Høring - forslag til endringer i forskrift om beregning av arbeidsgiverandel m.m.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.06.2014

Vår ref.: 13/3263

Ifølge liste

 

 

 

    

Deres ref

Vår ref

Dato

 

13/3263

 13.03.2014

 

Utkast til endring i forskrift om beregning av arbeidsgiverandel m.m.

Vedlagt følger et høringsnotat med forslag til endringer i forskrift 22. desember 2009 nr. 1804 om beregning av arbeidsgiverandel m.m. Forskriften gjelder virksomheter som har medlemskap i Statens pensjonskasse, og som betaler en aktuarielt beregnet arbeidsgiverandel (pensjonspremie). Forslagene er utarbeidet i samarbeid med Statens pensjonskasse.

De materielle forslagene til endringer er:

  • Statens pensjonskasse overtar ansvaret for å fastsette retningslinjene om forsikringsmatematiske forutsetninger. Retningslinjene skal godkjennes av departementet.
  • Utmelding fra Statens pensjonskasse skal normalt skje fra et årsskifte. Av hensyn til arbeidet med statsbudsjettet foreslås det at fristen for å søke om utmelding normalt er syv måneder før årsskiftet. Det åpnes opp for å kunne gjøre unntak fra denne fristen.
  • Ved beregning av sluttoppgjør ved utmelding fra Statens pensjonskasse foreslås det at fristen for når sluttoppgjøret skal være inn- eller utbetalt økes til fire måneder. I dag er fristen to måneder.

Øvrige forslag til endringer er enten stadfestelse av gjeldende praksis eller språklige oppdateringer.

Vi ber om å få tilsendt eventuelle merknader før 16. juni 2014.

 

Med hilsen                                                                        

Else Staven (e.f.)
avdelingsdirektør                                                              Knut Lorentsen
                                                                                      seniorrådgiver

Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Departementene
Finans Norge
Finanstilsynet
Hovedorganisasjonen Virke
Næringslivets hovedorganisasjon
Kommunesektorens organisasjon KS
LO
Statens pensjonskasse
Unio
YS

Til toppen