av papir
54.07 og 54.08Vevnader av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer:
- som inneholder tråder av gummiFremstilling fra enkelt garn 7)>Fremstilling ved farging samt minst to forberedende eller ferdig- og etterbehandlende operasjoner 11)> som gjør vevnaden klar til videre bruk, forutsatt at fargingen dekker 100 % av overflaten på minst en side av produktet samt at verdien av anvendt ikke-opprinnelsesvevnad ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ELLER Fremstilling ved belegging / flamme-hemmende behandling samt minst to forberedende eller ferdig- og etterbehandlende operasjoner 11)> som gjør vevnaden klar til videre bruk, forutsatt at beleggingen / flamme-hemmende behandlingen dekker 100 % av overflaten på minst en side av produktet samt at verdien av anvendt ikke-opprinnelsesvevnad ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk ELLER Trykking samt minst to forberedende eller ferdig- og etterbehandlende operasjoner (f.eks. rensing, bleiking, mercerisering, varmebehandling, ruing, pressing, anti-krympebehandling, sluttbehandling, dekatering, impregnering, stopping og nupping) hvor verdien av den ikke-trykte vevnaden ikke overstiger 50 % ferdigvarens pris fra fabrikk
- andreFremstilling fra 7)>: - garn av kokosfibrer, - naturfibrer, - syntetiske eller kunstige stapel-fibrer, ikke kardet eller kjemmet eller på annen måte bearbeidd for spinning, - kjemiske materialer eller spinn-masse, eller - papirFremstilling ved farging samt minst to forberedende eller ferdig- og etterbehandlende operasjoner 11)> som gjør vevnaden klar til videre bruk, forutsatt at fargingen dekker 100 % av overflaten på minst en side av produktet samt at verdien av anvendt ikke-opprinnelsesvevnad ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ELLER Fremstilling ved belegging / flamme-hemmende behandling samt minst to forberedende eller ferdig- og etterbehandlende operasjoner 11)> som gjør vevnaden klar til videre bruk, forutsatt at beleggingen / flamme-hemmende behandlingen dekker 100 % av overflaten på minst en side av produktet samt at verdien av anvendt ikke-opprinnelsesvevnad ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk ELLER Trykking samt minst to forberedende eller ferdig- og etterbehandlende operasjoner (f.eks. rensing, bleiking, mercerisering, varmebehandling, ruing, pressing, anti-krympebehandling, sluttbehandling, dekatering, impregnering, stopping og nupping) hvor verdien av den ikke-trykte vevnaden ikke overstiger 50 % ferdigvarens pris fra fabrikk
55.01 til 55.07Syntetiske eller kunstige stapelfibrerFremstilling fra kjemiske materialer eller spinnmasse
55.08 til 55.11Garn og sytråd av syntetiske eller kunstige stapelfibrerFremstilling fra 7)>: - råsilke eller silkeavfall, kardet eller kjemmet eller på annen måte bearbeidd for spinning, - naturfibrer, ikke kardet eller kjemmet eller på annen måte bearbeidd for spinning, - kjemiske materialer eller spinn-masse, eller - materialer til fremstilling av papir
55.12 til 55.16Vevnader av syntetiske eller kunstige stapelfibrer:
- som inneholder tråder av gummiFremstilling fra enkelt garn 7)>Fremstilling ved farging samt minst to forberedende eller ferdig- og etterbehandlende operasjoner 11)> som gjør vevnaden klar til videre bruk, forutsatt at fargingen dekker 100 % av overflaten på minst en side av produktet samt at verdien av anvendt ikke-opprinnelsesvevnad ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk ELLER Fremstilling ved belegging / flamme-hemmende behandling samt minst to forberedende eller ferdig- og etterbehandlende operasjoner 11)> som gjør vevnaden klar til videre bruk, forutsatt at beleggingen / flamme-hemmende behandlingen dekker 100 % av overflaten på minst en side av produktet samt at verdien av anvendt ikke-opprinnelsesvevnad ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk ELLER Trykking samt minst to forberedende eller ferdig- og etterbehandlende operasjoner (f.eks. rensing, bleiking, mercerisering, varmebehandling, ruing, pressing, anti-krympebehandling, sluttbehandling, dekatering, impregnering, stopping og nupping) hvor verdien av den ikke-trykte vevnaden ikke overstiger 50 % ferdigvarens pris fra fabrikk
- andreFremstilling fra 7)>: - garn av kokosfibrer, - naturfibrer, - syntetiske eller kunstige stapel-fibrer, ikke kardet eller kjemmet eller på annen måte bearbeidd for spinning, - kjemiske materialer eller spinn-masse, eller - papirFremstilling ved farging samt minst to forberedende eller ferdig- og etterbehandlende operasjoner 11)> som gjør vevnaden klar til videre bruk, forutsatt at fargingen dekker 100 % av overflaten på minst en side av produktet samt at verdien av anvendt ikke-opprinnelsesvevnad ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk ELLER Fremstilling ved belegging / flamme-hemmende behandling samt minst to forberedende eller ferdig- og etterbehandlende operasjoner 11)> som gjør vevnaden klar til videre bruk, forutsatt at beleggingen / flamme-hemmende behandlingen dekker 100 % av overflaten på minst en side av produktet samt at verdien av anvendt ikke-opprinnelsesvevnad ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk ELLER Trykking samt minst to forberedende eller ferdig- og etterbehandlende operasjoner (f.eks. rensing, bleiking, mercerisering, varmebehandling, ruing, pressing, anti-krympebehandling, sluttbehandling, dekatering, impregnering, stopping og nupping) hvor verdien av den ikke-trykte vevnaden ikke overstiger 50 % ferdigvarens pris fra fabrikk
ex kapittel 56Vatt, filt og fiberduk (»non-wovens»); spesialgarn; hyssing, snører, liner og tau samt varer derav; unntatt:Fremstilling fra 7)>: - garn av kokosfibrer, - naturfibrer, - syntetiske eller kunstige stapel-fibrer, ikke kardet eller kjemmet eller på annen måte bearbeidd for spinning, - kjemiske materialer eller spinn-masse, eller - materialer til fremstilling av papir
56.02Filt, også impregnert, overtrukket, belagt eller laminert:
- nålefiltFremstilling fra 7)>: - naturfibrer, - stapelfibrer av nylon fra posisjonene 5501. eller 55.03 - kjemiske materialer eller spinn-masse Imidlertid kan: - polypropylen filamenter fra posisjon 54.02, - polypropylen fibrer fra posisjonene 55.03 eller 55.06, eller - polypropylen fiberkabel fra posisjon 55.01, anvendes
- andreFremstilling fra 7)>: - naturfibrer, - stapelfibrer av nylon fra posisjonene 55.01 eller 55.03 - syntetiske eller kunstige stapelfibrer fremstilt fra kasein, eller - kjemiske materialer eller spinn-masse
56.04Tråd og snor av gummi overtrukket med tekstilmateriale; tekstilgarn samt strimler og liknende som hører under posisjon 54.04 eller 54.05, impregnert, overtrukket, belagt eller omsluttet med gummi eller plast:
- tråd og snor av gummi, overtrukket med tekstilmaterialeFremstilling fra tråd og snor av gummi, ikke overtrukket med tekstilmateriale
- andreFremstilling fra 7)>: - naturfibrer, ikke kardet eller kjemmet eller på annen måte bearbeidd for spinning, - kjemiske materialer eller spinn-masse, eller - materialer til fremstilling av papir
56.05Metallisert garn, også omspunnet, fremstilt av tekstilgarn samt strimler og liknende som hører under posisjon 54.04 eller 54.05, i forbindelse med metall i form av tråd, strimler eller pulver, eller overtrukket med metallFremstilling fra 7)>: - naturfibrer, - syntetiske eller kunstige stapel-fibrer, ikke kardet eller kjemmet eller på annen måte bearbeidd for spinning, - kjemiske materialer eller spinn-masse, eller - materialer til fremstilling av papir
56.06Omspunnet garn samt strimler og liknende som hører under posisjon 54.04 eller 54.05, omspunnet (unntatt garn, strimler og liknende som hører under posisjon 56.05 og omspunnet garn av tagl); chenillegarn; »chainettegarn»Fremstilling fra 7)>: - naturfibrer, - syntetiske eller kunstige stapel-fibrer, ikke kardet eller kjemmet eller på annen måte bearbeidd for spinning, - kjemiske materialer eller spinn-masse, eller - materialer til fremstilling av papir
kapittel 57Gulvtepper og annet gulvbelegg av tekstil-materiale:
- av nålefiltFremstilling fra 7)>: - naturfibrer, eller - nylongarn av filamenter fra posisjon 54.02, - stapel-fibrer av nylon fra posisjonene 55.01 eller 55.03 - kjemiske materialer eller spinnmasse
Imidlertid kan: - polypropylen filamenter fra posisjon 54.02, - polypropylen fibrer fra posisjonene 55.03 eller 55.06, eller - polypropylen fiberkabel fra posisjon 55.01, anvendes dersom en enkelt fiber eller filament er mindre enn 9 desitex og deres verdi ikke overstiger 40 % av ferdigvarens pris fra fabrikk Jutevevnad kan anvendes som bakside for gulvtepper av nålefilt
- av annen filtFremstilling fra 7)>: - naturfibrer ikke kardet eller kjemmet eller på annen måte bearbeidd for spinning - nylongarn av filamenter fra posisjon 54.02, - stapel-fibrer av nylon fra posisjonene 55.01 eller 55.03 - kjemiske materialer eller spinnmasse Imidlertid kan: - polypropylen filamenter fra posisjon 54.02, - polypropylen fibrer fra posisjonene 55.03 eller 55.06, eller - polypropylen fiberkabel fra posisjon 55.01, anvendes dersom en enkelt fiber eller filament er mindre enn 9 desitex og deres verdi ikke overstiger 40 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
- andre
- - av fibrer av polyester eller akrylFremstilling fra 7)>: - garn av kokosfibrer eller jute, - naturfibrer, - nylongarn av filamenter fra posisjon 54.02 - stapel-fibrer av nylon fra posisjonene 55.01 eller 55.03 eller - kjemiske materialer eller spinnmasse Imidlertid kan: - polypropylen filamenter fra posisjon 54.02, - polypropylen fibrer fra posisjonene 55.03 eller 55.06, eller - polypropylen fiberkabel fra posisjon 55.01, anvendes dersom en enkelt fiber eller filament er mindre enn 9 desitex og deres verdi ikke overstiger 40 % av ferdigvarens pris fra fabrikk Jutevevnad kan anvendes som bakside for gulvtepper av fibrer av polyester eller akryl
- - ellersFremstilling fra 7)>: - garn av kokosfibrer eller jute, - syntetisk eller kunstig filamentgarn, - naturfibrer, eller - syntetiske eller kunstige stapelfibrer, ikke kardet eller kjemmet eller på annen måte bearbeidd for spinning Jutevevnad kan anvendes som bakside for andre gulvtepper
58.01Fløyel-, plysj-, og cenillevevnader, unntatt varer som hører under posisjon 58.02 eller 58.06
- som inneholder tråder av gummiFremstilling fra enkelt garn 7)>Fremstilling ved farging samt minst to forberedende eller ferdig- og etterbehandlende operasjoner 11)> som gjør vevnaden klar til videre bruk, forutsatt at fargingen dekker 100 % av overflaten på minst en side av produktet samt at verdien av anvendt ikke-opprinnelsesvevnad ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk ELLER For vevnader av bomull under denne posisjon: Fremstilling fra garn av bomull og trykking samt minst to forberedende eller ferdig- og etterbehandlende operasjoner (f.eks. rensing, bleiking, mercerisering, varmebehandling, ruing, pressing, anti-krympebehandling, sluttbehandling, dekatering, impregnering, stopping og nupping) ELLER Trykking samt minst to forberedende eller ferdig- og etterbehandlende operasjoner (f.eks. rensing, bleiking, mercerisering, varmebehandling, ruing, pressing, anti-krympebehandling, sluttbehandling, dekatering, impregnering, stopping og nupping) hvor verdien av den ikke-trykte vevnaden ikke overstiger 50 % ferdigvarens pris fra fabrikk
