Forsiden

Sentrale partier og partiledd inn i partiportalen fra 1. desember 2014

Fra 1. desember 2014 kan de sentrale partiorganisasjonene og ungdomsorganisasjonene søke om statstilskudd gjennom partiportalen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) informerer i dette brevet om at de sentrale partiorganisasjonene og ungdomsorganisasjonene fra 1. desember 2014 kan søke om statstilskudd gjennom partiportalen.

Til nå har de sentrale partiorganisasjonene sendt søknad direkte til KMD. Det vil fortsatt være departementet som utbetaler støtten, men partiene skal heretter søke via partiportalen på samme måte som fylkes- og kommuneorganisasjonene har gjort siden 2007. På denne måten vil alle støtteberettigede partier og partiledd omfattes av partiportalen.

Med dette ønsker KMD å effektivisere driften og øke sikkerheten rundt de administrative oppgavene i tilknytning til partiloven. Vi håper at de sentrale partiorganisasjonene ser nytten av å levere søknad elektronisk. Partiportalen vil bl.a. være et hjelpemiddel for partiene til å få oversikt over hele partiorganisasjonen sitt arbeid med søknad om statlig partistøtte.

Brukere av partiportalen logger på med ID-porten, som er en felles innlogging for offentlige nettjenester i Norge.

Sentrale partier og partileddene må først søke om rolle tilknyttet det aktuelle partiet og få den godkjent. Dette gjøres etter innlogging i ID-porten. Når brukeren ikke har rolle i systemet fra før, vil hun/han automatisk møte et søknadsskjema om (ny) rolle. Det er KMD som godkjenner rollene. Dette gjøres på grunnlag av den informasjonen departementet har fra tidligere søknader. Ved tvil vil vi ta kontakt med den tilhørende hovedorganisasjon eller sentrale ungdomsorganisasjon for å avklare om søker er berettiget til å ha en rolle i partiportalen. Når rollen er godkjent, kan innehaver gå inn på nytt og søke og/eller bekrefte kontoopplysninger og adresseopplysninger for sitt parti. 

De aller fleste partiorganisasjonene har i 2013 søkt om støtte for inneværende valgperiode. Disse skal ikke søke på nytt før i 2017. Vi viser likevel til at partiloven § 11 femte ledd forutsetter at informasjon om kontoopplysninger blir bekreftet årlig og før støtten kan utbetales. Fristen for å bekrefte/melde inn kontoopplysninger, herunder hvem som har disposisjonsrett, er satt til 18. desember 2014. For at støtten skal kunne utbetales i begynnelsen av januar 2015, er det nødvendig at fristen overholdes.

Det er Fylkesmannen i Sogn og Fjordane som har utviklet og drifter partiportalen. Tekniske spørsmål kan rettes til Arne Sandnes fmsfasa@fylkesmannen.no eller Jørgen Tistel fmsfjti@fylkesmannen.no

For partier og partiledd som av ulike grunner ikke ønsker å ta i bruk partiportalen nå, vil det i en overgangsperiode (2014) være mulig å melde inn/bekrefte opplysninger direkte til KMD.

 

Med hilsen                                                                        

Oskar Petter Jensrud (e.f.)
avdelingsdirektør

Jens-Oscar Nergård
seniorrådgiver