Høring - forslag til endringer i sjøloven og forskrift om dispasjører - kompetansekrav mv. for dispasjører

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.07.2014

Vår ref.: 14/879 EP KTU/mk

Høring - forslag til endringer i sjøloven og forskrift om dispasjører - kompetansekrav mv. for dispasjører

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om endring i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten § 467 og forslag til forskrift om dispasjører som erstatter forskrift 28. mai 1999 nr. 565 om dispasjører.

Forslagene gjelder blant annet krav til kompetanse og praksis for å bli oppnevnt som dispasjør.

Vi ber adressatene forelegge høringsnotatet for berørte underliggende organer og berørte organisasjoner og foreninger på eget område som ikke er oppført på adressatlisten. Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no/jd.

Høringsfristen er 1. juli 2014. Høringsuttalelser sendes fortrinnsvis til lovavdelingen@jd.dep.no, eventuelt til Justis- og beredskapsdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo.

Med vennlig hilsen

Tone Ofstad e.f.
avdelingsdirektør

                                                                                Kjersti Tusvik
                                                                                rådgiver

Adressatliste

Departementene
Kystverket
Sjøfartsdirektoratet

Assuranceforeningen Skuld
Cefor
De sjøkyndiges forbund
Den Norske Advokatforening
Det norske maskinistforbund
Finans Norge
Fiskebåtredernes forbund
Fraktefartøyenes Rederiforening
Gard AS
Gjensidige forsikring ASA
Handelshøyskolen BI
Hurtigbåtenes Rederiforbund
Intertanko
KS Bedrift Havn
Landsorganisasjonen i Norge
Logistikk- og Transportindustriens Landsforening
Møretrygd
NHO Logistikk og Transport
NHO Sjøfart
Nordisk Institutt for Sjørett
Nordisk Skibsrederforening
Norges Juristforbund
Norges Rederiforbund
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk Havneforening
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Norske Maritime Leverandører
Næringslivets Hovedorganisasjon
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø

Til toppen