Andre dokumenter

Brev til EFTA Surveillance Authority (ESA) - notifikasjon av merverdiavgiftsfritaket for elbiler

Vedlagt følger departementets brev av i dag til EFTA Surveillance Authority (ESA).

Vi ber om at Nærings- og fiskeridepartementet videresender brevet til ESA så raskt som mulig.

 

Med hilsen

Tor Lande  e.f.
avdelingsdirektør

Grethe H. Dahl
lovrådgiver

 

 

Vedlegg: