Prop. 86 S (2009–2010)

Samtykke til å sette i kraft en overenskomst om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Kongeriket Norge og Kongeriket Nederland for så vidt angår Aruba, med tilleggsoverenskomst, undertegnet i Paris 10. september 2009

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Den 10. september 2009 ble det i Paris undertegnet en overenskomst om utveksling av opplysninger i skattesaker og en tilleggsoverenskomst til fremme av økonomisk utvikling i Aruba. På vegne av Norge undertegnet ambassadør Tarald O. Brautaset og på vegne av Aruba undertegnet Minister of Finance and Economic Affairs, Mr. Nilo J. J. Swaen.

Overenskomstene trer i kraft på den første dagen i den andre måneden etter den siste av partenes underretninger om at internrettslige prose­dyrer for ikrafttredelse er gjennomført. Overenskomsten om utveksling av opplysninger i skatte­saker vil få virkning for alle inntektsår som kan undersøkes når anmodning om opplysninger framsettes. Tilleggsoverenskomsten får virkning fra og med det skatteåret som begynner på eller etter 1. januar i det kalenderår som følger etter det året da ovenenskomsten trer i kraft. Tilleggsoverenskomsten opphører automatisk og slutter å ha virkning fra den dato overenskomsten om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom partene opp­hører.