Forskrift om tekniske tilpasninger og overgangsordninger på matområdet i forbindelse med innlemmelsen av Kroatia i EØS-avtalen

Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet 22. august 2014, med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov