Kartlegging av administrative kostnader

Komplementeringsrapport

Denne rapporten må sees på som et supplement til de tidligere målinger, og vil derfor ikke gi en helhetlig fremstilling av de totale administrative kostnader for hvert enkelt departe-ment, men kun for det målte regelverket.

Les rapporten.