Statstilsette i omstilling

Ei undersøking av handteringa av dei menneskelege sidene

Svært få av dei tilsette vart med permanent då sju statlege tilsyn vart flytta ut av Oslo. Av dei som valde å slutte, har langt dei fleste greidd seg godt og fått nye jobbar. Likevel er dei kritiske både til utflyttingsvedtaket og til prosessen, og er uroa for korleis ein varetek oppgåvene i dei nye tilsyna når så mange av dei tilsette er bytte ut.

Svært få av dei tilsette vart med permanent då sju statlege tilsyn vart flytta ut av Oslo. Av dei som valde å slutte, har langt dei fleste greidd seg godt og fått nye jobbar. Likevel er dei kritiske både til utflyttingsvedtaket og til prosessen, og er uroa for korleis ein varetek oppgåvene i dei nye tilsyna når så mange av dei tilsette er bytte ut.

I 2003 vedtok Stortinget å flytte Konkurransetilsynet, Post- og teletilsynet, Sjøfartsdirektoratet, Direktoratet for arbeidstilsynet, Luftfartsdirektoratet, Statens filmtilsyn og Eigarskapstilsynet ut av Oslo innan 2007. Berre eit fåtal av dei den gongen 815 tilsette flytta med permanent. Difi har på oppdrag frå Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet undersøkt kva som skjedde med alle dei andre.

Dei menneskelege sidene ved utflytting av sju statlege tilsyn frå Oslo (PDF)