- andreFremstilling fra 7)>: - naturfibrer, eller - kjemiske materialer eller spinn-masseFremstilling ved farging samt minst to forberedende eller ferdig- og etterbehandlende operasjoner 11)> som gjør vevnaden klar til videre bruk, forutsatt at fargingen dekker 100 % av overflaten på minst en side av produktet samt at verdien av anvendt ikke-opprinnelsesvevnad ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk ELLER For vevnader av bomull under denne posisjon: Fremstilling fra garn av bomull og trykking samt minst to forberedende eller ferdig- og etterbehandlende operasjoner (f.eks. rensing, bleiking, mercerisering, varmebehandling, ruing, pressing, anti-krympebehandling, sluttbehandling, dekatering, impregnering, stopping og nupping) ELLER Trykking samt minst to forberedende eller ferdig- og etterbehandlende operasjoner (f.eks. rensing, bleiking, mercerisering, varmebehandling, ruing, pressing, anti-krympebehandling, sluttbehandling, dekatering, impregnering, stopping og nupping) hvor verdien av den ikke-trykte vevnaden ikke overstiger 50 % ferdigvarens pris fra fabrikk
58.02 til 58.03Håndklefrotté og liknende frottévevnader, unntatt bånd som hører under posisjon 58.06; tuftede tekstilstoffer, unntatt varer som hører under posisjon 57.03; slyngvevnader, unntatt bånd som hører under posisjon 58.06:
- som inneholder tråder av gummiFremstilling fra enkelt garn 7)>Fremstilling ved farging samt minst to forberedende eller ferdig- og etterbehandlende operasjoner 11)> Som gjør vevnaden klar til videre bruk, forutsatt at fargingen dekker 100 % av overflaten på minst en side av produktet samt at verdien av anvendt ikke-opprinnelsesvevnad ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk ELLER For vevnader av bomull under denne posisjon: Fremstilling fra garn av bomull og trykking samt minst to forberedende eller ferdig- og etterbehandlende operasjoner (f.eks. rensing, bleiking, mercerisering, varmebehandling, ruing, pressing, anti-krympebehandling, sluttbehandling, dekatering, impregnering, stopping og nupping) ELLER Trykking samt minst to forberedende eller ferdig- og etterbehandlende operasjoner (f.eks. rensing, bleiking, mercerisering, varmebehandling, ruing, pressing, anti-krympebehandling, sluttbehandling, dekatering, impregnering, stopping og nupping) hvor verdien av den ikke-trykte vevnaden ikke overstiger 50 % ferdigvarens pris fra fabrikk
- andreFremstilling fra 7)>: - naturfibrer, - syntetiske eller kunstige stapelfibrer, ikke kardet eller kjemmet eller på annen måte bearbeidd for spinning, eller - kjemiske materialer eller spinn-masse ELLER Trykking samt minst to forberedende eller ferdig- og etterbehandlende operasjoner (f.eks. rensing, bleiking, mercerisering, varmebehandling, ruing, pressing, anti-krympebehandling, sluttbehandling, dekatering, impregnering, stopping og nupping) hvor verdien av den ikke-trykte vevnaden ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikkFremstilling ved farging samt minst to forberedende eller ferdig- og etterbehandlende operasjoner 11)> som gjør vevnaden klar til videre bruk, forutsatt at fargingen dekker 100 % av overflaten på minst en side av produktet samt at verdien av anvendt ikke-opprinnelsesvevnad ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk ELLER For vevnader av bomull under denne posisjon: Fremstilling fra garn av bomull og trykking samt minst to forberedende eller ferdig- og etterbehandlende operasjoner (f.eks. rensing, bleiking, mercerisering, varmebehandling, ruing, pressing, anti-krympebehandling, sluttbehandling, dekatering, impregnering, stopping og nupping) ELLER Trykking samt minst to forberedende eller ferdig- og etterbehandlende operasjoner (f.eks. rensing, bleiking, mercerisering, varmebehandling, ruing, pressing, anti-krympebehandling, sluttbehandling, dekatering, impregnering, stopping og nupping) hvor verdien av den ikke-trykte vevnaden ikke overstiger 50 % ferdigvarens pris fra fabrikk
58.04Tyll og andre nettstoffer, unntatt vevde eller trikoterte stoffer,; blonder og kniplinger som metervare, bånd eller motiver; unntatt stoffer som hører under posisjonene 60.02 - 60.06:
- som inneholder tråder av gummiFremstilling fra enkelt garn 7)>
- andreFremstilling fra 7)>: - naturfibrer, - syntetiske eller kunstige stapelfibrer, ikke kardet eller kjemmet eller på annen måte bearbeidd for spinning, eller - kjemiske materialer eller spinn-masse ELLER Trykking samt minst to forberedende eller ferdig- og etterbehandlende operasjoner (f.eks. rensing, bleiking, mercerisering, varmebehandling, ruing, pressing, anti-krympebehandling, sluttbehandling, dekatering, impregnering, stopping og nupping) hvor verdien av den ikke-trykte vevnaden ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
58.05Håndvevde tapisserier av typene Gobeliner, Flandern, Aubusson, Beauvais og liknende samt håndbroderte tapisserier (f.eks. »petit point» og korsstingsbroderier), ferdige eller som metervarerFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
58.06Vevde bånd, unntatt varer som hører under posisjon 58.07; bånd uten veft som består av sammenklebte, parallellagte varptråder («bolduc»)Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
- som inneholder tråder av gummiFremstilling fra enkelt garn 7)>
- andreFremstilling fra 7)>: - naturfibrer, eller - kjemiske materialer eller spinn-masse ELLER Trykking samt minst to forberedende eller ferdig- og etterbehandlende operasjoner (f.eks. rensing, bleiking, mercerisering, varmebehandling, ruing, pressing, anti-krympebehandling, sluttbehandling, dekatering, impregnering, stopping og nupping) hvor verdien av den ikke-trykte vevnaden ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikkFor vevnader av bomull under denne posisjon: Fremstilling fra garn av bomull og trykking samt minst to forberedende eller ferdig- og etterbehandlende operasjoner (f.eks. rensing, bleiking, mercerisering, varmebehandling, ruing, pressing, anti-krympebehandling, sluttbehandling, dekatering, impregnering, stopping og nupping)
58.07 til 58.09Etiketter, merker og liknende varer av tekstilmateriale, som metervare, bånd eller tilskåret, ikke broderte; Fletninger som metervare; possementmakerarbeid som metervare uten broderi, unntatt trikotasje; dusker, pomponger og liknende varer; Vevnader av metalltråd og vevnader av metallisert garn som hører under posisjon 56.05, av det slag som brukes til klær, møbelstoff eller liknende, ikke nevnt eller innbefattet annet sted
- som inneholder tråder av gummiFremstilling fra enkelt garn 7)>
- andreFremstilling fra 7)>: - naturfibrer, - syntetiske eller kunstige stapelfibrer, ikke kardet eller kjemmet eller på annen måte bearbeidd for spinning, eller - kjemiske materialer eller spinn-masse
ELLER Trykking samt minst to forberedende eller ferdig- og etterbehandlende operasjoner (f.eks. rensing, bleiking, mercerisering, varmebehandling, ruing, pressing, anti-krympebehandling, sluttbehandling, dekatering, impregnering, stopping og nupping) hvor verdien av den ikke-trykte vevnaden ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
58.10Broderier som metervare, bånd eller motiverFremstilling hvor: - alle anvendte materialer skifter posisjon, og - verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
58.11Tekstilprodukter som metervare, bestående av ett eller flere lag tekstilmateriale sammenføyd med stopningsmateriale ved søm eller på annen måte, unntatt broderier som hører under posisjon 58.10
- som inneholder tråder av gummiFremstilling fra enkelt garn 7)>
- andreFremstilling fra 7)>: - naturfibrer, eller - kjemiske materialer eller spinn-masse ELLER Trykking samt minst to forberedende eller ferdig- og etterbehandlende operasjoner (f.eks. rensing, bleiking, mercerisering, varmebehandling, ruing, pressing, anti-krympebehandling, sluttbehandling, dekatering, impregnering, stopping og nupping) hvor verdien av den ikke-trykte vevnaden ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
59.01Tekstilstoff overtrukket med naturlige gummier eller stivelsesholdige stoffer, av det slag som brukes til fremstilling av bokpermer eller liknende; kalkerlerret; preparert malerlerret; »rullebook» og liknende stivet tekstilstoff av det slag som brukes til fremstilling av hatterFremstilling fra garnFremstilling ved belegging / flamme-hemmende behandling samt minst to forberedende eller ferdig- og etterbehandlende operasjoner 11)> som gjør vevnaden klar til videre bruk, forutsatt at beleggingen / flamme-hemmende behandlingen dekker 100 % av overflaten på minst en side av produktet samt at verdien av anvendt ikke-opprinnelsesvevnad ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
59.02Kordvev for dekk av høystyrkegarn av nylon eller andre polyamider, polyestere eller viskoserayon:Fremstilling fra kjemiske materialer eller spinnmasseFremstilling ved belegging / flamme-hemmende behandling samt minst to forberedende eller ferdig- og etterbehandlende operasjoner 11)> som gjør vevnaden klar til videre bruk, forutsatt at beleggingen / flamme-hemmende behandlingen dekker 100 % av overflaten på minst en side av produktet samt at verdien av anvendt ikke-opprinnelsesvevnad ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
59.03Tekstilstoff impregnert, overtrukket, belagt eller laminert med plast, unntatt tekstilstoff som hører under posisjon 59.02Fremstilling fra garn ELLER Trykking samt minst to forberedende eller ferdig- og etterbehandlende operasjoner (f.eks. rensing, bleiking, mercerisering, varmebehandling, ruing, pressing, anti-krympebehandling, sluttbehandling, dekatering, impregnering, stopping og nupping) hvor verdien av den ikke-trykte vevnaden ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikkFremstilling ved belegging / flamme-hemmende behandling samt minst to forberedende eller ferdig- og etterbehandlende operasjoner 11)> som gjør vevnaden klar til videre bruk, forutsatt at beleggingen / flamme-hemmende behandlingen dekker 100 % av overflaten på minst en side av produktet samt at verdien av anvendt ikke-opprinnelsesvevnad ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
59.04Lineoleum, også tilskåret; gulvbelegg som består av tekstilbunn med belegg, også tilskåretFremstilling fra garn 7)>
59.05Tekstiltapeter:
- impregnert, overtrukket, belagt eller laminert med gummi, plast eller andre materialerFremstilling fra garn
- andreFremstilling fra 7)>: - garn av kokosfibrer, - naturfibrer, - syntetiske eller kunstige stapel-fibrer, ikke kardet eller kjemmet eller på annen måte bearbeidd for spinning, eller - kjemiske materialer eller spinn-masse ELLER Trykking samt minst to forberedende eller ferdig- og etterbehandlende operasjoner (f.eks. rensing, bleiking, mercerisering, varmebehandling, ruing, pressing, anti-krympebehandling, sluttbehandling, dekatering, impregnering, stopping og nupping) hvor verdien av den ikke-trykte vevnaden ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
59.06Gummiert tekstilstoff, unntatt tekstilstoff som hører under posisjon 59.02:Fremstilling ved belegging / flamme-hemmende behandling samt minst to forberedende eller ferdig- og etterbehandlende operasjoner 11)> som gjør vevnaden klar til videre bruk, forutsatt at beleggingen / flamme-hemmende behandlingen dekker 100 % av overflaten på minst en side av produktet samt at verdien av anvendt ikke-opprinnelsesvevnad ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
