Arbeidskonflikten mellom Akademikerne og Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeidskonflikten mellom Akademikerne og Arbeidsgiverforeningen Spekter er avsluttet. Rikslønnsnemnda skal nå behandle saken.

Arbeidskonflikten mellom Akademikerne og Arbeidsgiverforeningen Spekter er avsluttet. Rikslønnsnemnda skal nå behandle saken.

Helsetilsynet har i sin vurdering den 11. oktober 2016 vist til at det er totalt 10 241 utsatte polikliniske konsultasjoner, 1 463 utsatte operasjoner og 496 fristbrudd i sykehusene. I tilsynets vurdering mandag 10. oktober er det lagt ved en oversikt som viser akkumulerte tall for utsettelser i hvert helseforetak som var berørt av streiken i sykehusene til og med 10. oktober 2016 (vedlegg).

Konklusjonen til Helsetilsynet den 11. oktober 2016 er at "De akkumulerte konsekvensene med et stort omfang av utsettelser av undersøkelser og konsultasjoner innebærer dessuten en overhengende risiko for at tjenestetilbudet skal bli uforsvarlig en lengre periode også etter endt konflikt".  

De regionale helseforetakene er, gjennom sørge for ansvaret, ansvarlige for at helsetjenestene er forsvarlige. Det er de regionale helseforetakene som har ansvaret for å håndtere etterslepet . Jeg forutsetter at helseregionene og helseforetakene, av hensyn til pasientene, iverksetter tiltak for å hente inn dette etterslepet så raskt som mulig. Jeg ber derfor om å bli orientert i det avtalte felles oppfølgingsmøte  25. oktober om hvilke planer og tiltak dere har for å ta igjen etterslepet.

Med vennlig hilsen

Bent Høie