Historisk arkiv

Tilskuddsordningen til helsesamarbeid med Russland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Søknadsfrist 1. oktober 2021.

Helse- og omsorgsdepartementet lyser nå ut midler til norsk-russiske helsesamarbeidsprosjekter med søknadsfrist 1. oktober 2021.

Helse- og omsorgsdepartementet lyser nå ut midler til norsk-russiske helsesamarbeidsprosjekter med søknadsfrist 1. oktober 2017.
Helse- og omsorgsdepartementet lyser nå ut midler til norsk-russiske helsesamarbeidsprosjekter med søknadsfrist 1. oktober 2021. Foto: Colourbox.no

Samlet tilskuddsbeløp som lyses ut er omlag ti millioner kroner.

Støtte kan søkes til helsesamarbeidsprosjekter som fremmer målsettingene i "Samarbeids­programmet for helse og relaterte sosiale spørsmål i Barentsregionen", og Den nordlige dimensjons partnerskap for helse og livskvalitet. De spesifikke kriteriene for ordningen fastsettes av Helse- og omsorgsdepartementet, og er for 2021 nærmere spesifisert under avsnittet "Målsetting med tilskuddsordningen" i kunngjøringsbrevet. 

Geografisk prioriteres prosjekter som involverer en eller flere av følgende russiske regioner; Murmansk, Arkhangelsk, Komi, Nenets, Karelia, Kaliningrad, Sankt Petersburg, Leningrad fylke og Moskva.

Midlene kommer fra Utenriks­departementets budsjettpost 118.70 Nordområdetiltak og prosjektsamarbeid med Russland. Det tas forbehold om eventuelle endringer av samlet beløp som følge av endringer i ramme­betingelsene for ordningen eller endringer i pågående prosjekter. 

Det gis anledning til å søke om tilskudd for prosjekter med varighet av inntil 3 år. Vi gjør oppmerksom på at det må sendes ny søknad for hvert år, og at eventuell støtte til år 2 og 3 avhenger av prosjektets progresjon og om det er tilgjengelige midler/om ordningen videreføres. 

Det kan til fristen 1. oktober 2021 søkes om støtte til prosjekter på inntil kr. 2.000.000. 

Søknader som kommer inn etter fristen vil kun bli behandlet dersom det er tilgjengelige midler etter at øvrige søknader er ferdigbehandlet.

Alle søknader må ha en norsk partner og en russisk partner fra en av de aktuelle regionene.

Den norske partneren fremmer søknaden og står ansvarlig for forvaltning av tilskuddet og at rapportering og regnskap er ført i tråd med retningslinjene. Dette ansvaret kan ikke overføres til andre enn tilskuddmottaker uten at dette er avtalt med departementet, og gjelder også selv om norsk partner velger å overføre hele eller deler av beløpet til sin russiske partner. 

Før en søknad fremmes, må søker sette seg inn i kravene til forvaltning av tilskuddet for å forsikre seg om at tilstrekkelig administrativ kapasitet er til stede for å gjennomføre prosjektet og rapportere i henhold til kravene departementet stiller.

Se oversikt over prosjekter som har fått støtte i 2020.pdf

Målsetting med tilskuddsordningen (søknadskriterier)

Til grunn for tildeling av prosjektmidler for 2021 ligger følgende hovedmålsettinger:

 1. Forebygging og kontroll av smittsomme sykdommer
 2. Bedre helse og økt tilgang på helsetjenester i tynt befolkede områder (ny teknologi og metoder)
 3. Bedre miljø for barn og unges vekst og utvikling
 4. Forebygging og kontroll av ikke-smittsomme sykdommer

I prioriteringen av prosjektmidler vil det i tillegg bli lagt vekt på å støtte prosjekter som bidrar til:

 • Respekt for menneskerettigheter og likestilling
 • Bærekraftig utvikling i tråd med Agenda 2030
 • En "Helse- og livskvalitet a alle politikkområder" tilnærming
 • Inkludering og involvering av sårbare grupper i alle relevante tiltak og anerkjennelse av urfolks behov
 • Effektiv koordinering og betydning for folkehelsen
 • Tverrfaglige metoder og deltakende tilnærminger
 • Fremme av innovative metoder og teknologi

Nytteverdi av prosjektet for norsk og russisk side, samt egeninnsats (økonomisk eller in-kind) fra begge prosjektpartnere skal tillegges vekt. Hensynet til kjønns­perspektivet skal ivaretas.

Krav til søker:

 • Søker må, med signert samarbeidsavtale, dokumentere å ha etablert god kontakt med samarbeidspartner i Russland.
 • Søker bør ha vurdert hvordan tiltaket passer inn med andre aktørers aktiviteter på samme felt, med sikte på å unngå overlapping med andre prosjekter.
 • Søker må ha relevante kvalifikasjoner og kompetanse, herunder kompetanse og system for resultat- og regnskapsrapportering.
 • Søker må vise god innsikt i problemstillingene i regionen.
 • Søker må ha satt seg klare og gjennomførbare mål for tiltaket.
 • Søker kan dokumentere relevante kvalifikasjoner/kompetanse, herunder resultater av eventuell tidligere innsats, samt kunne godtgjøre den merverdi som tilføres tiltaket ut over overføring av finansielle midler.
 • Søker bør tilstrebe å begrense administrative kostnader.