- stoffer av trikotasjeFremstilling fra 7)>: - naturfibrer, - syntetiske eller kunstige stapel-fibrer, ikke kardet eller kjemmet eller på annen måte bearbeidd for spinning, eller - kjemiske materialer eller spinn-masse
- andre stoffer fremstilt fra syntetisk filamentgarn, inneholdende minst 90 vektprosent tekstilmaterialerFremstilling fra kjemiske materialer
- ellersFremstilling fra garn
59.07Tekstilstoff som er impregnert, over-trukket eller belagt på annen måte, malte teaterkulisser, atelierbaktepper eller liknende, av tekstilvevnadFremstilling fra garn ELLER Trykking samt minst to forberedende eller ferdig- og etterbehandlende operasjoner (f.eks. rensing, bleiking, mercerisering, varmebehandling, ruing, pressing, anti-krympebehandling, sluttbehandling, dekatering, impregnering, stopping og nupping) hvor verdien av den ikke-trykte vevnaden ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikkFremstilling ved belegging / flamme-hemmende behandling samt minst to forberedende eller ferdig- og etterbehandlende operasjoner 11)> som gjør vevnaden klar til videre bruk, forutsatt at beleggingen / flamme-hemmende behandlingen dekker 100 % av overflaten på minst en side av produktet samt at verdien av anvendt ikke-opprinnelsesvevnad ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
59.08Veker av vevde, flettede eller strikkede tekstilmaterialer, til lamper, ovner, tennere, lys eller liknende; gassglødenett og rundstrikkede varer til fremstilling av slike, også impregnerte:
- gassglødenett, impregnerteFremstilling fra rundstrikkede varer av gassglødenett
- andreFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
59.09 til 59.11Tekstilvarer anvendelige til bruk i industrien:
- pusseskiver eller ringer av annet materiale enn filt under posisjon 59.11Fremstilling fra garn eller fra stoffavfall eller filler fra posisjon 63.10
- tekstilvevnad av det slag som vanligvis brukes i maskiner til fremstilling av papir eller til annen teknisk bruk, også filtet, impregnert eller belagt, rundstrikket eller i endeløs tråd med enkel eller dobbel varp og/eller veft, eller flat vevd med dobbel varp og/ eller veft som hører under 59.11Fremstilling fra 7)>: - garn av kokosfibrer, - av følgende materialer: - - garn av polytetrafluor-ethylen, 8)> - - garn, sammensatt, av polyamid, belagt impregnert eller dekket med fenolharpiks, - - garn av syntetiske tekstilfibre av aromatiske polyamider, fremskaffet fra polykondensasjon av mfenylendiamin og isopatisk syre, - - monofil av polytetrafluoro-ethylen, 8)> - - garn av syntetiske tekstilfibre av polypfenylen terephthalamide, - - glassfibergarn, belagt med fenolharpiks og omspunnet med akrylgarn, 8)> - - blandingspolyester, - - monofilamenter av et polyester og en harpiks av terephtalisk syre og 1.4 syklo-hexanedincthanol og isopatisk syre, - - naturfibrer, - - kunstige stapelfibrer, ikke kardet eller kjemmet eller på annen måte bearbeidd for spinning, eller - - kjemiske produkter eller spinnmasse - - monofilamenter av polyamider fra posisjon 54.04Fremstilling ved belegging / flamme-hemmende behandling samt minst to forberedende eller ferdig- og etterbehandlende operasjoner 11)> som gjør vevnaden klar til videre bruk, forutsatt at beleggingen / flamme-hemmende behandlingen dekker 100 % av overflaten på minst en side av produktet samt at verdien av anvendt ikke-opprinnelsesvevnad ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
- andreFremstilling fra 7)>: - garn av kokosfiber, - naturfibrer, - syntetiske eller kunstige stapelfibrer, ikke kardet eller kjemmet eller på annen måte bearbeidd for spinning, eller - kjemiske materialer eller spinn-masseFremstilling ved belegging / flamme-hemmende behandling samt minst to forberedende eller ferdig- og etterbehandlende operasjoner 11)> som gjør vevnaden klar til videre bruk, forutsatt at beleggingen / flamme-hemmende behandlingen dekker 100 % av overflaten på minst en side av produktet samt at verdien av anvendt ikke-opprinnelsesvevnad ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
kapittel 60Trikoterte stofferFremstilling fra garnFremstilling ved farging samt minst to forberedende eller ferdig- og etterbehandlende operasjoner 11)> som gjør vevnaden klar til videre bruk, forutsatt at fargingen dekker 100 % av overflaten på minst en side av produktet samt at verdien av anvendt ikke-opprinnelsesvevnad ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk ELLER Fremstilling ved belegging / flamme-hemmende behandling samt minst to forberedende eller ferdig- og etterbehandlende operasjoner 11)> som gjør vevnaden klar til videre bruk, forutsatt at beleggingen / flamme-hemmende behandlingen dekker 100 % av overflaten på minst en side av produktet samt at verdien av anvendt ikke-opprinnelsesvevnad ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ELLER Trykking samt minst to forberedende eller ferdig- og etterbehandlende operasjoner (f.eks. rensing, bleiking, mercerisering, varmebehandling, ruing, pressing, anti-krympebehandling, sluttbehandling, dekatering, impregnering, stopping og nupping) hvor verdien av den ikke-trykte vevnaden ikke overstiger 50 % ferdigvarens pris fra fabrikk
kapittel 61Klær og tilbehør til klær, av trikotasje:Fremstilling hvor alle materialer skifter kapittel, forutsatt at verdien av den anvendte ikke-opprinnelsesvevnaden ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk 12)>
kapittel 62Klær og tilbehør til klær, unntatt trikotasje; unntatt:Fremstilling hvor alle materialer skifter kapittel, forutsatt at verdien av den anvendte ikke-opprinnelsesvevnaden ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk 12)>
ex kapittel 63Andre ferdige tekstilvarer; sett; brukte klær og andre brukte tekstilvarer; filler; unntatt:Fremstilling hvor alle materialer skifter kapittel, forutsatt at verdien av den anvendte ikke-opprinnelsesvevnaden ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk 12)>
63.10Nye eller brukte filler, avfall fra tauverk samt utslitte varer av tauverk, av tekstilmaterialerFremstilling hvor alle anvendte materialer må være fremstilt i sin helhet
64.01Vanntett fottøy med yttersåle og overdel av gummi eller plast, og hvor overdelen verken er festet til sålen eller satt sammen med søm, nagler, stifter, skruer, plugger eller liknendeFremstilling fra materialer fra enhver posisjon unntatt fra sammensatte deler bestående av fottøyoverdeler påsatt bindsåle eller andre bunndeler fra posisjon 64.06
64.02Annet fottøy med yttersåle og overdel av gummi eller plastFremstilling hvor: - alle anvendte materialer skifter posisjon, unntatt fra overdeler og deler dertil, unntatt oppstivere, fra posisjon 64.06, og - verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 60 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
64.03Fottøy med yttersåle av gummi, plast, lær eller kunstlær og overdel av lærFremstilling fra materialer fra enhver posisjon unntatt fra sammensatte deler bestående av fottøyoverdeler påsatt bindsåle eller andre bunndeler fra posisjon 64.06
64.04Fottøy med yttersåle av gummi, plast, lær eller kunstlær og overdel av tekstilmaterialeFremstilling hvor: - alle anvendte materialer skifter posisjon, unntatt fra overdeler og deler dertil, unntatt oppstivere, fra posisjon 64.06, og - verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 60 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
64.05Annet fottøyFremstilling fra materialer fra enhver posisjon unntatt fra sammensatte deler bestående av fottøyoverdeler påsatt bindsåle eller andre bunndeler fra posisjon 64.06
64.06Deler til fottøy (herunder overdeler, også om de er festet til andre såler enn ytter-såler); løse innleggssåler, kippekapper og liknende innlegg; gamasjer, leggings og liknende varer samt deler dertilFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
ex kapittel 65Hodeplagg og deler dertil; unntatt:Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
65.03Hatter og andre hodeplagg av filt, fremstilt av de hatteemner som hører under posisjon 65.01, også fôrede eller garnerteFremstilling fra garn eller tekstil-fibrer 9)>
kapittel 66Paraplyer, parasoller, spaserstokker, sitte-stokker, sveper, ridepisker og deler dertilFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
kapittel 67Bearbeidde fjær og dun samt varer derav; kunstige blomster; varer av menneskehårFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
ex kapittel 68Varer av stein, gips, sement, asbest, glimmer eller liknende materialer; unntatt:Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
ex 68.03Varer av naturlig eller agglomerert skiferFremstilling fra bearbeidd skifer
ex 68.12Varer av asbest; varer av blandinger på basis av asbest eller av blandinger på basis av asbest og magnesiumkarbonatFremstilling fra materialer fra enhver posisjon
ex 68.14Varer av glimmer; herunder agglomerert eller rekonstruert glimmer, på underlag av papir, papp eller andre materialerFremstilling fra bearbeidd glimmer (herunder agglomerert eller rekonstruert glimmer)
kapittel 69Keramiske produkterFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
ex kapittel 70Glass og glassvarer; unntatt:Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
ex 70.03, ex 70.04 og ex 70.05Glass med et ikke-reflekterende beleggFremstilling fra materialer fra posisjon 70.01
70.06Glass som hører under posisjon 70.03, 70.04 eller 70.05, bøyd, med bearbeidde kanter, gravert, gjennomhullet, emaljert eller bearbeidd på annen måte, men ikke innrammet eller i forbindelse med andre materialer
- glassplate substrat belagt med dielektrisk tynn film i halvleder kvalitet, i samsvar med SEMII standarder 10)>Fremstilling fra ikke-belagt glassplate substrat fra posisjon 70.06
- andreFremstilling fra materialer fra posisjon 70.01
70.07Sikkerhetsglass som består av herdet eller laminert glassFremstilling fra materialer fra posisjon 70.01
70.08Isolasjonsglass som består av flere lagFremstilling fra materialer fra posisjon 70.01
70.09Speil av glass, med eller uten ramme, herunder kjørespeil og liknendeFremstilling fra materialer fra posisjon 70.01
70.10Ballonger, flasker, flakonger, krukker, ampuller og andre beholdere, av glass, av det slag som brukes til transport eller emballering av varer; konserveringsglass; propper, lokk og andre lukkeanordninger, av glassFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon ELLER Sliping av glassgjenstander, forutsatt at verdien av det uslipte glasset ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
70.13Husholdnings- og toalettartikler, kontor-utstyr, innendørs dekorasjonsgjenstander eller liknende, av glass (unntatt varer som hører under posisjon 70.10 eller 70.18)Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon ELLER Sliping av glassgjenstander, forutsatt at verdien av det uslipte glasset ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ELLER Dekorering utført for hånd (unntatt silketrykk) av munnblåste glass-gjenstander, forutsatt at deres verdi ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex 70.19Varer av glassfibrer (annet enn garn)Fremstilling fra: - ufargede lunter, forgarn, garn og oppskårne bunter, eller - glassull
ex kapittel 71Natur- eller kulturperler, edle eller halvedle steiner, edle metaller, metaller plettert med edelt metall, og varer derav; bijouterivarer; mynter; unntatt:Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
