Vedr. forslag til kostnadsfordelingsmodell mellom ekomtilbyderne og staten

I Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014) varslet regjeringen på side 82 at den tok sikte på å fremme forslag til kostnadsfordelingsmodell mellom ekomtilbyderne og staten for Stortinget i vårsesjonen 2014. Det ble videre opplyst at regjeringen ville utsette iverksettelsen av datalagringsreglene til 1. juli 2014 slik at regjeringen ville ha mulighet til å vurdere EU-domstolens avgjørelse i datalagringsdirektivsaken, som da var ventet i februar 2014.

EU-domstolens avgjørelse ble ikke avsagt før 9. april 2014. Regjeringen vil gå grundig gjennom dommen for å se om det er behov for å gjøre endringer i reglene for datalagring fra april 2011. Følgelig vil ikke regjeringen fremme forslag om kostnadsfordelingsmodell i vårsesjonen 2014. Datalagringsreglene vil heller ikke tre i kraft fra 1. juli 2014. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget om saken på egnet måte.

 

Med vennlig hilsenErna Solberg