Kunngjøring av prosjektmidler 2015

Norge og Russland har felles grense i nordområdene, og det vil alltid være behov for et faglig forankret og praktisk samarbeid mellom helsemyndigheter, institusjoner og ikke-statlige organisasjoner som arbeider på helsefeltet i begge land.

Departementet lyser nå ut midler til norsk – russiske helsesamarbeidsprosjekter for 2015 med søknadsfrist 1. oktober 2014. Denne søknadsfristen gjelder prosjekter som skal starte opp eller videreføres i 2015.

Midlene kommer fra tilskuddsordningen som Helse- og omsorgsdepartementet forvalter på vegne av Utenriksdepartementet. Støtte kan søkes til prosjekter som fremmer målsettingene i Samarbeidsprogrammet for helse og relaterte sosiale spørsmål i Barentsregionen 2012-2015, og Den nordlige dimensjons partnerskap for helse og livskvalitet.

Det gis anledning til å søke om tilskudd for prosjekter med varighet av ett år. Det settes en øvre begrensning i søknadsbeløp per år til 2 millioner NOK. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at hovedandelen av tilskuddene som gis er i størrelsesorden fra 300 000 – 800 000 NOK. Det tas forbehold om Stortingets vedtak og eventuelle endringer i rammebetingelsene for ordningen. Søknader som kommer inn etter fristen vil kun bli behandlet dersom det er tilgjengelige midler.

Geografisk prioriteres prosjekter som involverer en eller flere av følgende russiske regioner; Murmansk , Arkhangelsk, Komi, Nenets, Karelia, Kaliningrad, Sankt Petersburg, Leningrad fylke og Moskva.

Alle søknader må ha en norsk og en russisk samarbeidspartner fra en av de aktuelle regionene. Hovedsøker (applicant) står ansvarlig for forvaltning av tilskuddet, rapportering og regnskap dersom det gis støtte. Dette skal som hovedregel være norsk partner. Norsk partner må, før en søknad fremmes, sette seg inn i kravene til forvaltning av tilskuddet for å forsikre seg om at tilstrekkelig administrativ kapasitet er til stede for å gjennomfør e prosjektet.

Målsetting med tilskuddsordningen

Til grunn for tildeling av prosjektmidler for 2015 ligger følgende hovedmålsettinger:

 • Forebygging og kontroll av smittsomme og ikke-smittsomme sykdommer
 • Gjennom reduksjon av livsstilsrelaterte risikofaktorer, å forbedre den helsemessige og sosiale situasjonen for befolkning en
 • Utvikling av primærhelsetjenesten, folkehelse og sosiale tj enester

I prioriteringen av prosjektmidlene vil det i tillegg bli lagt vekt på å støtte:

 • Prosjekter som bidrar til styrket folkehelsekunnskap
 • Prosjekter som bidrar til særlige satsningsområder som hiv/aids, tuberkulose , fengselshelse og skadelig bruk av alkohol
 • Prosjekter som bidrar til mer samordnende støttetiltak for utsatte barn og unge
 • Prosjekter som bidrar til utvikling av primærhelsetjenesten og reformer i helsesektoren.

Målgruppene er sårbare grupper i befolkningen, og når det er aktuelt skal utfordringer for urfolk og befolkningen i områder med spredt bosetting vektlegges spesielt.

Hensynet til kjønnsperspektivet skal ivaretas i alle tiltak.

Se også www.regjeringen.no/hod/russland, for nærmere informasjon om ordningen, Samarbeidsprogrammet for helse og relaterte sosiale spørsmål i Barentsregionen 2012-2015 og Den nordlige dimensjons partnerskap for helse og livskvalitet.