ex 71.01Natur- eller kulturperler, som av transporthensyn er midlertidig trædd på snorFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex 71.02, ex 71.03 og ex 71.04Bearbeidde edle eller halvedle steiner (naturlige, syntetiske eller rekonstruerte)Fremstilling fra ubearbeidde edle eller halvedle steiner
71.06, 71.08 og 71.10Edle metaller:
- ubearbeiddeFremstilling fra materialer som ikke tarifferes under posisjon 71.06, 71.08 eller 71.10 ELLER Elektrolytisk, termisk eller kjemisk separering av edle metaller fra posisjon 71.06, 71.08 eller 71.10 ELLER Legering av edle metaller fra posisjon 71.06, 71.08 eller 71.10, med hverandre eller med uedelt metall
- halvfabrikata, eller i pulverformFremstilling fra ubearbeidd edelt metall
ex 71.07, ex 71.09 og ex 71.11Metaller plettert med edelt metall, som halvfabrikataFremstilling fra metaller belagt med ubearbeidde edle metaller
71.17Andre smykkevarer (bijouterivarer)Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon ELLER Fremstilling fra uedle metalldeler, uten belegg av edle metaller, forutsatt at verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex kapittel 72Jern og stål; unntatt:Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
72.07Halvfabrikater av jern eller ulegert stålFremstilling fra materialer fra posisjonene 72.01, 72.02, 72.03, 72.04 eller 72.05
72.08 til 72.16Flatvalsede produkter, stenger og profiler, av jern eller ulegert stålFremstilling fra blokker (ingots) eller andre ubearbeidde former fra posisjonene 72.06 eller 72.07
72.17Tråd av jern eller ulegert stålFremstilling fra halvfabrikatmaterialer fra posisjon 72.07
ex 72.18, 72.19 til 72.22Halvfabrikater, flatvalsede produkter, stenger og profiler av rustfritt stålFremstilling fra blokker (ingots) eller andre ubearbeidde former fra posisjon 72.18
72.23Tråd av rustfritt stålFremstilling fra halvfabrikatmaterialer fra posisjon 72.18
ex 72.24HalvfabrikaterFremstilling fra blokker (ingots) eller andre ubearbeidde former fra posisjonene 72.06, 72.18 eller 72.24
72.25 til 72.28Halvfabrikater, flatvalsede produkter, varmvalsede stenger, i uregelmessige oppkveilede ringer eller ruller; profiler av annet legert stål; hule borstenger av legert eller ulegert stålFremstilling fra blokker (ingots), andre ubearbeidde former eller halvfabrikater fra posisjonene 72.06, 72.07, 72.18 eller 72.24
72.29Tråd av annet legert stålFremstilling fra halvfabrikatmaterialer fra posisjon 72.24
ex kapittel 73Varer av jern eller stål; unntatt:Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
ex 73.01SpundveggjernFremstilling fra materialer fra posisjon 72.06
73.02Følgende skinnemateriell av jern eller stål, til jernbaner eller sporveger: skinner, motskinner og tannskinner, sporveksel-tunger, sporkryss, sporvekselstag og andre deler til sporveksler, sviller, lasker, skinnestoler, stolkiler, underlagsplater, klemplater, traversjern og annet spesielt materiell til sammenføyning eller festing av skinnerFremstilling fra materialer fra posisjon 72.06
73.04, 73.05 og 73.06Rør og hule profiler, av jern (unntatt støpejern) eller stålFremstilling fra materialer fra posisjonene 72.06, 72.07, 72.18 eller 72.24
ex 73.07Rørdeler (fittings) av rustfritt stål (ISO No. X5CrNiMo 1712) bestående av flere komponenterDreiing, boring, brotsjing, gjenging, avgrading og sandblåsing av smidde emner, hvor verdien av emnene ikke overstiger 35 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex 73.15SnøkjettingerFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer fra posisjon 73.15 ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
73.20Fjærer og fjærblad av jern eller stålFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjonFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
73.21Ovner (herunder slike som kan benyttes til sentraloppvarming), kaminer, komfyrer, griller, kullpanner, gassapparater, tallerkenvarmere og liknende ikkeelektriske husholdningsapparater samt deler dertil, av jern eller stålFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjonFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
73.22Radiatorer for sentraloppvarming, ikke elektrisk oppvarmet, og deler dertil, av jern eller stål; varmluftaggregater og varmluftfordelere (herunder apparater som også kan avgi frisk eller kondisjonert luft), ikke elektrisk oppvarmet, med motordrevet vifte eller blåser, samt deler dertil, av jern eller stålFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjonFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
73.23Husholdningsartikler og deler dertil, av jern eller stål; stålull; gryteskrubber, skure- og pussehansker og liknende, av jern eller stålFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjonFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
73.24Sanitærartikler og deler dertil, av jern eller stålFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjonFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
73.25Andre støpte varer av jern eller stålFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjonFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
73.26Andre varer av jern eller stålFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjonFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex kapittel 74Kobber og varer derav; unntatt:Fremstilling hvor: - alle anvendte materialer skifter posisjon, og - verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
74.01Kobbermatte; sementkobber (utfelt kobber)Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
74.02Uraffinert kobber; kobberanoder for elektrolytisk raffineringFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
74.03Raffinert kobber og kobberlegeringer, i ubearbeidd form:
- raffinert kobberFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
- kobberlegeringer og raffinert kobber inneholdende andre elementerFremstilling fra raffinert kobber, ubearbeidd, eller avfall og skrap av kobber
74.04Avfall og skrap av kobberFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
74.05 KobberforlegeringerFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
ex kapittel 75Nikkel og varer derav; unntatt:Fremstilling hvor: - alle anvendte materialer skifter posisjon, og - verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
75.01 til 75.03Nikkelmatte, nikkeloksidsintere og andre mellomprodukter ved fremstilling av nikkel; ubearbeidd nikkel; avfall og skrap av nikkelFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
ex kapittel 76Aluminium og varer derav; unntatt:Fremstilling hvor: - alle anvendte materialer skifter posisjon, og - verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
76.01Ubearbeidd aluminiumFremstilling ved termisk eller elektrolytisk behandling av ulegert aluminium eller avfall og skrap av aluminium
76.02Avfall og skrap av aluminiumFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
76.10Konstruksjoner av aluminium (unntatt prefabrikerte bygninger som hører under posisjon 94.06) og deler dertil (f.eks. bruer, bruseksjoner, tårn, master, tak, taksperrer, dører og vinduer samt rammer og karmer dertil og dørterskler, rekkverk, søyler og pilarer); plater, stenger, profiler, rør og liknende av aluminium, bearbeidete til bruk i konstruksjonerFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjonFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
76.11Tanker, kar og liknende beholdere, av aluminium, for ethvert materiale (unntatt beholdere for komprimerte eller flytende gasser), med rominnhold over 300 liter, også fóret eller varmeisolert, men uten mekanisk eller termisk utstyrFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjonFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
76.12Tanker, fat, tromler, spann, bokser, esker og liknende beholdere, av aluminium (herunder rørformede beholdere og tuber), for ethvert materiale (unntatt beholdere for komprimerte eller flytende gasser), med rominnhold høyst 300 liter, også fóret eller varmeisolert, men uten mekanisk eller termisk utstyrFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjonFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
76.13Beholdere av aluminium for komprimerte eller flytende gasserFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjonFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
76.14Tau, liner, kabler, flettede bånd og liknende varer, av aluminium, uten elektrisk isolasjonFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjonFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
76.15Husholdningsartikler og deler dertil, av aluminium; gryteskrubber, skure- og pussehansker og liknende, av aluminium; sanitærartikler og deler dertil, av aluminiumFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjonFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
76.16Andre varer av aluminiumFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjonFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
kapittel 77(Dette kapittel er reservert for eventuell fremtidig bruk i »Harmonized System»)
ex kapittel 78Bly og varer derav; unntatt:Fremstilling hvor: - alle anvendte materialer skifter posisjon, og - verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
78.01Ubearbeidd bly:
- raffinert blyFremstilling fra »blokkbly» eller »verkbly»
- annetFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon. Imidlertid kan avfall og skrap fra posisjon 78.02 ikke benyttes
78.02Avfall og skrap av blyFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
78.06Andre varer av blyFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
ex kapittel 79Sink og varer derav; unntatt:Fremstilling hvor: - alle anvendte materialer skifter posisjon, og - verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
79.01Ubearbeidd sinkFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon. Imidlertid kan avfall og skrap fra posisjon 79.02 ikke benyttes
79.02Avfall og skrap av sinkFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
79.07Andre varer av sinkFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
ex kapittel 80Tinn og varer derav; unntatt:Fremstilling hvor: - alle anvendte materialer skifter posisjon, og - verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
80.01Ubearbeidd tinnFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon. Imidlertid kan avfall og skrap fra posisjon 80.02 ikke benyttes
80.02 og 80.07Avfall og skrap av tinn; andre varer av tinnFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
kapittel 81Andre uedle metaller; cermeter; varer derav:
- andre uedle metaller, bearbeidde; varer deravFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer som ikke skifter posisjon ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
- andreFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
ex kapittel 82Verktøy, redskaper, kniver, skjeer og gafler av uedelt metall; deler dertil av uedelt metall; unntatt:Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
82.06Verktøy og redskaper fra to eller flere av Posisjonene 82.02 til 82.05, pakket i sett for detaljsalgFremstilling hvor alle anvendte materialer tarifferes under andre posisjoner enn 82.02 til 82.05. Imidlertid kan verktøy og redskaper fra posisjonene 82.02 til 82.05 være bestanddeler i settet forutsatt at deres verdi ikke overstiger 15 % av settets pris fra fabrikk
