Lov om finansiell sikkerhetsstillelse

Lov 26. mars 2004 nr. 17 om finansiell sikkerhetsstillelse

Lovens formål er å styrke det finansielle markedet og ivareta hensynet til finansiell stabilitet ved å bidra til sikker, ordnet og effektiv finansiell sikkerhetsstillelse. Loven gjelder avtaler om finansiell sikkerhetsstillelse. Loven kommer til anvendelse når både sikkerhetsstiller og sikkerhetshaver tilhører en av kategoriene nevnt under punkt a-d i lovens §1. Loven kommer også til anvendelse på avtaler om finansiell sikkerhetsstillelse som er inngått mellom enhver juridisk person og en institusjon som nevnt i tredje ledd. Kongen kan bestemme at loven helt eller delvis skal gjelde for Svalbard og Jan Mayen.

Se loven på lovdata.no