Prop. 19 L (2014–2015)

Endringar i opplæringslova og privatskolelova (skolebyte i mobbesaker)

Til innhaldsliste

1 Hovudinnhaldet i proposisjonen

I denne proposisjonen kjem Kunnskapsdepartementet med framlegg til endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) og lov 4. juli 2003 nr. 84 om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova). Departementet foreslår å endre opplæringslova § 8-1 fjerde ledd og privatskolelova § 3-3 første ledd slik at det går fram av ordlyden i lova at ein elev som mobbar, kan flyttast til ein annan skole. Framlegget er ei presisering av gjeldande rett.