82.07Utskiftbart verktøy for håndverktøy, også mekaniske, eller for verktøymaskiner (f.eks. for pressing, preging, stansing, gjenging, boring, rømming, brotsjing, fresing, dreiing eller skrutrekking), herunder trekkskiver eller pressdyser for metall, samt verktøy for berg- eller jordboringFremstilling hvor: - alle anvendte materialer skifter posisjon, og - verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
82.08Kniver og knivblad for maskiner eller mekaniske redskaperFremstilling hvor: - alle anvendte materialer skifter posisjon, og - verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex 82.11Kniver, med skjærende egg, også sagtakket, unntatt kniver under posisjon 82.08Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon. Imidlertid kan knivblad og skaft av uedelt metall anvendes
82.14Andre skjære- og klipperedskaper (f.eks. hårklippere, kløyve-, hogge- og hakkeredskaper for slaktere eller til kjøkkenbruk, papirkniver); artikler og sett for manikyr eller pedikyr (herunder neglefiler)Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon. Imidlertid kan skaft av uedelt metall anvendes
82.15Skjeer, gafler, øser, sleiver, hullsleiver, kakespader, fiske- og smørkniver, sukker-klyper og liknende husholdningsartiklerFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon. Imidlertid kan skaft av uedelt metall anvendes
ex kapittel 83Forskjellige varer av uedelt metall; unntatt:Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
83.01Hengelåser og låser (nøkkellåser, kombinasjonslåser eller elektriske låser), av uedelt metall; bøyler og rammer med lås, av uedelt metall; nøkler til ovennevnte varer, av uedelt metallFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon.Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex 83.02Andre beslag og liknende varer til bygninger, og automatiske dørlukkereFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon. Imidlertid kan de andre materialene under posisjon 83.02 anvendes dersom deres verdi ikke overstiger 20 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex 83.06Statuetter og andre pyntegjenstander av uedelt metallFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon. Imidlertid kan de andre materialene under posisjon 83.06 anvendes dersom deres verdi ikke overstiger 30 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex kapitel 84Kjernereaktorer, kjeler, maskiner, apparater og mekaniske redskaper samt deler dertil; unntatt:Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon.Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
84.07Stempeldrevne forbrenningsmotorer med gnisttenning og med frem- og tilbakegående eller roterende stempelFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
84.08Stempeldrevne forbrenningsmotorer med kompresjonstenning (diesel- eller semi- dieselmotorer)Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex 84.14Håndverktøy, sammenbygd med elektrisk motor og deler dertilFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon, unntatt materialer fra posisjonene 68.04, 82.02, 82.07, 82.08, 84.66, 84.67, 85.01 og 85.48Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
84.18Kjøleskap, frysere og annet kjøle- eller fryseutstyr også elektriske; varmepumper, unntatt luftkondisjoneringsapparater som hører under posisjon 84.15
- kombinerte kjøle- og fryseskap forsynt med separate, utvendige dører, kjøleskap av husholdningstypen, diske, bokser, skap og liknende møbler for kjøling eller frysing, andre kjøleskap frysere og annet kjøle- og fryseutstyrFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon, unntatt materialer fra kapittel 73 og posisjonene 84.14 og 90.32Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
- frysere og enheter av kompresjonstypen hvor kondensatoren er varmevekslereFremstilling hvor: - alle anvendte materialer skifter posisjon, og - verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % av ferdigvarens pris fra fabrikk, og - verdien av alle anvendte ikke-opprinnelsesmaterialer ikke overstiger verdien av anvendte opprinnelsesmaterialerFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
- møbler som er innrettet for kjøle- eller fryseutstyrFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon, unntatt materialer fra kapittel 94Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
- andre deler til kjøle- eller fryseutstyrFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon, unntatt materialer fra kapittel 73 og posisjonene 84.14 og 90.32Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex 84.19, ex 84.22 og ex 84.24Håndverktøy, sammenbygd med elektrisk motor og deler dertilFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon, unntatt materialer fra posisjonene 68.04, 82.02, 82.07, 82.08, 84.66, 84.67, 85.01 og 85.48Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
84.25 til 84.30Maskiner for løfting, håndtering, lasting eller lossing, bulldosere og maskiner og apparater for gravingFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon, unntatt materialer fra posisjon 84.31Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
84.44 til 84.47Maskiner fra disse posisjoner til bruk i tekstilindustrienFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon, unntatt materialer fra posisjon 84.48Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
84.56 til 84.65Verktøymaskiner og maskiner samt deler og tilbehør som hører under posisjonene 84.56 til 84.65Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon, unntatt materialer fra posisjon 84.66Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex 84.67Håndverktøy, sammenbygd med elektrisk motor og deler dertilFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon, unntatt materialer fra posisjonene 68.04, 82.02, 82.07, 82.08, 84.66, 84.67, 85.01 og 85.48Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
84.69 til 84.72Kontormaskiner (f.eks. skrivemaskiner, regnemaskiner, automatiske databehandlingsmaskiner, duplikatorer, stifte-maskiner)Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex kapittel 85Elektriske maskiner, apparater og materiell, samt deler dertil; apparater for opptak eller gjengivelse av lyd og apparater for opptak eller gjengivelse av bilder og lyd for fjernsyn, samt deler og tilbehør til slike apparater; unntatt:Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjonFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
85.01 til 85.02Elektriske motorer og generatorer; elektriske generatoraggregater og roterende, elektriske omformereFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon, unntatt materialer fra posisjon 85.03Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
85.09Elektromekaniske husholdningsapparater og -maskiner sammenbygd med elektrisk motor, deler dertil:
- elektromekaniske husholdnings-apparater og -maskiner sammenbygd med elektrisk motorFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon, unntatt materialer fra posisjon 85.01Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
- delerFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon, unntatt materialer fra posisjon 85.48Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
85.28Mottakere for fjernsyn, også med inne-bygde radiomottakere for kringkasting eller med apparater for opptak eller gjengivelse av lyd eller videosignaler; videomonitorer og videoprojektorerFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon. Imidlertid kan kretskort fra posisjon 85.29 ikke anvendes ELLER Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon, unntatt materialer fra posisjon 85.40Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
85.29Deler som utelukkende eller fortrinnsvis kan brukes til apparater som hører under posisjonene 85.25 til 85.28Fremstilling fra materialer fra enhver posisjon
85.40Elektronrør (varmkatode-, kaldkatode- eller fotokatoderør), herunder vakuumrør og damp- eller gassfylte rør, kvikksølvlikeretterrør, katodestrålerør og rør til fjernsynskameraerFremstilling fra materialer fra enhver posisjon
85.44Isolert (herunder lakkert eller anodisert) tråd, kabel (herunder koaksialkabel) og andre isolerte, elektriske ledere, også med forbindelsesdeler; optiske fiberkabler sammensatt av fibrer som er skjermet fra hverandre, også med forbindelsesdelerFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex kapittel 86Lokomotiver, vogner og annet rullende materiell for jernbaner eller sporveier samt deler dertil; stasjonært materiell for jernbaner eller sporveier samt deler dertil; mekanisk (herunder elektromekanisk) trafikkreguleringsutstyr av alle slag; unntatt:Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjonFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
86.08Stasjonært materiell for jernbaner eller sporveger; mekanisk (herunder elektro-mekanisk) signal-, sikkerhets- eller trafikkreguleringsutstyr for jernbaner, sporveger, veger, gater, elver, kanaler, parkeringsplasser, havneanlegg eller flyplasser; deler til ovennevnte materiell og utstyrFremstilling hvor: - alle anvendte materialer skifter posisjon, og - verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % av ferdigvarens pris fra fabrikkFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex kapittel 87Kjøretøyer samt deler og tilbehør dertil, unntatt rullende materiell for jernbaner og sporveger; unntatt:Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
87.08Deler og tilbehør til motorkjøretøyer som hører under 87.01 til 87.05Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjonFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
87.09Trucker med egen fremdriftsmotor, ikke utstyrt med løfte- eller håndteringsutstyr, av den type som brukes i fabrikker, lagre, havneområder eller flyplasser for korte transporter av gods; traktorer av den type som brukes på jernbaneperronger; deler til kjøretøyer som tarifferes under denne posisjonFremstilling hvor: - alle anvendte materialer skifter posisjon, og - verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % av ferdigvarens pris fra fabrikkFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
87.10Tanks og andre motordrevne, pansrede stridsvogner, også utstyrt med våpen, samt deler til slike kjøretøyerFremstilling hvor: - alle anvendte materialer skifter posisjon, og - verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % av ferdigvarens pris fra fabrikkFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
87.11Motorsykler (herunder mopeder) og sykler med hjelpemotor, med eller uten sidevogn; sidevogner:
- med stempeldrevet forbrenningsmotor med sylindervolum:
- - høyst 50 cmFremstilling hvor: - verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % av ferdigvarens pris fra fabrikk, og - verdien av alle anvendte ikke-opprinnelsesmaterialer ikke overstiger verdien av anvendte opprinnelsesmaterialerFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 20 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
- - over 50 cmFremstilling hvor: - verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % av ferdigvarens pris fra fabrikk, og - verdien av alle anvendte ikke-opprinnelsesmaterialer ikke overstiger verdien av anvendte opprinnelsesmaterialerFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
