Forsiden

GI-03/2010 Instruks om fastsettelse av identitet i saker hvor det er søkt om tillatelse etter midlertidig forskrift 13.november 2009 (MUF- forskriften) § 2 og § 3

Utlendingsdirektoratet
Postboks 8108 Dep
0032 OSLO 

 

 

 

Nr.                                        Vår ref                                         Dato
GI -03/2010                           201001795                                   28.1.2010

 

GI-03/2010 Instruks om fastsettelse av identitet i saker hvor det er søkt om tillatelse etter midlertidig forskrift 13.november 2009 (MUF- forskriften) § 2 og § 3

Arbeids- og inkluderingsdepartementet viser til lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)§ 76 annet ledd, som innebærer at departementet kan gi Utlendingsdirektoratet (UDI) generelle instrukser om lovtolking, skjønnsutøvelse og prioritering av saker.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har 13. november 2009 vedtatt ny midlertidig forskrift om irakere som tidligere har hatt midlertidig og begrenset arbeidstillatelse i Norge(MUF- forskrift). Det vises til A- 57/2009, Rundskriv om ikraftsetting av midlertidig forskrift av 13. november 2009 om irakere som tidligere har hatt midlertidig og begrenset arbeidstillatelse i Norge. Forskriften erstatter forskrift med samme navn av 24. februar 2005 nr. 165. Den nye forskriften er ikke innholdsmessig forskjellig fra tidligere forskrift, men er oppdatert med hjemmelshenvisninger til ny utlendingslov og -forskrift. MUF- forskriften av 24. februar 2005 nr.165 omtales i det følgende som ”tidligere MUF-forskrift”.

Departementet gir med dette retningslinjer/instruks om fastleggelse av identitet i saker etter midlertidig forskrift av 13.11.2009  § 2 og § 3. Retningslinjer om samme tema er tidligere gitt i Instruks AI 2007/013 med ikrafttredelse 24. april 2007. Hjemmels-henvisningene er oppdatert som følge av ikrafttredelse av lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven), forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) og ny midlertidig forskrift om irakere som tidligere har hatt midlertidig og begrenset arbeidstillatelse i Norge(MUF- forskrift). Rundskrivet her trer i kraft umiddelbart.

Formålet med denne instruksen er å klargjøre hvordan fastleggelse av identitet skal skje ved behandlingen av førstegangssøknader og fornyelsessøknader fra personer som har søkt om arbeidstillatelse etter MUF-forskriften § 2.
 
1. Bakgrunn

Etter lovens § 83 annet ledd har enhver utlending plikt til å medvirke til å avklare sin identitet. Som bekreftelse på oppgitt identitet kan utlendingen bl.a. pålegges å legge frem reisedokument eller liknende dokument utferdiget av offentlig myndighet i inn- eller utland, jf. utlendingsforskriften § 17-7.

Da Kommunal- og regionaldepartementet i 2005 vedtok endringer i den tidligere MUF-forskriften som åpnet for at irakere som tidligere hadde hatt midlertidig og begrenset arbeidstillatelse kunne få ordinær arbeidstillatelse, ble det satt som et uttrykkelig vilkår at søkerens identitet måtte være kjent, jf. tidligere MUF- forskrift § 2 tredje ledd. Videre ble det i tredje ledd sagt at identiteten anses kjent bl.a. når søkeren fremlegger pass utstedt av irakiske myndigheter etter 1. juli 2004.

Man var kjent med at disse passene ikke hadde den kvalitet eller sikkerhet som vanligvis kreves. Norske myndigheter hadde imidlertid på det tidspunkt formelt anerkjent slike pass som reisedokumenter, det samme hadde andre Schengen-land. Ved å utstede et slikt pass hadde irakiske myndigheter akseptert vedkommende som iraker. At passet var anerkjent som reisedokument, tilsa at passet også burde godtas som tilstrekkelig dokumentasjon på identitet ved søknad om arbeidstillatelse etter tidligere MUF-forskrift. Til dette kommer at det den gang ikke eksisterte andre irakiske identitetspapirer med bedre notoritet. Departementet antok imidlertid at det på et senere tidspunkt ville bli utstedt irakiske pass med større grad av notoritet. Det ble derfor vist til at det ved søknad om bosettingstillatelse kunne bli krevd annen dokumentasjon på oppgitt identitet, jf. tidligere MUF-forskrift § 2 fjerde ledd.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet vedtok 23.april 2007 endringer i tidligere MUF-forskrift. I § 2 a ble det gitt en særregel om fornyelse av tillatelser innvilget med hjemmel i utlendingsloven 1988 § 8 annet ledd, etter søknad etter tidligere MUF-forskrift. Et vilkår for fornyelse er at søkerens identitet er kjent, jf. § 3 første ledd. Videre heter det i første ledd at irakisk pass anerkjent av norske myndigheter som reisedokument skal være tilstrekkelig for fastleggelse av identitet, med mindre det er konkrete holdepunkter for at slikt pass bygger på uriktige opplysninger.

