Høring - forslag til forskrift om adopsjon av barn fra utlandet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.12.2014

Vår ref.: 14/1463

Høringsbrev

Høringsinstanser. Forskrift om adopsjon av barn fra utlandet

Arbeidsdepartementet

Finansdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Utenriksdepartementet 

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Atferdssenteret

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Bioteknologirådet

Datatilsynet

Domstolsadministrasjonen

Alle landets kommuner

Fylkesmennene

Fylkeskommunene

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Helsedirektoratet

Helsetilsynet

Helseregionene (4)

Høgskolen i Bergen

Høgskolen i Harstad

Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Sogn og Fjordane

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Telemark

Høgskolen i Østfold

Høgskulen i Volda

Diakonhjemmets høgskole

Institutt for samfunnsforskning

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Kirkerådet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

KVINNFORSK, Universitetet i Tromsø

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Nasjonalt kunnskapssenter for folkehelsen

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Nordisk institutt for kvinne – og kjønnsforskning

Norsk institutt for by-  og regionsforskning

Nordisk nettverk for ekteskapet

Norges Arktiske universitet

Norges Forskningsråd (NFR)

Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Norsk senter for barneforskning (NOSEB)

Norsk senter for menneskerettigheter

Politidirektoratet

Regionsentra for barn og ungdoms psykiske helse

Regjeringsadvokaten

Regionale ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge RBKU midt

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge RBKU nord

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge RBKU vest

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Sametinget

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Senter for medisinsk etikk (SME)

Sentralenheten for fylkesnemndene

Sivilombudsmannen

Skattedirektoratet

Statistisk sentralbyrå

Statens sivilrettsforvaltning

Sysselmannen på Svalbard

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Nordland

Universitetet i Tromsø

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

Fylkeskommunene

Kommunene

Longyearbyen lokalstyre

Adopsjonsforum

Akademikerne

Aleneforeldreforeningen

AMATHEA – Rådgivningstjeneste for gravide

Amnesty International Norge

Antirasistisk senter

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Barneverninstitusjonenes Samarbeidsforum

Barnevernets tvisteløsningsnemnd

Barnevernsproffene

Childwatch International - UiO

Den norske Legeforening

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dommerforening

Den norske Tannlegeforening

Enestående adoptanters forening

Fagforbundet

Familiestiftelsen 15. mai

Fedrerett

Fellesorganisasjonen (FO)

Flerfaglig fellesorganisasjon

Flyktningehjelpen

Forandringsfabrikken

Foreningen Adopterte

Foreningen 2 foreldre

Foreningen for partnerskapsbarn

Forum for Barnekonvensjonen

Forum for Kvinner og utvikling

Forum for menn og omsorg

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Hovedorganisasjonen Virke

Helsetjenestens lederforbund

Humanetisk forbund

Human Rights Service (HRS)

Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

InorAdopt

Juridisk Rådgivning for kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Midt-Norge

Jusshjelpa i Tromsø

KILDEN

Kirkens bymisjon

Kirkens Familievern

Kommunesektorens organisasjon (KS)

Kontaktutvalget for innvandrere og norske myndigheter (KIM)

Koordineringsutvalget for psykiatriske ungdomsteam

Kvinnefronten

Kvinnegruppen Ottar

KUN – Senter for kunnskap og likestilling

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH)

Landsgruppen av helsesøstre – Norsk Sykepleierforbund

Landsorganisasjonen (LO)

Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Likestillingssenteret, Hamar

Mental Helse

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flykningkvinner

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Norges Juristforbund

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norges Røde Kors

Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO)

Norsk Barnevernsamband

Norsk Folkehjelp

Norsk Fosterhjemsforening

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk helse- og sosiallederlag

Norsk Innvandrerforum

Norsk kvinnesaksforening

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Norsk Pasientforening

Norsk Psykologforening

Norsk sykehus- og helsetjenesterforening

Norsk Sykepleierforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjonen for Private Barneverntiltak (OPB)

OMOD - Organisasjonen mot offentlig diskriminering

PRESS - Redd Barna Ungdom

Redd Barna

Reform – ressurssenter for menn

Ressurssenter for Pakistanske Barn

Rettspolitisk forening

Rådet for psykisk helse

Sarahkka – Samisk kvinneorganisasjon

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

Stiftelsen Landsforening Rettferd for taperne

Stiftelsen Menneskerettighetshuset

Surrogatiforeningen

Unge funksjonshemmede

UNICEF Norge

UNIO

Utdanningsforbundet

Utdanningsgruppens Hovedorganisasjon (UHO)

Verdens Barn

Voksne for Barn

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Ønskebarn

 

Til toppen