Forskrift om allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket (matlovsforskriften)

Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet 22. desember 2008 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.<br> Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.<br> EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 7.1 nr. 13, kap. II nr. 41 og vedlegg II kap. XII nr. 54zzzc (forordning (EF) nr. 178/2002 som endret ved forordning (EF) nr. 1642/2003, forordning (EF) nr. 575/2006 og forordning (EF) nr. 202/2008), vedlegg I kap. I del 7.2 nr. 30, kap. II nr. 42 og vedlegg II kap. XII nr. 54zzzd (forordning (EF) nr. 1304/2003), vedlegg I kap. I del 7.2 nr. 32, kap. II nr. 44 og vedlegg II kap. XII nr. 54zzzf (forordning (EF) nr. 2230/2004), vedlegg I kap. I del 7.2 nr. 54, kap. II nr. 47a og vedlegg II kap. XII nr. 54zzzzzm (forordning (EU) nr. 16/2011).<br> Endringer: Endret ved forskrifter 19 feb 2010 nr. 316, 8 des 2011 nr. 1211.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov