Høringsbrev - Forskrift om grunnskoleopplæring for voksne

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.04.2002

   

Deres ref

Deres dato

Vår ref 02/1027

Dato 20.02.02

       

Utkast til forskrift om grunnskoleopplæring for voksne - alminnelig høring

Rett til grunnskoleopplæring for voksne trer i kraft den 1. august 2002. Utdannings- og forskningsdepartementet vil i forbindelse med dette fastsette forskrift om vurdering av voksne elever i grunnskoleopplæring. Departementet innbyr til alminnelig høring på vedlagte utkast til ny forskrift.

En ber om at høringsinstansene refererer sine merknader til de respektive paragrafer i forskriftsutkastet. Høringsfristen er satt til 8. april 2002.

Kontakter i departementet:

Anne Brit Udahl tlf. 22 24 76 69 abu@ufd.dep.no

Heidi Keseler Venner tlf. 22 24 75 22 hkv@ufd.dep.no

Med hilsen

Heidi Keseler Venner e.f.

rådgiver

Anne Brit Udahl

rådgiver