Analyse av eksisterende verktøy og metoder for kartlegging og/eller analyse av landskap

I en ny rapport samles eksisterende kunnskap om kartleggings- og analyseverktøy for landskap i Norge. Rapporten er utarbeidet av Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) i samarbeid med Miljøfaglig utredning (MFU) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) for Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Målet er at rapporten skal bidra til hvordan landskapshensyn kan ivaretas bedre i privat og offentlig planlegging og ved lokalisering av tiltak.

Last ned NIKU oppdragsrapport 14/2015 - Analyse av eksisterende verktøy og metoder for kartlegging og/eller analyse av landskap (pdf)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har som øverste planmyndighet hovedansvaret for oppfølgingen av Den Europeiske Landskapskonvensjonen (Landskapskonvensjonen) i Norge. Landskapskonvensjonen fastsetter at hvert land har ansvar for å bedre kunnskapen om sine landskap gjennom kartlegging og analyser av landskapenes karakter og hva som fører til at de endrer seg.

Arealplanlegging etter plan- og bygningsloven er et viktig verktøy for å verne, forvalte og planlegge landskapet i samsvar med konvensjonen. De senere årene er det igangsatt arbeider med å utvikle metoder og verktøy for å møte planleggingens behov for oppdatert kunnskap om landskapsverdier og hvordan landskapshensyn kan ivaretas. Departementet har sett et behov for en samlet oversikt over, og vurdering av, eksisterende verktøy og metoder for kartlegging og/eller analyse av landskap. Oversikten vil være nyttig for kommunene og fylkene i deres arealplanlegging og landskapsforvaltning.

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) fikk derfor i november 2014, sammen med Miljøfaglig utredning (MFU) og Norsk institutt for naturforskning (NINA), i oppdrag å utarbeide en slik oversikt. Rapporten inneholder også en del anbefalinger basert på NIKUs konklusjoner. Rapporten vil være til hjelp for kommuner, fylkeskommuner, private konsulenter og andre som har behov for å orientere seg i de tilgjengelige metoder og verktøy for landskapskartlegging og/eller landskapsanalyse.

Oppdragsrapporten er nå tilgjengelig på NIKUs nettsted www.niku.no og på departementets hjemmeside www.regjeringen.no.