- andreFremstilling hvor: - verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % av ferdigvarens pris fra fabrikk, og - verdien av alle anvendte ikke-opprinnelsesmaterialer ikke overstiger verdien av anvendte opprinnelsesmaterialerFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
87.12Tohjulssykler og andre sykler (herunder trehjuls varesykler), uten motorFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
87.14Deler og tilbehør til kjøretøyer som hører under posisjonene 87.11 til 87.13
- rammer og gafler, samt deler dertil, unntatt til motorsykler (herunder mopeder)Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
- ellersFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjonFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
87.15Barnevogner og deler dertilFremstilling hvor: - alle anvendte materialer skifter posisjon, og - verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % av ferdigvarens pris fra fabrikkFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
87.16Tilhengere og semitrailere; andre kjøretøyer uten mekanisk drivanordning; deler dertilFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjonFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex kapittel 88Luftfartøyer, romfartøyer og deler dertil; unntatt:Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjonFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex 88.04Roterende fallskjermer, »rotochutes»Fremstilling fra materialer fra enhver posisjon, herunder andre materialer fra posisjon 88.04Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
88.05Utskytingsutstyr for luftfartøyer; innbremsingsutstyr for fly til bruk ombord i hangarskip eller liknende utstyr; stasjonære flytreningsmaskiner; deler til ovennevnte varerFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjonFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
kapittel 89Skip, båter og annet flytende materiellFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjonFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex kapittel 90Instrumenter og apparater til optisk, fotografisk, kinematografisk, medisinsk eller kirurgisk bruk samt måle-, kontroll- eller presisjonsinstrumenter og -apparater; deler og tilbehør dertil; unntatt:Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjonFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
90.06Fotoapparater (unntatt filmopptakere); lynlysapparater og lynlyspærer til fotografisk bruk, unntatt lysstofflamper som hører under posisjon 85.39; deler og tilbehør dertil, unntatt:
- fotoapparater for øyeblikksfilm, andre kameraer for rullefilm med bredde under 35 mm, andre kameraer for rullefilm med bredde på 35 mmFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon, unntatt materialer fra posisjonene 90.02 og 90.33Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
- deler til fotoapparater for øyeblikksfilm, andre kameraer for rullefilm med bredde under 35 mm, andre kameraer for rullefilm med bredde på 35 mmFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon, unntatt materialer fra posisjonene 90.01, 90.02 og 90.33Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
- ellersFremstilling hvor: - alle anvendte materialer skifter posisjon, og - verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % av ferdigvarens pris fra fabrikk, og - verdien av alle anvendte ikke-opprinnelsesmaterialer ikke overstiger verdien av anvendte opprinnelsesmaterialerFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex 90.09Elektrostatiske fotokopieringsapparater som kopierer originalen på kopien via et hjelpemiddel (indirekte prosess)Fremstilling hvor: - alle anvendte materialer skifter posisjon, og - verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk,Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex 90.15Teodolitter og takymetre, nivelleringsinstrumenterFremstilling hvor ale anvendte materialer skifter posisjon, Imidlertid kan materialer som ikke skifter posisjon anvendes dersom deres verdi ikke overstiger 40 % av ferdigvarens pris fra fabrikkFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
90.18Instrumenter og apparater til medisinsk, kirurgisk, dental eller veterinær bruk, herunder scintigrafer, andre elektromedisinske apparater og instrumenter for synsprøving:
- tannlegestoler med innebygd tannlege-utstyr eller spyttefontenerFremstilling fra materialer fra enhver posisjon, herunder andre materialer fra posisjon 90.18Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
- andreFremstilling hvor: - alle anvendte materialer skifter posisjon, og - verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % av ferdigvarens pris fra fabrikkFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
90.22 og 90.23Apparater basert på bruk av alfa-, beta-, eller gammastråler; deler og tilbehør og instrumenter, apparater og modeller for demonstrasjonsformålFremstilling fra materialer fra enhver posisjonFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex kapittel 91Ur og deler dertil; unntatt:Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
91.05Andre urFremstilling: - hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % av ferdigvarens pris fra fabrikk, og - verdien av alle anvendte ikke-opprinnelsesmaterialer ikke overstiger verdien av anvendte opprinnelsesmaterialerFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
91.09Andre komplette og sammensatte urverkFremstilling: - hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % av ferdigvarens pris fra fabrikk, og - verdien av alle anvendte ikke-opprinnelsesmaterialer ikke overstiger verdien av anvendte opprinnelsesmaterialerFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
91.10Komplette urverk, usammensatte eller delvis sammensatte (urverksett); ukomplette urverk, sammensatte; råurverkFremstilling: - hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % av ferdigvarens pris fra fabrikk, og - uten å overstige ovennevnte verdibegrensning, verdien av anvendte materialer som tarifferes under posisjon 91.14 utgjør høyst 10 % av ferdigvarens pris fra fabrikkFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
91.11Urkasser og deler dertilFremstilling hvor: - alle anvendte materialer skifter posisjon, og - verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % av ferdigvarens pris fra fabrikkFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
91.12Andre urkasser og liknende kasser til andre varer som hører under dette kapittel, samt deler dertilFremstilling hvor: - alle anvendte materialer skifter posisjon, og - verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % av ferdigvarens pris fra fabrikkFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
91.13Urarmbånd og deler dertil:
- av uedelt metall, også belagt, eller plettert med edelt metallFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
- andreFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
kapittel 92Musikkinstrumenter; deler og tilbehør til slike instrumenterFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjonFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
kapittel 93Våpen og ammunisjon; deler og tilbehør dertilFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex kapittel 94Møbler; sengebunner og sengeutstyr, som f.eks. madrasser, puter og liknende stoppede varer; lamper og annet belysningsutstyr, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; lysskilt og liknende; prefabrikkerte bygninger; unntatt:Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjonFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
94.01Sittemøbler (unntatt de som hører under posisjon 94.02) , også de som kan omgjøres til senger, samt deler dertilFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjonFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
94.03Andre møbler og deler dertilFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjonFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
94.05Lamper og annet belysningsutstyr, herunder søkelys og lyskastere samt deler dertil, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; lysskilt og liknende som har en fast montert lyskilde, samt deler dertil ikke nevnt eller innbefattet annet stedFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjonFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex kapittel 95Leketøy, spill og sportsartikler samt deler og tilbehør dertil; unntatt:Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
95.03Annet leketøy; miniatyrmodeller og liknende modeller til hobbybruk, også mekaniske; puslespill, alle slagsFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjonFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
95.04Selskapsspill, herunder spilleautomater og liknende, biljardspill, spesialbord for kasinospill og automatisk utstyr til bowlingbanerFremstilling fra materialer fra enhver posisjon
ex 95.06Golfkøller og deler dertilFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon. Imidlertid kan grovt tildannede blokker til fremstilling av golfkøllehoder anvendes
ex kapittel 96Forskjellige varer; unntatt:Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
ex 96.01 og ex 96.02Varer av animalske, vegetabilske eller mineralske utskjæringsmaterialerFremstilling fra bearbeidd utskjæringsmateriale fra samme posisjon
ex 96.03Koster og børster, pensler og liknende (unntatt sopelimer og liknende og børster laget av hår fra mår eller ekorn), mekaniske gulvfeieapparater uten motor, malerputer og -ruller; naler (unntatt glattruller)Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
96.05Reiseetuier for toalettbruk, for sying eller for rengjøring av sko eller klærOpprinnelsesregelen som gjelder for hver enkelt artikkel må være oppfylt. Imidlertid kan ikkeopprinnelsesprodukter inngå i settet dersom deres verdi ikke overstiger 15 % av settets pris fra fabrikk
96.06Knapper, trykknapper og liknende, knappeformer og andre deler til disse varer; knappeemnerFremstilling hvor: - alle anvendte materialer skifter posisjon, og - verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
96.07Glidelåser og deler dertilFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon.Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
96.08Kulepenner; filtpenner og andre penner med porøse spisser; fyllepenner, stylografer og andre penner; stensilpenner (styluspenner); mekaniske blyanter; penneskaft, blyantforlengere og liknende; deler (herunder hetter og klips) til de forannevnte varer, unntatt de som hører under posisjon 96.09Fremstilling hvor ale anvendte materialer skifter posisjon, Imidlertid kan materialer som ikke skifter posisjon anvendes dersom deres verdi ikke overstiger 40 % av ferdigvarens pris fra fabrikkFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
96.12Fargebånd til skrivemaskiner og liknende fargebånd innsatt med farge eller behandlet på annen måte slik at de gir avtrykk, også på spoler eller i kassetter; stempelputer med eller uten eske, også uten fargeFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjonFremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex 96.13Tennere med piezoelektrisk tenningsanordningFremstilling hvor verdien av anvendte materialer fra posisjon 96.13 ikke overstiger 30 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
ex 96.14Piper eller pipehoderFremstilling fra grovt tildannede blokker
Kapittel 97Kunstverker, samlergjenstander og antikviteterFremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon

