St.meld. nr. 11 (2003-2004) Om virksomheten til Posten Norge AS - Spm. nr. 6

Spørsmål fra samferdselskomiteen, med svar fra Samferdselsdepartementet

St.meld. nr. 11 (2003-2004) Om virksomheten til Posten Norge AS

Spørsmål 6

Hva er Posten Norge’ måloppnåelse når det gjelder postfremføringen på fylkesnivå og landsdelsnivå?

Svar

Posten Norge AS (Posten) har opplyst at de ikke har tilstrekkelig grunnlagsmateriale til å gi et representativt bilde av fremsendingskvaliteten på fylkes- eller landsdelsnivå. Posten har imidlertid, basert på et usikkert datagrunnlag, utarbeidet et anslag over måleresultater på landsdelsnivå for Post- og teletilsynet (vedlagt). Oversikten viser at fremsendingskvaliteten mellom landsdelene varierer noe.

Konsesjonens krav til fremsendingstid for innenlands prioritert brevpost gjelder på landsbasis. Det framgår imidlertid også av konsesjonen at Posten skal sikre brukerne et godt og likeverdig tilbud i alle deler av landet. Departementet vil vise til at fremsendingskvaliteten til og innen Finnmark er til vurdering i Post- og teletilsynet i lys av konsesjonens bestemmelser om likeverdig tilbud, jf. svar på spørsmål 5.