Høring - forvaltning av snøkrabbe

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.12.2014

Vår ref.: 14/7545-1

Deres ref

Vår ref

Dato

 

14/7545-1

24.10.14

 

Høringsbrev - forvaltning av snøkrabbe

 

1.      Innledning

Havforskningsinstituttet har i flere år forsøkt å kartlegge snøkrabbens utbredelsesområde, oppvekstvilkår og bestandens størrelse. I følge russiske forskere er bestanden av snøkrabbe ca ti ganger større enn bestanden av kongekrabbe i Barentshavet. Den er riktignok mest utbredt på Gåsbanken på russisk side, men registreres i økende grad i norsk del av Barentshavet. Det tas derfor sikte på å utarbeide en forvaltningsplan for snøkrabbe i norske farvann.

I dette høringsbrevet foreslår departementet at det bør fastsettes et generelt forbud mot fangst av snøkrabbe i hele det norske jurisdiksjonsområdet, inkludert Svalbardsonen, inntil det er etablert en mer helhetlig forvaltningsplan for snøkrabbe. Det foreslås videre at det kan gis unntak fra forbudet på vilkår fastsatt av Fiskeridirektoratet, frem til det foreligger en helhetlig forvaltningsplan.

Høringsfrist er satt til 10.desember 2014.

 

2.      Bakgrunn – dagens regulering og rettstilstand

Det er i dag forskriftsfestet et utkastforbud for snøkrabbe i utøvelsesforskriften (forskrift om utøvelse av fisket i sjøen av 22. desember 2004). For norske fartøy er det inntil videre adgang til å høste snøkrabbe, også for forskningsformål, uten særskilt tillatelse.

Utenlandsk forskningstillatelse er regulert i utenlandsforskriften (forskrift av 30. mars 2001 om utenlandsk vitenskapelig havforskning i Norges indre farvann, sjøterritorium, økonomisk sone og på kontinentalsokkelen). I henhold til forskriften kreves notifikasjon/toktsøknad fra forskerstaten, og påfølgende samtykke fra norsk side.

Ettersom det hittil ikke har blitt satt særlige begrensninger for fiske etter snøkrabbe i norske områder, kan merkeregistrerte norske fartøy i dag fangste snøkrabbe uten mengdebegrensning i NØS, Svalbardsonen og i internasjonalt farvann (Smutthullet). Norske fartøy har ikke adgang til å fangste snøkrabbe i russisk sone.

Vi har registrert en økende interesse fra norske og utenlandske aktører for å fiske etter snøkrabbe i Barentshavet. I 2013 leverte tre norske fartøy snøkrabbe fangstet i Smutthullet. I tillegg leverte et spansk fartøy med russiske interesser et betydelig kvantum snøkrabbe i Norge (506 tonn). Vi ser nå en utvikling hvor flere fartøy rigges for å fangste snøkrabbe. Det har også blitt rapportert om område-/redskapskonflikter mellom fartøy som fangster snøkrabbe og annen fiskeriaktivitet.

3.      Kunnskapsstatus - forskningsbehov

Snøkrabben ble første gang observert i Barentshavet av russiske forskere i 1996, og siden den tid er det etablert en stor bestand i russisk sone. I den norske delen av Barentshavet er tettheten av snøkrabbe foreløpig relativt lav. Snøkrabben er tilpasset kaldere vann, og det forventes derfor at krabben vil spre seg nord og vestover i Svalbardsonen. Det er således ventet at krabben vil få en betydelig mer nordlig utbredelse enn kongekrabben.

I følge norske og russiske forskere har snøkrabben mest sannsynlig innvandret til Barentshavet ved egen hjelp, østfra fra Chukchi-havet nord for Beringstredet. Dette vil det imidlertid ikke være mulig å fastslå med 100 % sikkerhet.

Det er uansett en realitet at snøkrabben har etablert seg i Barentshavet. Forvaltningen av denne ressursen må baseres på realitetene og det kunnskapsgrunnlaget som foreligger til enhver tid. Det et mål å øke kunnskapen om spredningen av denne arten i norske havområder, og hvilken betydning denne har for andre arter i økosystemet. I denne sammenheng vil fangstrapportering fra fartøy som fisker snøkrabbe kunne bidra til å styrke kunnskapen om artens spredning.

Det må forventes økosystemeffekter når snøkrabben etablerer seg i et økosystem som naturlig mangler store krepsdyr. Snøkrabben spiser bunndyr som krepsdyr, muslinger, slangestjerner, reker og fisk, og vil sannsynligvis være en konkurrent til fisk som finner næring på bunnen. Det er behov for et bredere kunnskapsgrunnlag om snøkrabbens innvirkning på økosystemet. Samtidig må vi legge til grunn at bestandens utvikling, størrelse og utbredelsesområde, tilsier at det ville vært urealistisk og dermed lite hensiktsmessig å ha utryddelse som et forvaltningsmål. I følge forskerne har bestandsveksten vært mye raskere enn hva som var tilfellet med bestanden av kongekrabbe. Biomassen av snøkrabbe i Barentshavet er som ovenfor nevnt allerede beregnet til å være ti ganger så stor som biomassen av kongekrabbe.

Havforskningsinstituttet har årlige økosystemtokt og russiske PINRO tar prøver av bunndyr. På forskningssiden vil det bli lagt opp til nær kunnskapsutveksling og dialog med Russland.

 4.      Vurdering av en regulering

Frem til vi har opparbeidet en bredere kunnskapsplattform vurderer NFD det som hensiktsmessig å forvalte også denne bestanden etter prinsippet om bærekraftig høsting. Samtidig er databehovet fra fiskeriene stort. Det bør derfor ikke legges unødige restriksjoner på ønsket aktivitet.

