St.meld. nr. 11 (2003-2004) Om virksomheten til Posten Norge AS - Spm. nr. 8

Spørsmål fra samferdselskomiteen, med svar fra Samferdselsdepartementet

St.meld. nr. 11 (2003-2004) Om virksomheten til Posten Norge AS

Spørsmål 8

  • Hvor viktig er produktet uadressert C-post for Posten Norge AS?
  • Hva tjener Posten på denne fraksjonen, og hvor mange kg papir og plast fraktes hvert år rundt som uadressert post?

Svar

Uadressert reklame distribueres av Posten, andre aktører eller som reklameinnstikk i aviser og tidsskrifter. Ifølge Posten er selskapets andel av markedet for uadressert fysisk reklamedistribusjon synkende, og var i 2003 på ca. 55 pst. Posten påpeker at avisenes markedsandel har økt, fra om lag 24 pst. i 2001 til rundt 37 pst. i 2003.

Ifølge Posten var selskapets omsetning av uadressert reklamedistribusjon på om lag 850 mill. kroner i 2003 og utgjorde anslagsvis 9 % av Postens totale omsetning av brevprodukter. For nærmere opplysninger om tjenestens økonomiske betydning for selskapet, se også svar på spørsmål 9.

Posten har videre opplyst at selskapet i 2003 distribuerte 1,2 mrd. postreklamesendinger med en samlet vekt på om lag 39 600 tonn. En liten andel - under 5 % - anslås å være plastpakket. Ifølge Posten har den samlede vekten på avisenes innstikk vært på om lag

27 000 tonn pr. år.