Departementet viderefører herved særskilt instruks til UDI om hvordan spørsmålet om identitet skal håndteres, både i forhold til forståelsen av MUF-forskriften §§ 2 og 3, og i forhold til utlendingsloven 2008 § 38 dersom søknaden subsidiært vurderes etter denne bestemmelsen.
 
2. Irakisk pass som grunnlag for fastleggelse av identitet
Av MUF-forskriften § 2 tredje ledd i.f. følger det at identiteten anses kjent bl.a. når søkeren fremlegger pass utstedt av irakiske myndigheter etter 1. juli 2004. Dette gjelder ved behandlingen av søknader om førstegangstillatelse etter § 2, men vil også gjelde ved behandlingen av søknader om fornyelse av slike tillatelser.

Departementet viderefører med dette tidligere instruks til UDI om at ”pass som er utstedt av irakiske myndigheter etter 1. juli 2004” i MUF-forskriften § 2 skal forstås som irakiske pass som er utstedt av irakiske myndigheter etter 1. juli 2004 som er anerkjent av norske myndigheter som reisedokumenter. Tilsvarende forståelse skal legges til grunn ved behandlingen av søknader om tillatelse etter MUF-forskriften § 2, men hvor søknaden subsidiært vurderes etter utlendingsloven 2008 § 38. I MUF-forskriften § 3 første ledd fjerde punktum er det et vilkår vedrørende irakiske pass som tilsvarer forskriftsforståelsen det instrueres om over.
 
I hvilken grad irakiske pass anerkjennes som reisedokument av norske myndigheter, vurderes fortløpende og reguleres ikke her. I flere år har irakiske pass i den såkalte S-serien vært anerkjent som reisedokument av norske myndigheter. Fra 1. juni 2007 anerkjennes ikke lenger S-passene, jf. brev fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet 24. april 2007 til UDI om dette. Etter denne dato, og inntil det gis nye føringer fra departementet, vil det kun være irakiske pass i den såkalte G-serien norske myndigheter anerkjenner.  
 
4. Nærmere undersøkelser for fastleggelse av identitet
Både etter MUF-forskriften §§ 2 og 3 stilles det krav om at søkerens identitet må være kjent. Irakisk pass vil være én måte å fastlegge identiteten på. Dersom det i en sak hvor det er fremlagt irakisk pass som dokumentasjon på oppgitt identitet, er konkrete holdepunkter for at passet bygger på uriktige opplysninger, vil ikke slikt pass uten videre kunne legges til grunn. Departementet viderefører med dette instruks til UDI om å foreta nærmere undersøkelser for å klarlegge identiteten dersom det foreligger slike konkrete holdepunkter. Basert på resultatet av de undersøkelser UDI gjør, vil UDI måtte foreta en ny, konkret vurdering av om vilkåret om at identiteten skal være kjent, er oppfylt.

For øvrig vises det til retningslinjer som ble gitt i forbindelse med ikrafttredelse av § 2a i tidligere MUF- forskrift, jf rundskriv A 23/2007 med ikrafttredelse 24. april 2007. Dette rundskrivet er opphevet, jf rundskriv A 63/2009 V21, men retningslinjer gitt i dette rundskrivet gjelder så langt de passer.


Med hilsen

 

Thor Arne Aass (e.f.)
ekspedisjonssjef
                                                                                   Birgitte Ege
                                                                                   avdelingsdirektør

 

KOPI:
Politidirektoratet
Utenriksdepartementet
Utlendingsnemnda
Politiets utlendingsenhet