Høring - forslag om å avvikle styret i Statens pensjonskasse

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.09.2014

Vår ref.: 13/3374

Ifølge liste

 

 

 

    

Deres ref

Vår ref

Dato

 

13/3374

04.06.2014

 

Forslag om å avvikle styret i Statens pensjonskasse

Vedlagt følger høringsnotat med forslag til endringer i lov om Statens pensjonskasse. I forslaget foreslås det å avvikle styret i Statens pensjonskasse.

Departementet ber om eventuelle merknader innen 4. september 2014.  

 

 

Med hilsen                                                                        

Tomas Berg (e.f.)
ekspedisjonssjef

 

                                                                                          Simen Fremmergård
                                                                                          avdelingsdirektør

 

  

 

Vedlegg 1


 

Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Finans Norge
Finansdepartementet
Finanstilsynet
Hovedorganisasjonen Virke
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Landslaget for offentlige pensjonister
LO
LO Stat
NHO
Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon
Pensjonistforbundet
Seniorenes Fellesorganisasjon
Statens pensjonskasse
Trygderetten
Unio
Utdanningsforbundet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund