Rundskriv

I-5/ 2006

Internkontroll i og tilsyn med private institusjoner og private boliger med heldøgns omsorgstjenester - endring av forskrift om internkontroll og forskift til lov om sosiale tjenester m.v.

Rundskriv I-5/2006

Internkontroll i og tilsyn med private institusjoner og private boliger med heldøgns omsorgstjenester – endring av forskrift om internkontroll og forskrift til lov om sosiale tjenester m.v.

Rundskriv I-5/2006 Brev dato 11.12.2006