5.      Konsekvenser av forslaget

Forslaget innebærer at det vil gjelde et generelt forbud mot fangst av snøkrabbe i hele det norske jurisdiksjonsområdet, inkludert Svalbardsonen, inntil det foreligger en mer helhetlig forvaltningsplan. Det åpnes for å gi dispensasjon fra forbudet som vil sikre at det i mellomtiden fortsatt kan høstes snøkrabbe, samtidig som forvaltningen gjennom dette fisket får innhentet nødvendig informasjon og datamateriale for det videre arbeidet med en forvaltningsplan. Vilkår som åpner for dispensasjon skal ivareta registrerings og rapporteringskrav, dette for å gi forvaltningen en geografisk oversikt over aktiveteten og aktivitetsnivået i fisket.

Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet er nærmest til å uttale seg om hvilke behov som kan dekkes gjennom rapporterting og som deretter danner grunnlag for de vilkår som skal stilles for dispensasjonsadgangen. Dispensasjon gis midlertidig frem til arbeidet med en forvaltningsplan er fullført, hvoretter det etableres et mer varig forvaltningsregime. Dispensasjonene legger ikke føringer for fremtidig forvaltning. Forskrift om forbud og dispensasjon kan også omfatte reguleringer mht. områder, perioder, redskapsbegrensninger m.v.

Forslaget innebærer at alle som ønsker å fangste snøkrabbe trenger dispensasjon, uavhengig av om de tidligere har høstet kongekrabbe. Dette betyr bl.a. at fartøy som har ervervstillatelse begrenset til fangst av snøkrabbe og ev. kongekrabbe og taskekrabbe i medhold av Fiskeri- og kystdepartementets instruks 16. februar 2012, trenger dispensasjon for å fortsette med snøkrabbefangst dersom forslaget vedtas. Instruksen av 16. februar 2012 er for øvrig i dag erstattet av en ny instruks som ikke åpner for tildeling av ervervstillatelse begrenset til snøkrabbe.  Ettersom kartlegging av fiskeriomfanget og arbeidet med en helhetlig forvaltningsplan nå er startet, ønsker man ikke at fangst av snøkrabbe skal være et selvstendig driftsgrunnlag for nye fartøy som vil inn i fisket.  

 6.      Forslag til regulering

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår på bakgrunn av ovennevnte at det fastsettes et generelt forbud mot fangst av snøkrabbe i hele det norske jurisdiksjonsområdet, inkludert Svalbardsonen. Midlertidig dispensasjon fra forbudet gis på bestemte vilkår fastsatt av Fiskeridirektoratet.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på forslaget, oppsummert slik:

 

-          Det fastsettes et generelt forbud mot fiske etter snøkrabbe.

-          Forskrift om forbud og dispensasjon kan blant annet omfatte reguleringer mht. områder, perioder, redskapsbegrensinger m.v.

-          Vilkår for dispensasjon

-          Det gis unntak fra forbudet i form av dispensasjon med tidsbegrensning frem til det foreligger en forvaltningsplan.

 

 7.      Forslag til forskrift

Se vedlagt forslag til forskrift.

Med hilsen                                                                        

 

 

Elisabeth Norgård Gabrielsen
avdelingsdirektør

                                                                                          Elisabeth Sørdahl Hall
                                                                                          rådgiver

 

 

Forskrift om forbud mot fangst av snøkrabbe

Fastsatt av Nærings - og fiskeridepartementet ….2014 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16, og lov om Svalbard av 17.juli 1925 nr.11 (Svalbardloven) § 4.

§ 1 Generelt forbud

Det er forbudt for norske og utenlandske fartøy å fangste snøkrabbe i Norges territorialfarvann, økonomiske sone, fiskevernsonen ved Svalbard og Svalbards territorialfarvann. For norske fartøy gjelder forbudet også i internasjonalt farvann.

§ 2 Dispensasjon

Det kan gis dispensasjon fra forbudet på bestemte vilkår fastsatt av Fiskeridirektoratet.

§ 3 Overtredelsesgebyr

Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til lov 6.juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven.

§ 3 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften straffes i henhold til lov 6.juni 2008 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 61, § 64 og § 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 4 Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.

 

Fiskeridirektoratet

 

Norges Fiskarlag

 

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

 

Norges Kystfiskarlag

 

Pelagisk Forening

 

Sametinget

 

Klima- og miljødepartementet

 

Miljødirektoratet

 

Finansdepartementet

 

Utenriksdepartementet

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 

Norsk Sjømannsforbund

 

Norges sjømatråd AS

 

Fiskekjøpernes Forening

 

Norges Råfisklag

 

Norges Naturvernforbund

 

WWF-Norge

 

Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund

 

Havforskningsinstituttet

 

Nofima AS

 

Norsk Sjøoffisersforbund

 

Direktoratet for naturforvaltning

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet

 

Mattilsynet

 

Kystvakten

 

Bivdi (Sjøsamisk fangst- og fiskeriorganisasjon)

 

Innovasjon Norge

 

Kommunenes sentralforbund

 

Sogn og Fjordane fylkeskommune

 

Nordland fylkeskommune

 

Troms fylkeskommune

 

Møre og Romsdal fylkeskommune

 

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

Sør-Trøndelag fylkeskommune

 

Finnmark fylkeskommune

 

Norges Fiskerihøgskole

 

Norges Jeger- og Fiskerforbund

 

Til toppen