Endringar i verneforskrifta for Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Klima- og miljødepartementet

Endringsframlegget er grunna i behovet for å modernisere dei gjeldande verneforskriftene og tilpasse dei til nye forskriftsmalar for nasjonalparkar og landskapsvernområde i samsvar med naturmangfaldlova.