Veiledninger og brosjyrer

Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven

Hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og utformingen av samfunn og omgivelser med sikte på at nye generasjoner skal få tjenelige livs – og utviklingsmuligheter er helt grunnleggende.