St.meld. nr. 11 (2003-2004) Om virksomheten til Posten Norge AS - Spm. nr. 1

Spørsmål fra samferdselskomiteen, med svar fra Samferdselsdepartementet

St.meld. nr. 11 (2003-2004) Om virksomheten til Posten Norge AS

Spørsmål 1

Hvordan ser departementet for seg at Posten Norge AS skal klare å løse sine konsesjonspålagte oppgaver med en, ifølge Posten, manglende betaling for nærmere 7 pst. av disse kostnadene?

Svar

Det er bevilget 316 mill. kr til kjøp av bedriftsøkonomisk ulønnsomme posttjenester 2004. Dette er en økning på 3,6 pst. sammenlignet med saldert budsjett 2003. Departementet legger til grunn at denne økningen er tilstrekkelig med hensyn til å dekke selskapets merkostnader tilknyttet de konsesjonspålagte tjenestene i 2004, og forventer at bevilgningen bidrar til å sikre brukerne et godt og likeverdig tilbud i hele landet, i samsvar med konsesjonens bestemmelser.