Høringsnotat

Midlertidig forskrift om arbeidstid i institusjoner som har medleverordninger - utkast

 

§ 1 Virkeområde

Denne forskriften gjelder arbeid ved institusjoner hvor det er nødvendig at arbeidstaker oppholder seg i lengre sammenhengende perioder, for å ivareta institusjonens særlige omsorgs- eller behandlingsoppgaver (medleverordninger).

Forskriften gjelder ikke arbeid som utføres ved sykehus, alders-, pleie- eller sykehjem.

Arbeidsmiljøloven kap. X gjelder med de presiseringer og unntak som følger av denne forskrift.

 

§ 2 Daglige hvileperioder

Arbeidstaker skal i løpet av en periode på 24 timer, ha minst to sammenhengende hvileperioder, der arbeidstaker bortsett fra tilfeldige eller kortvarige avbrytelser, er fritatt fra arbeid. Hvileperiodene skal være på henholdsvis to og åtte timer hvorav den lengste skal plasseres mellom kl. 2200-0800.

Arbeidstaker skal gis mulighet for tilsvarende kompenserende hvile der det har vært vesentlige forstyrrelser i hvileperioden. Er nattehvilen blitt vesentlig forstyrret, skal det i tillegg til kompenserende hvile, sørges for at arbeidstaker den påfølgende natten kan sove uforstyrret.

Første og andre ledd kan fravikes ved skriftlig avtale mellom arbeidsgiveren og arbeidstakerens tillitsvalgte i institusjoner som er bundet av tariffavtale.

 

§ 3 Samlet ukentlig arbeidstid

Den samlede ukentlige arbeidstiden må ikke overstige 48 timer i løpet av en periode på 7 dager. Grensen på 48 timer kan gjennomsnittsberegnes over en periode på 6 uker.

Den enkelte arbeidstaker kan gi sitt skriftlige samtykke til en samlet ukentlig arbeidstid utover 48 timer, likevel ikke mer enn 60 timer i uken. Den avtalte ukentlige arbeidstiden kan gjennomsnittsberegnes over en periode på 6 uker.

Arbeidstakere som har sin bolig på eller i tilknytning til institusjonen, kan gi sitt skriftlige samtykke til å være tilgjengelig utover 60 timer i uken.

Arbeidstaker kan trekke tilbake tidligere gitt samtykke til en arbeidstid utover 48 timer. Arbeidsgiver plikter da, innen en periode på 3 måneder, å tilby arbeidstaker en annen arbeidstidsordning innenfor rammene i første ledd.

 

§ 4 Unntak i særlige tilfeller

Det kan gjøres unntak fra §§ 2 og 3 i inntil ett døgn dersom det på grunn av sykdom eller andre ekstraordinære forhold, er nødvendig for å sikre en forsvarlig drift ved institusjonen. Unntak forutsetter at arbeidstakerne sikres tilsvarende kompenserende hvile.


 

Kommentarer til forskriften

 

Til § 1

Første ledd

Forskriften omfatter det arbeid som nødvendiggjør lengre opphold for å ivareta institusjonens særlige omsorgs- eller behandlingsoppgaver. Andre arbeidstakere som arbeider på institusjonen i kortere perioder, f eks terapeuter på dagtid, administrasjon, renhold og lignende vil falle utenfor forskriftens anvendelsesområde. Her vil de alminnelige arbeidstidsregler i arbeidsmiljøloven komme til anvendelse.

Lengre sammenhengende perioder vil normalt være minimum ett døgn, men kortere perioder kan også tenkes. Det avgjørende vil være om lengden på arbeidsperioden er nødvendig ut fra et omsorgs- eller behandlingsperspektiv, for eksempel at samme person er tilstede når klientene legger seg og står opp. Medleverordninger vil dekke både medleverskap og medleverturnus/langturnus.

