St.meld. nr. 11 (2003-2004) Om virksomheten til Posten Norge AS - Spm. nr. 7

Spørsmål fra samferdselskomiteen, med svar fra Samferdselsdepartementet

St.meld. nr. 11 (2003-2004) Om virksomheten til Posten Norge AS

Spørsmål 7

Hva vil de økonomiske konsekvensene bli for Posten Norge AS dersom kravene til postfremføring for innenlandsk post skulle gjøres gjeldende på fylkes- og/eller landsdelsnivå?

Svar

Ifølge Posten Norge AS (Posten) vil et krav om høy andel over-natt framsending på fylkes- eller landsdelsnivå ha vesentlige negative konsekvenser for Postens servicenivå. Eksempelvis vil en høy andel over-natt framsending til Finnmark ifølge Posten fordre at det fastsettes tidligere innleveringsfrister i store deler av landet for all post til alle destinasjoner. Posten påpeker at for kundene vil tidligere innleveringsfrister bety redusert servicenivå, og at en mindre andel av posten blir innlevert i tide til å rekke utlevering neste dag.

Posten hevder at det ikke foreligger realistiske alternativer til ovennevnte som lar seg kostnadsberegne.

Postens konsesjon stiller krav om likeverdige tilbud over hele landet. Post- og teletilsynet, som fører tilsyn med at kravene i konsesjonen etterkommes, har bedt Posten om å gi ytterligere opplysninger om kvaliteten på Postens tjenester i Finnmark. Samferdselsdepartementet har i den forbindelse pålagt Posten å imøtekomme Post- og teletilsynets krav om å gi opplysninger knyttet til framføringstiden for prioritert brevpost til og innen Finnmark.

Saken er nå til vurdering i Post- og teletilsynet. Når nærmere analyse foreligger, vil departementet vurdere hvordan saken skal følges opp videre.