Krav til søker:

 • Søker må, med signert samarbeidsavtale, kunne dokumentere å ha etablert god kontakt med samarbeidspartner i Russland.
 • Søker bør ha vurdert hvordan tiltaket passer inn med andre aktørers aktiviteter på samme felt, med sikte på å unngå overlapping med andre prosjekter.
 • Søker må ha relevante kvalifikasjoner og kompetanse, herunder kompetanse og system for resultat- og regnskapsrapportering.
 • Søker bør tilstrebe å begrense administrative kostnader.

I vurderingen av søknadene legges det vekt på at:

 • Tiltaket fremmer omstilling og reformprosesser ved hjelp av kunnskapsoverføring og kompetanseutvikling.
 • Tiltaket er i tråd med mottakerlandets prioriteringer. Myndighetsforankring tillegges vekt.
 • Norsk og russisk partner bidrar med egeninnsats, finansielt og/eller gjennom egeninnsats (personell/fysiske fasiliteter).
 • Tiltaket kan skape synergier, samt tiltak som utløser midler eller innsats fra andre kilder lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.
 • Tiltaket har en viss langsiktighet og kontinuitet , og søker kan godtgjøre at innsatsen innen rimelig tid kan bli levedyktig og videreføres uten norsk offentlig støtte.
 • Søker viser god innsikt i problemstillingene i regionen.
 • Søker har satt seg klare og gjennomførbare mål for tiltaket.
 • Søker kan dokumentere relevante kvalifikasjoner/kompetanse, herunder resultater av eventuell tidligere innsats, samt kunne godtgjøre den merverdi som tilføres tiltaket ut over overføring av finansielle midler.

Det gis som hovedregel ikke støtte til rene forskningsprosjekter, men en mindre forskningskomponent kan vurderes dersom dette inngår som del av dokumentasjon/oppfølging av prosjektets resultater.

Det gis normalt ikke støtte til prosjekter med stor andel lønnsutgifter eller prosjekter der store deler av budsjettet skal gå til innkjøp av utstyr og materiell. Det vises for øvrig til generelle vilkår som finnes på departementets hjemmeside.

Søknadsformat og leveringsmåte

Søknader om støtte skal leveres elektronisk via Den nordlige dimensjons søkeportal.

All relevant informasjon skal ligge i søknadsskjemaet, som forutsettes å inneholde fullstendige og korrekte opplysninger. Det er i utgangspunktet ikke anledning til å legge ved andre vedlegg enn de som er etterspurt i søknadsskjemaet (budsjett og samarbeidserklæring).

En signert utskrift av søknadsskjemaet med budsjett og signert samarbeidserklæring skal i tillegg skannes og sendes til: postmottak@hod.dep.no. Søkere som ikke sender signert og skannet versjon av søknaden kan ikke påregne at søknaden blir behandlet.

Prosjektrapporter, dokumentasjon eller regnskap for tidligere tildelinger skal ikke legges ved søknader om videreføring av prosjekter, men må sendes inn separat etter frister som er angitt i tilskuddsbrevet.

Kortfattet veiledning om registrering i databasen er lagt ut på www.regjeringen.no/hod/russland.Henvendelser om registrering av søknader eller andre spørsmål kan rettes til rådgiver Elma Turkovic på tlf. +47 93 04 14 47, e-post etu@hod.dep.no eller seniorkonsulent Inger Garstad på tlf: + 47 98 05 63 94, e-post ig@hod.dep.no. Søkere som har spørsmål bes ta kontakt i så god tid som mulig før fristen.

Vurdering av innkomne søknader

En rådgivende programkomite som ledes av Helse- og omsorgsdepartementet bistår departementet ved vurderingen av innkomne søknader. Komiteen innhenter ved behov vurderinger fra norske eller utenlandske eksperter. I komiteen deltar representanter fra Helsedirektoratet, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Fylkeslegen i Finnmark, Helse Nord , Utenriksdepartementet, Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Barentssekretariatet.

Med vennlig hilsen

Hilde C. Sundrehagen (e.f.)
avdelingsdirektør


Vibeke R. Gundersen
seniorrådgiver