I vurderingen av søknadene legges det vekt på at:

 • Prosjektet har nytteverdi for norsk og russisk prosjektpartner (dette bes spesifisert i søknaden).
 • Tiltaket er i tråd med norske og russiske prioriteringer. Myndighetsforankring tillegges vekt.
 • Norsk og russisk prosjektpartner bidrar med ressurser til prosjektet, finansielt og/eller gjennom egeninnsats (personell/fysiske fasiliteter).
 • Tiltaket kan skape synergier, og/eller utløse midler eller innsats fra andre kilder lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.
 • Tiltaket har en viss langsiktighet og kontinuitet, og søker kan godtgjøre at innsatsen innen rimelig tid kan bli levedyktig og videreføres uten norsk offentlig støtte.
 • Tiltaket fremmer omstilling og reformprosesser ved hjelp av kunnskaps­overføring og kompetanseutvikling.
 • Dersom det søkes støtte til videreføring av et pågående prosjekt, eller søker og/eller russisk partner (evt. via sin norske partner) har mottatt støtte over ordningen tidligere, kan erfaring med rapportering av tidligere tilskudd tillegges vekt.

Det gis som hovedregel ikke støtte til rene forskningsprosjekter, men en forsknings­komponent kan vurderes, for eksempel dersom dette inngår som del av dokumentasjon og/eller oppfølging av prosjektets resultater, eller der forskningen er ment å frembring råd med direkte relevants for helsemyndighetenes arbeid innenfor ordningens målsettinger.

Dersom det søkes om lønnsmidler skal det oppgis hvordan disse er tenkt fordelt mellom norsk og/eller russisk partner. Bruk feltet "Spesifiser" i budsjettarket i søknadsskjemaet.

Det gis normalt ikke støtte til prosjekter med stor andel lønnsutgifter eller prosjekter der store deler av budsjettet skal gå til innkjøp av utstyr og materiell. Det vises forøvrig til de generelle vilkårene.

Det forutsettes at alle prosjekter som innvilges støtte gjennomføres i tråd med smittevernregler og anbefalinger. Vi ber om at det i søknaden spesifiseres hvordan man planlegger for usikkerhet knytte til den pågående situasjonen med covid-19 og de mulige begrensninger dette kan gi for gjennomføring av aktivitet.

Hvordan søke?

Søknadsskjema i pdf kan lastes ned på denne lenken. Skjemaet fylles ut, lagres som en pdf-fil og sendes som e-post til Helse- og omsorgsdepartementet. Merk at det ikke lenger er nødvendig med underskrift på skjemaet ved innsendelse.  

Application form in English

Samarbeidsavtale må legges ved som et vedlegg sammen med skjemaet når det sendes inn. Søknader uten samarbeidsavtale vil ikke bli behandlet.

Dersom man ikke har mulighet til å sende skjemaet og samarbeidsavtalen elektronisk, kan dokumentene sendes som brev til:

Helse- og omsorgsdepartementet
Pb 8011 Dep
0030 Oslo

Når kan man søke?

Neste søknadsfrist er 1. oktober 2021. Søknader som kommer inn etter fristen vil kun bli behandlet dersom det er tilgjengelige midler.

Behandling av søknadene

Alle søkere vil få svar på om søknaden er innvilget eller ikke etter at den er ferdigbehandlet.

Barents programkomité

En rådgivende programkomité med representanter fra relevante etater og departementer bistår Helse- og omsorgsdepartementet ved vurderingen av innkomne søknader. Komiteen innhenter ytterligere informasjon fra norske og/eller utenlandske eksperter ved behov og gjennomfører jevnlig prosjektbefaringer i Norge eller Russland.

Krav til administrasjon av tilskuddet og rapportering/regnskap

Ved innvilgelse av søknad vil søker motta et tilskuddsbrev som inneholder informasjon om tilskuddsbeløp og hvilke krav og frister som gjelder for håndtering og rapportering av tilskuddet. Akseptskjema (som blir tilsendt) må fylles ut, signeres og returneres til Helse- og omsorgsdepartementet innen angitt frist.

I tillegg til de faglige/innholdsmessige kriteriene er det nødvendig at mottaker gjør seg kjent med og følger kravene til administrasjon av tilskuddet og rapportering/regnskap.

De mest sentrale administrative kravene for ordningen:

 • Mottaker plikter å avgi rapport til departementet. Kravene til rapportering fastsettes etter egen avtale på bakgrunn av tilskuddets omfang og forholdene ellers.
 • Kontrolltiltak kan iverksettes, jf. Bevilgningsreglementet § 10 annet ledd.

Rapporteringsplikt og frister

For hvert år prosjektet mottar støtte skal det gis skriftlig rapport og revisorbekreftet regnskap til departementet. For prosjekter som mottar støtte er rapporteringsfristen som regel om lag ett år fra tildelingspunktet, dersom ikke annet er avtalt.

Krav til skriftlig rapportformat og innhold:

 • Rapporten skrives på engelsk eller norsk på eget skjema. Tittelfeltet i e-posten skal inneholde prosjektets fulle tittel, årstall det rapporteres for og riktig B-nummer.
 • Rapporten skal inneholde informasjon om hvordan tiltakene i søknaden er gjennomført, hvilke resultater som er oppnådd og eventuelle vanskeligheter/forsinkelser som har oppstått. Det skal også redegjøres for russisk partners bidrag til prosjektgjennomføringen.
 • Last ned rapporteringsmalen i odf-format
 • Last ned rapporteringsmalen i Word-format

Krav til regnskapets format og innhold:

 • Regnskapet leveres i egen mal. Det skal settes opp slik at postene i regnskapet tilsvarer postene i budsjettet for prosjektet.
 • Dersom prosjektet får flere tildelinger fra Helse- og omsorgsdepartementet skal det leveres separat regnskap for hver av tildelingene. Regnskapet skal være revisorbekreftet.

For ytterligere krav, se generelle vilkår for tilskudd til norsk-russiske samarbeidsprosjekter

Last ned mal for økonomirapportering i word-format

Oversikt over prosjekter som tidligere har mottatt støtte:

Relavante lenker: