G-05/2014 Justis- og beredskapsdepartementets særskilte garantiordning til videre bobehandling i boer der det er mistanke om økonomisk kriminalitet

Justis- og beredskapsdepartementets særskilte garantiordning startet som en prøveordning i 1991. Det ble i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i 1991 satt av en bevilgning til økt innsats for gransking i konkursboer som mangler midler til bobehandlingen. Ordningen ble gjort kjent ved rundskriv G-88/91. Ordningen ble siden gjort permanent, og rundskriv G-88/91 ble erstattet av rundskriv G 10/2005. Bevilgningen i 2014 er på 6,9 mill. kroner, men med mulighet til å pådra forpliktelser med inntil 10 mill. kroner utover gitt bevilgning forutsatt at totalrammen for nytt og gammelt ansvar ikke overstiger 33 mill. kroner, jf. Prop 1 S (2013-2014). Statens sivilrettsforvaltning har fra 15. november 2014 fått delegert fullmakt til å forvalte garantiordningen på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Rundskriv G 10/2005 er derfor oppdatert og dette rundskrivet erstatter det foran nevnte rundskriv.

Om ordningen:

Ordningen retter seg mot konkursboer hvor det foreligger mistanke om økonomisk kriminalitet, og hvor det ikke er midler til fortsatt bobehandling. Formålet med fortsatt bobehandling skal være å avdekke straffbare forhold som kan danne grunnlag for påtalemyndighetens etterforskning / straffeforfølgning av saken. Ethvert lovbrudd vil ikke automatisk tilsi fortsatt bobehandling. Blant annet må det vurderes hvor sterke indikasjoner det er på at det foreligger økonomisk kriminalitet, og hvor grove overtredelser som kan være inne i bildet. Det vil også ofte foreligge andre forhold i tilknytning til mistanken om økonomisk kriminalitet, som kan gjøre det ønskelig å fortsette bobehandlingen. Eksempler på dette kan være at granskningen kan føre til at boet vil kunne bli tilført ekstra midler. Ordningen utelukker ikke bobehandling i disse tilfellene, men det understrekes at hovedformålet med ordningen er å avdekke økonomisk kriminalitet.

Det kan gis garantitilsagn til konkursboer og til tvangsavvikling av aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper etter aksjeloven og allmennaksjeloven, dersom vilkårene for øvrig er tilstede. Ordningen gjelder imidlertid ikke for insolvente dødsbo. Det gjøres oppmerksom på at det finnes en rekke garantiordninger, både offentlige og private, med ulike formål. De øvrige garantiordningene er nærmere omtalt på Konkursrådets sider (Konkursradet.no).

Søknadsprosedyrer:
Bobestyrer skal rette søknad om midler til videre bobehandling til retten. Søknaden bør inneholde en angivelse av hvor stort beløp det søkes om. Beløpet bør oppgis inkl. mva. Videre bør søknaden inneholde en beskrivelse av hva beløpet ønskes brukt til, samt en redegjørelse for mistanken om økonomisk kriminalitet og hva denne mistanken bygger på.

Det bør vurderes å trekke inn påtalemyndigheten, spesielt i saker der det søkes om store beløp. Dette kan være hensiktsmessig både for å unngå unødvendig dobbeltbehandling og for å få kartlagt om det er ressurser til å følge opp saken senere i påtalemyndigheten.

Retten vurderer om søknaden skal innvilges. Retten kan imidlertid kun stille garanti på inntil kr. 100 000 inkl. mva. Før søknaden etterkommes må retten alltid kontakte Statens sivilrettsforvaltning, for å avklare om det er midler igjen. Dette er nødvendig fordi det kan bli aktuelt på svært kort varsel å stanse ordningen dersom den årlige sentrale potten blir brukt opp.

Dersom det er midler igjen og retten finner å kunne innvilge søknaden, skal det straks sendes en melding om dette til Statens sivilrettsforvaltning. Av praktiske årsaker er det ønskelig at meldingen til Statens sivilrettsforvaltning gis på standardskjemaet som følger som vedlegg 1 til dette rundskrivet, og som er gjort tilgjengelig på regjeringen.no. Skjemaet er også tilgjengelig i LOVISA, og kan sendes pr. brev eller på e-post. Det er svært viktig at melding gis i alle saker retten stiller garanti, da dette er Statens sivilrettsforvaltnings mulighet til å følge opp at den sentrale potten ikke overskrides.

Dersom det søkes om beløp over kr. 100 000 inkl. mva, skal retten videresende søknaden til Statens sivilrettsforvaltning for avgjørelse, sammen med en vurdering av søknaden etter rettens syn bør etterkommes eller ikke. Dette gjelder også dersom det søkes om utvidelse av en tidligere gitt garanti, slik at det totale tilsagnet for boet overstiger kr. 100 000 inkl. mva.

Når bobehandlingen avsluttes i boer hvor det er stilt garanti etter denne ordningen, skal retten så raskt som mulig sende en kort rapport hvor det angis hvor mye av den stilte garanti som er brukt. Rapporten skal også inneholde opplysninger om saken er anmeldt eller oversendt påtalemyndigheten, om det er ilagt konkurskarantene og helt kort hva midlene er brukt til. Rapporten gis på standardskjemaet som følger som vedlegg 2 til dette rundskrivet, og som er gjort tilgjengelig på regjeringen.no. Skjemaet er også tilgjengelig i LOVISA. Rapporten kan sendes pr. brev eller på e-post.

Departementet gjør oppmerksom på at rapporteringen er svært viktig, slik at tilsagn etter garantiordningen ikke overstiger de grenser Stortinget til enhver tid har satt gjennom budsjettbehandlingen. For å kunne kontrollere dette er Statens sivilrettsforvaltning avhengig av riktige tilbakemeldinger fra domstolene i hvert enkelt bo der garanti er stilt. Det foreligger hvert år avvik mellom det forbruk som er rapportert og det beløp som ifølge Domstoladministrasjonen belastes på kapittel 475, post 21. Dersom departementet ikke mottar rapportering for de boene som faktisk er avsluttet, vil resultatet kunne bli at ordningen midlertidig stanses fordi totalrammen for nytt og gammelt ansvar overskrides.

Utgiftene til garantiordningen posteres direkte i den enkelte tingrett på kapittel 475, post 21 underpost 21. Salæroppgave fra bobestyrer skal ikke sendes Statens sivilrettsforvaltning for utbetaling.

Henvendelser vedrørende ordningen kan rettes til Statens sivilrettsforvaltning, Postboks 8027 Dep., 0030 Oslo, tlf. 22 99 13 25, e-post: post@sivilrett.no.

Med hilsen

Martin Kjellsen

kst. avdelingsdirektør

 

Kaja Linde

førstekonsulent

Kopi:

Domstoladministrasjonen
Riksadvokaten
Statsadvokatene

Politidirektoratet
Statens sivilrettsforvaltning

VEDLEGG 1 – Melding til Statens sivilrettsforvaltning om tilsagn under Justis- og beredskapsdepartementets særskilte garantiordning (pdf-dokument)


VEDLEGG 2 – Rapport til Statens sivilrettsforvaltning om bruk av midler under Justis- og beredskapsdepartementets særskilte garantiordning (pdf-dokument)