1) >Som «yngel under posisjon 03.01» under posisjonene 03.02 og 03.03 forstås ikke fullt utviklet fisk på et post-larvestadium og inkluderer småfisk, unglaks, smolt og glassål.

2) >

For de spesielle vilkår knyttet til "spesiell(e) prosess(er)", se Innledende Anmerkninger 7.1 og 7.3.

3) >

For de spesielle vilkår knyttet til "spesiell(e) prosess(er)", se Innledende Anmerkning 7.2.

4) >

En »gruppe» er å anse som en del av en posisjon, skilt ut fra resten av posisjonen med et semikolon.

5) >

For produkter sammensatt av materialer under både posisjonene 39.01 til 39.06 på den ene side, og under 39.07 til 39.11 på den annen side, skal denne begrensningen bare gjelde for den gruppen av materialer som utgjør den største vektandelen i produktet.

6) >

Følgende folier skal anses som svært gjennomskinnelige: folier med optisk dimensjon under 2 %, målt i samsvar med ASTM-D 1003-16 av Garner Hazemeter (dvs. Hazemeter)

7) >

For spesielle betingelser for varer laget av blandede tekstilmaterialer, se Innledende Anmerkning 5.

8) >

Anvendelsen av dette materialet er begrenset til fremstillingen av vevde stoffer av det slag som brukes i maskiner til fremstilling av papir.

9) >

Se Innledende Anmerkning 6.

10) >

SEMII-Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated

11) >

for eksempel sviing, avklistring, bleiking, mercerisering, rensing, varmebehandling, krymping, forhåndskrymping, dekatering, og andre spesielle ferdig- og etterbehandlende prosesser som mykgjøring, stiving, mattering optisk bleiking, mekanisk overflatebehandling, krøllfribehandling, kalandrering, vann og oljesmussavvising, antstatisk behandling, antibakteriell behandling.

12) >

For produkter som kun er tilskåret (eller trikotert til riktig form) og sydd, må både tilskjæringen (eller trikoteringen til riktig form) og syingen eller enhver annen sammensetning være utført i en EFTA-stat eller i Singapore.

13) >

Import av hvalprodukter er forbudt i Liechtenstein og Sveits i samsvar med CITES-konvensjonen.

