Høring - forslag til endringer i vernepliktforskriften (allmenn verneplikt - verneplikt for kvinner)

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 10. desember 2010 nr. 1605 om utskrivning og verneplikt (vernepliktforskriften).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.11.2014

Vår ref.: 2013/02931

1. Innledning
Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 10. desember 2010 nr. 1605 om utskrivning og verneplikt (vernepliktforskriften). Bakgrunnen for dette er Stortingets forestående vedtakelse av Prop. 122 L om endringer i vernepliktsloven og heimevernloven (allmenn verneplikt – verneplikt for kvinner). Endringene foreslås med forbehold om at Stortinget vedtar Prop. 122 L (2013–2014).

2. Departementets forslag
I høringsnotatet foreslås det nødvendige endringer i vernepliktforskriften for å pålegge kvinner verneplikt på lik linje med menn. Ved innføring av allmenn verneplikt har departementet valgt å gjøre vernepliktsloven og heimevernloven gjennomgående kjønnsnøytrale av hensyn til konsekvent språkbruk, og for tydelig å markere at lovene gjelder for begge kjønn. Det gir behov for justeringer i bestemmelser i vernepliktforskriften som etter gjeldende rett utelukkende gjelder for menn. Der vernepliktforskriften i dag adresserer den mannlige delen av befolkningen, foreslås det derfor kjønnsnøytral begrepsbruk.

I Prop. 122 L (2013-2014) er det foreslått at allmenn verneplikt får virkning for kvinner som er født i 1997 eller senere. Kvinner som er født før 1997, som frivillig gjennomfører eller har gjennomført førstegangstjeneste, vil fortsatt være tjenestepliktige etter at de foreslåtte endringene har trådt i kraft. I vernepliktforskriften foreslås det endringer som tydeliggjør hvilke regler som gjelder for kvinner født før og etter 1997. I den forbindelse ønsker departementet særlig tilbakemelding på hvorvidt «frivillig kvinnelig militært personell» er en dekkende betegnelse for denne kvinnegruppen, eventuelt forslag til andre betegnelser.

Av vernepliktforskriften § 8-7 andre ledd fremgår det at gravide ikke kalles inn til førstegangstjeneste. I dag står bestemmelsen under overskriften «Frivillig militærtjeneste for kvinner» i kapittel 8. Innføring av allmenn verneplikt innebærer at regler om innkalling av gravide vil gjelde for alt kvinnelig militært personell i Forsvaret. Departementet foreslår at bestemmelsen flyttes til § 8-1 andre ledd under overskriften «Innkalling til ordinær tjeneste» i kapittel 8. Bakgrunnen for dette er en tydeliggjøring av at bestemmelsen gjelder kvinner født før og etter 1997.

Departementet foreslår også mindre lovtekniske endringer for å oppdatere vernepliktforskriften til dagens forsvarsstruktur og begrepsbruk.

3. Høringsfrist
Departementet anmoder om at høringen sendes til alle relevante underliggende etater og avdelinger. Høringsfristen er 17. november 2014. Innføring av verneplikt for kvinner er i hovedsak bestemt av Stortingets vedtak, og innebærer primært at kvinner og menn får like rettigheter og plikter. Forslag til endringer i vernepliktsloven og heimevernloven er foreslått å skulle tre i kraft 1. januar 2015. Det er viktig at forskriftsendringene trer i kraft samtidig med lovendringene. På denne bakgrunn finner departementet en høringsfrist på seks uker forsvarlig.

Eventuelle henvendelser om høringen, kan rettes til seniorrådgiver Siri Koller Tufte (telefon 23 09 61 57) eller rådgiver Maryam Iqbal Tahir (telefon 23 09 61 87).

Merknader til høringen kan sendes til Forsvarsdepartementet, Postboks 8126 Dep, 0032 Oslo, og bes merket 201302931. I tillegg bes det om at høringssvar sendes elektronisk til siri-koller.tufte@fd.dep.no og maryam-iqbal.tahir@fd.dep.no.

Med hilsen

Kjersti C. Klæboe (e.f.)
ekspedisjonssjef

Severin Vikanes
avdelingsdirektør

Høringsbrevet med dato og underskrifter (pdf)

Forslag til forskrift om endringer i vernepliktsforskriften (pdf)

Arbeids- og sosialdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet

Akademikerne
Befalets fellesorganisasjon
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Fellesforbundet
Folk og forsvar
Forsvarets forskningsinstitutt
Forsvarsbygg
Forsvarsstaben
Generaladvokaten
Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforbund
Landsrådet for Heimevernet
Landsutvalget for Tillitsvalgte i Forsvaret'
Landsorganisasjonen i Norge
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Nettverk for kvinnelig befal
Norges Forsvarsforening
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Norges Juristforbund
Norges Lotteforbund
Norges Offisersforbund
Norges Reserveoffiserers forbund
Norsk tjenestemannslag
Personellforbundet
Tillitsmannsordningen i Forsvaret
Vernepliktsrådet
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Aleneforeldreforeningen
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Foreningen 2 Foreldre
Internasjonal kvinneliga for fred og frihet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
JURK – Juridisk rådgiving for kvinner
KUN senter for kunnskap og likestilling (Steigen)
Kvinnefronten i Norge
Kvinnegruppa Ottar
Likestilling, Inkludering og Nettverk
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillingssenteret (Hamar)
MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
Multikulturelt Initiativ- og Ressursnettverk
Norsk Kvinnesaksforening
Norges Bygdekvinnelag
Reform ressurssenter for menn (Oslo)
Senter for likestilling (Agder)

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
PRESS – Redd Barna Ungdom

Til toppen