Høring — utkast til endringer i lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven)

Høringsfrist: 7. juli 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist : 7. juli 2006

Høringsuttalelsene legges ut fortløpende. Dokumentene finnes i PDF-format

Statens strålevern (07.04.06) Ingen merknader

Fylkesmannen i Oslo og Akershus (20.04.06) Ingen merknader

Samferdselsdepartementet (20.04.06) Ingen merknader

Redd Barna (26.04.06) Ingen merknader

Miljøverndepartementet (10.05.06) Ingen merknader

Forum for Bioteknologi (12.05.06)

Landsforeningen for trafikkskadde (30.05.06) Ingen merknader

Norsk forskerforbund(22.05.2006)

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (06.06.06) Ingen merknader

Rikstrygdeverket (06.06.06) Ingen merknader

Den Norske Advokatforening (14.06.06)

Dispensasjons- og klagenemda for behandling i utlandet (15.06.06)

Likestillings- og diskrimineringsombudet (15.06.06)

De nasjonale forskningsetiske komiteer (20.06.06)

Helse Nordmøre og Romsdal HF (19.06.06) Ingen merknader

Agder og Telemark bispedømme (20.06.06)

Landsorganisasjonen i Norge(20.06.06)

Norges Forskningsråd (19.06.06)

Statens helsepersonellnemnd (16.06.06)

Regional komitè of medisinsk forskningsetikk Sør-Norge (21.06.06)

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (21.06.06) Ingen merknader

Nasjonalforeningen for folkehelsen (23.06.06)

Legemiddelindustriforeningen (26.06.06)

Helse Vest RHF (26.06.06)

Haukeland Universitetssykehus HF (26.06.06)

Haukeland Universitetssykehus HF (26.06.06) Vedlegg

Konkurransetilsynet (26.06.06) Ingen merknader

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (27.06.06)

Autismeforeningen i Norge (27.06.06)

Norsk forening for assistert befruktning (27.06.06 )

Den norske lægeforening (01.06.06)

Kreftforeningen (19.06.06)

Ullevål universitetssykehus (23.06.06)

Ullevål universitetssykehus – medisinsk genetisk avd.) (23.06.06)

Ullevål universitetssykehus – biobankkoordinator (23.06.06)

Human-Etisk Forbund (29.06.2006)

Norges Ingeniørorganisasjon (29.06.06)

Norges Handikapforbund (30.06.06)

Statens legemiddelverk (28.06.06) Ingen merknader

Bjørgvin biskop - Den Norske Kirke (29.06.06)

SINTEF Helse (28.06.06)

Universitetet i Bergen (30.06.06)

Regional komite for medisinsk forskningsetikk Øst-Norge (26.06.06)

Den norske kirke - Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk Kirkeråd (28.06.06)

Støtteforeningen for Kreftsyke Barn (30.06.06)

Regjeringsadvokaten (30.06.06) Ingen merknader

Datatilsynet (30.06.06)

Norsk Senter for Stamcelleforskning (30.06.06)

Tunsberg biskop (03.07.06)

Kreftregisteret (30.06.06)

Statens råd for funksjonshemmede (03.07.06)

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (04.07.06)

Riksadvokaten (28.06.07) Ingen merknader

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (04.07.06)

Sosial- og helsedirektoratet (03.07.06)

Stavanger Universitetssjukehus (04.07.06)

Stavanger Universitetssjukehus/ Helse Bergen (04.07.06)

Norsk Psoriasisforbund (22.06.06)

Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte (28.06.06)

Høgskolen i Oslo (28.06.06)

Blindeforbundet (05.07.06)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (05.07.06) Ingen merknader

Norsk presseforbund (05.07.06) Ingen merknader

Menneskeverd (05.07.06)

Møre biskop (05.07.06)

Justis- og politidepartementet (05.07.06)

Statens helsetilsyn (05.07.06)

Norges Diabetesforbund (05.07.06)

Kunnskapsdepartementet (05.07.06)

Norges Kristelige Legeforening (05.07.06)

Diakonissehjemmets Høgskole (03.07.08)

HivNorge (5.07.06)

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (25.06.06)

Sør-Hålogaland biskop (05.07.06)

Oslo biskop (29.06.06)

Rikshospitalet HF - Senter for sjeldne diagnoser (30.06.06)

Kommunal- og regionaldepartementet (30.06.06)

Akershus Universitetssykehus (07.07.06)

Norsk senter for menneskerettigheter (07.07.06)

Nidaros biskop (21.06.06)

Bioteknologinemnda (06.07.06)

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (07.07.06) Ingen merknader

Universitetet i Stavanger (07.07.06) Ingen merknader

Finansnæringens Hovedorganisasjon (07.07.06) Ingen merknader

Foreningen for Ufrivillig Barnløse (07.07.06)

Den Katolske Kirke (11.07.06) Hoveduttalelse

Den Katolske Kirke (11.7.06) Vedlegg 1

Den Katolske Kirke (11.07.06) vedlegg 2

Norsk Revmatikerforbund (27.06.06)

Nærings- og handelsdepartementet (27.06.06) Ingen merknader

Barne- og likestillingsdepartementet (11.07.06) Ingen merknader

Hamar Biskop (06.07.06)

Universitetet i Oslo (07.07.06) - 1

Universitetet i Oslo (07.07.06) - 2

Universitetet i Oslo (07.07.06) - 3

Nord-Hålogaland biskop (05.07.06)

Arbeidsgiverforeningen NAVO (07.07.7.06) Ingen merknader

Kultur- og kirkedepartementet (07.07.7.06) Ingen merknader

Universitetet i Oslo. Norsk senter for menneskerettigheter (07.07.06)

Universitetet i Oslo. Det odontologiske fakultet (11.07.06)

Nasjonalt folkehelseinstitutt (17.07.07)

Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (13.07.06)

Barneombudet (20.07.06)


Til toppen