Omsorgsoppgaver vil normalt være forbeholdt arbeid med barn/ungdom eller der det er særlige forhold knyttet til adferd/rus eller psykiske problemer som nødvendiggjør at arbeidstaker må oppholde seg i lengre sammenhengende perioder for å sikre tilstrekkelig stabilitet og kontinuitet. I mange tilfeller vil det ikke fullt ut være mulig å skille mellom hva som er omsorgsoppgaver og hva som er behandlingsoppgaver. Særlig i forhold til adferd/rus og psykiske problemer vil det være flytende grenser. Arbeidstakere som arbeider med voksne fysisk funksjonshemmede, vil normalt falle utenfor forskriftens virkeområde fordi det her ikke vil være særlige omsorgs- eller behandlingsbehov som nødvendiggjør at den samme arbeidstaker skal være der i lengre perioder.

Forskriften er ikke til hinder for at arbeidstakeren, i den perioden som vedkommende oppholder seg på institusjonen, også utfører annet arbeid som ikke direkte er knyttet til omsorg eller behandling.

Andre ledd

Andre ledd avgrenser eksplisitt mot arbeid som utføres ved sykehus, alders-, pleie- eller sykehjem. Tradisjonelt arbeid ved slike institusjoner vil normalt falle utenfor forskriftens anvendelsesområde etter først ledd fordi det ikke dreier seg om særlige omsorgs- eller behandlingsoppgaver som nødvendiggjør at samme arbeidstaker oppholder seg i lengre sammenhengende perioder. Avgrensningen vil f eks tydeliggjøre at arbeid med psykiatriske pasienter som er innlagt på sykehus vil falle utenfor forskriftens anvendelsesområde.

Tredje ledd

Det presiseres at arbeidstidskapitlet i arbeidsmiljøloven kommer til anvendelse med de unntak og presiseringer som følger av forskriften. Praktisk viktig er det at § 41 femte ledd kommer til anvendelse slik at fagforening med innstillingsrett kan inngå tariffavtale som tillater arbeidstidsordninger som går utover de rammer som fastsettes i forskriften. Forskriften gjør bare unntak fra enkelte av bestemmelsene i arbeidstidskapitlet. De øvrige bestemmelsene i arbeidsmiljøloven kommer fullt ut til anvendelse slik at blant annet kravet til forsvarlig arbeidstidsordninger i arbeidsmiljøloven § 12 vil kunne begrense adgangen til å utnytte fullt ut de rammer som forskriften i utgangspunktet åpner for.

 

Til § 2

Første ledd

Arbeidstid vil være den tid arbeidstaker står til disposisjon/er tilgjengelig for arbeidsgiver. Hvileperiodene vil være å anse som arbeidstid dersom arbeidstaker skal være tilgjengelig for arbeidsgiver og skal derfor fullt ut tas med ved beregningen av samlet ukentlig arbeidstid. Dersom arbeidstaker ikke skal være tilgjengelig (ikke risikere å bli tilkalt) og fritt kan forlate institusjonen i hvileperioden, vil det normalt anses som fritid og dermed ikke telle med ved beregningen av den samlede ukentlige arbeidstid. Forutsetningen må imidlertid være at det er tale om faste friperioder som gir en viss forutsigbarhet og derfor oppleves som reell fritid. Kortere perioder enn to timer vil normalt ikke anses som fritid og skal derfor ikke trekkes i fra ved beregning av arbeidstiden.

Andre ledd

Dersom det er vanskelig å oppfylle kravet om kompenserende hvile der det har vært vesentlige forstyrrelser i hvileperioden med den bemanningen som er, må arbeidsgiver etablere et vikarsystem som gjør det mulig å tilkalle ekstrabemanning på kort tid. Bestemmelsen kan imidlertid fravikes i inntil ett døgn i ekstraordinære situasjoner, jf. forslagets § 4.