Tillegg 3 til vedlegg I Utenlands bearbeiding

 1. Ved anvendelse av artikkel 13 i Vedlegg I skal ervervelsen av opprinnelsesstatus ikke påvirkes av bearbeiding eller foredling foretatt utenfor en avtaleparts territorium på materialer eksportert fra den berørte avtalepart og senere gjeninnført dit, forutsatt at:
  1. for produkter som er oppført i tabellen nedenfor, totalverdien av ikke-opprinnelsesandel tilført iht. nr. 4 (a), ikke overstiger 50 prosent av prisen fra fabrikk på det sluttproduktet som det kreves opprinnelsesstatus for, og
  2. for andre produkter enn de som er nevnt i tabellen nedenfor, den totale merverdi som er tilført iht. nr. 4 (b), ikke overstiger 10 prosent av prisen fra fabrikk på det sluttproduktet som det kreves opprinnelsesstatus for.
 2. De materialer som eksporteres fra en avtalepart skal være fremstilt i sin helhet i vedkommende avtalepart eller der ha gjennomgått bearbeiding eller foredling utover de utilstrekkelige behandlinger nevnt i artikkel 6 i Vedlegg I forut for deres utførsel fra denne avtalepartens territorium. Det må på tilfredsstillende måte overfor tollmyndighetene godtgjøres at de gjeninnførte varene har blitt framstilt ved bearbeiding eller foredling av de eksporterte materialene.
 3. Ved anvendelse av nr. 1(b), der en regel i Tillegg 2 til Vedlegg I begrenser eller forbyr bruken av visse ikke-opprinnelsesmaterialer, skal en slik begrensning eller slikt forbud også gjelde for bearbeiding eller foredling utført utenfor vedkommende avtaleparts territorium. Videre, der en regel i Tillegg 2 til Vedlegg I som fastsetter maksimumsverdien for alle anvendte ikke-opprinnelsesmaterialer, er brukt for å fastslå opprinnelsesstatus på det berørte sluttproduktet, skal totalverdien av den tilførte ikke-opprinnelsesandelen iht. nr. 4 (a) ikke overstige den fastsatte prosentsats.
 4. Ved anvendelse av:
  1. nr. 1(a) og 3 skal med «totalverdi» forstås verdien av alle ikke-opprinnelsesmaterialer tilført innenlands så vel som alle materialer og alle andre kostnader tilført utenfor vedkommende avtaleparts territorium, inkludert transportkostnader. Ikke-opprinnelsesmaterialer som allerede har oppnådd opprinnelsesstatus i en avtalepart skal ikke anses som tilført ikke-opprinnelsesandel.
  2. nr. 1(b) skal med «totale merverdi» forstås verdien av alle materialer tilført utenfor vedkommende avtalepart så vel som alle kostnader tilført utenfor vedkommende avtaleparts territorium, inkludert transportkostnader.
 5. Bestemmelsene i nr. 2 og 3 skal ikke gjelde for produkter som ikke oppfyller vilkårene i Tillegg 2 til Vedlegg I og som kun kan anses tilstrekkelig bearbeidet eller foredlet gjennom anvendelse av den generelle toleranse gitt i artikkel 5 nr. 2 i Vedlegg I.
Posisjon i tolltariff - HSVarebeskrivelse
3917 29 000Rør og slanger av annen plast
3917 39 000Andre rør og slanger, unntatt forbindelsesdeler, av plast
3917 40 000Forbindelsesdeler, av plast
3919 10 900Andre selvklebende plater, duk, film, folier, tape, bånd og andre flate produkter av plast, i ruller med bredde høyst 20 cm,
3919 90 100Selvklebende plater, duk, film, folier, tape, bånd og andre flate produkter av plast, ikke i ruller, av kondensasjons-, polykondensasjons- eller polyaddisjonsprodukter
3919 90 900Andre selvklebende plater, duk, film, folier, tape, bånd og andre flate produkter av plast, ikke i ruller eller i ruller
3920 10 000Andre plater, duk, film, folier og bånd, av plast, unntatt skumplast og ikke forsterket, laminert eller på liknende måte forbundet med andre materialer av polymerer av etylen
3921 90 000Andre plater, duk, film, folier og bånd, av plast, skumplast, forsterket
3923 10 000Esker, kasser og liknende varer av plast for transport eller emballering av varer
3923 21 000Sekker, bæreposer og andre poser (herunder kremmerhus) for transport eller emballering av polymerer av etylen
3923 29 000Sekker, bæreposer og andre poser (herunder kremmerhus) av annen plast, for transport eller emballering av varer
3923 40 000Sneller, spoler, bobiner og liknende, av plast
3923 50 000Propper, lokk, kapsler og andre lukkeanordninger
3923 90 000Andre produkter av plast for transport eller emballering av varer
3926 10 000Kontor- og skoleartikler av plast
8414 59 000Andre vifter, sammenbygd med elektromotor med en effekt høyere enn 125 W
8414 80 100Kompressorer, unntatt til bruk i kjøleutstyr og luftkompressorer, transportable på hjulunderstell
8415 81 000 Luftkondisjoneringsapparater med kjøleaggregat og en ventil for endring av kjøle- /varmekretsløpet (reversible varmepumper)
8415 82 000Andre luftkondisjoneringsapparater, med kjøleaggregat
8415 90 000Deler til luftkondisjoneringsapparater
8421 39 000Andre apparater for filtrering eller rensing av gasser, unntatt luftinnsugingsfilter til forbrenningsmotorer
8451 29 000Maskiner for tørking av tekstilgarn, tekstilstoff eller ferdige tekstilvarer, for en kapasitet av mer enn 10 kg tørt stoff
8467 22 000Håndsager med innebygget elektrisk motor
8479 89 000Andre maskiner, apparater og mekaniske redskaper, ikke nevnt eller innbefattet annet sted
8480 20 000Underlagsplater for støpeformer
8480 49 000Støpeformer for metall eller metallkarbider, unntatt for støping ved innsprøyting eller trykk
8480 79 000Støpeformer for gummi eller plast, unntatt for støping ved innsprøyting eller trykk
8481 20 000Ventiler for oljehydrauliske eller pneumatiske overføringer
8481 80 900Andre ventiler
8481 90 000Deler til ventiler
8482 10 000Kulelagre
8483 50 000Svinghjul, reimskiver og tauskiver, herunder blokker
8485 90 000Andre deler til maskiner og apparater, ikke nevnt eller innbefattet annet sted i dette kapittel, og som ikke er utstyrt med elektriske forbindelsesdeler, isolatorer, spoler, kontakter eller andre elektriske innretninger, unntatt skips- eller båtpropeller og propellblad
8506 10 000Galvaniske elementer og batterier, av mangandioksid
8511 80 000Annet elektrisk start- og tenningsutstyr av det slag som brukes til forbrenningsmotorer med gnist- eller kompresjonstenning (f.eks. tennmagneter, magnetdynamoer, tennspoler, tennplugger, glødeplugger, startmotorer)
8516 40 000Elektriske strykejern
8516 50 000Mikrobølgeovner
8516 60 900Kokeapparater (unntatt riskokere), kokeplater, kokespiraler, griller og stekeapparater
8516 79 900Andre elektrotermiske apparater
8518 29 000Høyttalere, ikke med kabinett, ramme e.l
8518 30 000Høretelefoner, også kombinert med mikrofon, og sett bestående av en mikrofon og en eller flere høyttalere
8519 99 100Platespillere med laseravlesning (CD-spillere)
8519 99 900Andre apparater for gjengivelse av lyd, ikke av kassett typen og ikke grammofoner og platespillere med laseravlesning (CD-spillere)
8520 39 000Magnetiske lydbåndopptakere med utstyr for gjengivelse av lyd, ikke av kassett typen, andre enn dikteringsmaskiner og telefonsvarere
8520 90 000Andre båndopptakere
8521 10 000Apparater for opptak eller gjengivelse av videosignaler, også med innebygd videotuner, av magnetbåndtypen
8521 90 100Laserspillere
8521 90 900Apparater for opptak eller gjengivelse av videosignaler, også med innebygd videotuner, andre enn av typene magnetbånd og laserspillere
8522 90 100Trykte kretskort, sammensatt eller montert, som utelukkende eller fortrinnsvis kan brukes til apparater under posisjonene 85.19 til 8521
8522 90 900Andre deler og tilbehør som utelukkende eller fortrinnsvis kan brukes til apparater som hører under posisjonene 85.19 til 85.21, andre enn trykte kretskort og pickup patroner
8523 20 100Uinnspillte magnetiske plater
8523 30 000Uinnspillte kort med magnetstriper
8523 90 900Annet uinnspilt materiell for opptak av lyd eller liknende
8526 10 000Radarapparater
8527 21 000Radiomottakere for kringkasting som ikke virker uten ytre strømkilde, av det slag som brukes i motorkjøretøyer, kombinert med apparater for opptak eller gjengivelse av lyd
8527 39 000Andre mottakere for radiotelefoni, radiotelegrafi eller radiokringkasting, ikke kombinert i felles kabinett eller kasse med apparater for opptak eller gjengivelse av lyd eller med et ur
8535 40 300 Spenningsbegrensere
8539 31 000Lysstofflamper, fluorescerende, med glødekatode, unntatt lamper for ultrafiolett lys
8539 49 000Lamper for ultrafiolett eller infrarødt lys

[1

«enkel», beskriver normalt aktiviteter som verken krever spesielle ferdigheter eller maskiner, apparater eller utstyr som er produsert eller installert spesielt for å utføre aktiviteten.

[2

«enkel blanding» beskriver normalt aktiviteter som verken krever spesielle ferdigheter eller maskiner, apparater eller utstyr som er produsert eller installert spesielt for å utføre aktiviteten. Imidlertid, inkluderer enkel blanding ikke kjemisk reaksjon. Med kjemisk reaksjon forstås en prosess (inkludert en biokjemisk prosess) som resulterer i et molekyl med en ny struktur som følge av brudd på intramolekulære bindinger og ved dannelse av nye intramolekulære bindinger, eller ved endring av atomenes spatielle plassering (romplassering) i et molekyl.

[3

«enkel», beskriver normalt aktiviteter som verken krever spesielle ferdigheter eller maskiner, apparater eller utstyr som er produsert eller installert spesielt for å utføre aktiviteten.

[4

Når fakturaerklæringen er utferdiget av en godkjent eksportør som omhandlet i artikkel 17, må den godkjente eksportørens autorisasjonsnummer oppgis i denne rubrikk. Når opprinnelseserklæringen ikke er utferdiget av en godkjent eksportør, skal teksten i parentes utelates eller rubrikken stå åpen.

[5

Produktenes opprinnelse skal angis (Icelandic, Norwegian, Swiss eller Singapore). Det er tillatt å benytte ISO-Alpha-2 koder (IS, NO, CH eller SG). Det kan eventuelt refereres til en særskilt kolonne i fakturaen hvor opprinnelseslandet for hvert produkt blir oppgitt.

[6

Disse indikasjonene kan utelates dersom informasjonen er gitt på selve dokumentet.

[7

Godkjente eksportører er fritatt fra å signere. Fritaket fra å signere omfatter også kravet om å oppgi navn på den som signerer.


 

Til toppen