Høringsbrev

Høring av forslag til lovregulering av medlemskap i folketrygden under frihetsberøvelse pga. straffbare forhold

Vedlagt følger høringsnotat med forslag til lovendringer som nevnt, idet vi ber om merknader til forslagene innen 3. mai 2010.

Det er ønskelig at saken kan behandles i Stortinget i inneværende sesjon. Derfor har arbeidsministeren i henhold til Utredningsinstruksen punkt 1.3 besluttet å forkorte høringsfristen.

Med hilsen


Tomas Berg (e.f.)
ekspedisjonssjef
                                                   Ingar Kompelien
                                                   avdelingsdirektør

Vedlegg: Høringsnotat