Tredje ledd

Det åpnes for at det lokalt kan avtales unntak fra kravene om daglige hvileperioder. De ordninger som avtales må imidlertid være forsvarlig slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, jf. arbeidsmiljøloven § 12.

 

Til § 3

Første ledd

6 ukers gjennomsnittsberegningsperiode gir anledning til å arbeide 12 dager sammenhengende, men det skal da være helt fri i litt over 4 uker i etterkant. Videre gir det mulighet for å arbeide f. eks gjentagende 4 dager på, 7 dager fri, 2 dager på, 8 dager fri.

Andre ledd

Arbeidsmiljøloven § 12 fastsetter krav til at arbeidstidsordningene skal være forsvarlige og vil kunne innebære en begrensning i adgangen til å avtale en arbeidstid utover 48 timer i gjennomsnitt. Hvorvidt ordningen anses forsvarlig vil være avhengig av hvordan arbeidstidsordningen ellers er lagt opp blant annet i forhold til hvileperioder og eventuelle perioder med fritid innenfor arbeidsperioden. At arbeidstaker har gitt samtykke til å arbeide utover 48 timer i gjennomsnitt, utelukker ikke at Arbeidstilsynet kan gripe inn å begrense eller forby adgangen til slikt arbeid, dersom de finner dette uforsvarlig.

60 timer som kan gjennomsnittsberegnes over 6 uker, gir anledning til å arbeide 15 dager sammenhengende, men da med etterfølgende fri i nesten 4 uker. Andre ledd gir videre mulighet for å praktisere langturnus med f. eks. gjentagende arbeid i 3 dager, 7 dager fri, 4 dager på, 7 dager fri.

Tredje ledd

For arbeidstakere som har sin bolig på eller i tilknytning til kollektivet, vil mye av tiden arbeidstakeren oppholder seg på institusjonen bestå av fritid uten at det fullt ut er mulig å skille mellom arbeidstid og fritid. Tredje ledd gir derfor i disse tilfellene anledning til å samtykke til å være tilgjengelig utover grensen på 60 timer. Hva som kan avtales av tilgjengelighet utover 60 timer vil bero på hva som anses å være forsvarlig ut fra en helhetsvurdering av hvordan arbeidstidsordningene er lagt opp (pauser, hvileperioder, uforstyrret søvn, perioder med fritid), hvordan kollektivets klienter fungerer etc.

Samtykket til å være tilgjengelig utover 60 timer gjelder bare for de arbeidstakere som bor på eller i tilknytning til kollektivet. Som et minimum for å oppfylle forskriftens krav må være at arbeidstaker disponerer egen boenhet som vedkommende har en eksklusiv bruksrett til i den tiden vedkommende arbeider ved institusjonen. Det vil si at ingen andre benytter boenheten i de perioder arbeidstaker ikke oppholder seg på institusjonen, og at arbeidstaker står fritt til å være på institusjonen og benytte boenheten også i de perioder vedkommende ikke er i arbeid. Videre må arbeidstaker ha mulighet til å ha egen familie boende hos seg.

Fjerde ledd

Arbeidstaker kan trekke tilbake tidligere gitt samtykke til en arbeidstid utover 48 timer. Arbeidsgiver plikter da å tilby en annen arbeidstidsordning som ligger innenfor grensene i første ledd, dvs en arbeidstidsordning som ikke går utover 48 timer i gjennomsnitt over en periode på 6 uker. Det er ingenting i veien for at arbeidstaker delvis kan trekke tilbake samtykke til å arbeide utover 48 timer for eksempel en reduksjon fra 60 til 55 timer.

 

Til § 4

Bestemmelsen er ment å være en sikkerhetsventil i de tilfeller der det tar noe tid før arbeidsgiver klarer å få på plass vikarer som kan steppe inn ved f eks sykdom eller der det skjer uforutsette ting som gjør det nødvendig med forsterket bemanning og det derfor ikke er mulig å oppfylle forskriftens krav til hvileperioder.