Betalingsplikt ved avmelding på grunn av ny sykdom, komplikasjon eller lignende

Det vises til e-post av 6. januar 2012 til Helsedirektoratet vedrørende betalingsplikt ved avmelding på grunn av ny sykdom, komplikasjon eller lignende. Helse- og omsorgsdepartementet har fortolkningsansvaret for forskrift om kommunal medfinansiering og kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter, og vil derfor besvare denne henvendelsen.

Det følger av forskrift om kommunal medfinansiering og kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter § 13 første ledd at "kommunen skal betale for utskrivningsklare pasienter som er innlagt i sykehus i påvente av et kommunalt helse- og omsorgstjenestetilbud". Av andre ledd fremgår det at betalingsplikten:

"inntrer fra og med det døgnet pasienten blir erklært utskrivningsklar og vilkårene i § 8 til § 10 er oppfylt, og kommunen har gitt beskjed om at den ikke kan ta imot pasienten. Betalingsplikten inntrer også dersom kommunen ikke har svart på varselet etter § 10 om utskrivningsklar pasient".

Betalingsplikten inntrer følgelig samme dag som pasient er definert utskrivningsklar og kommunen har mottatt melding fra sykehuset, jf. forskriften § 10, og kommunen gir beskjed om at man ikke kan motta pasienten eller ikke svarer på varselet fra sykehuset.

I det tilfellet at en pasient blir liggende på sykehus i påvente av et kommunalt tilbud, og i denne perioden blir syk og formelt innlagt igjen, vil vilkårene i § 9 om pasient skal være definert utskrivningsklar bortfalle fra og med den dagen pasienten igjen blir innlagt. Det følger som nevnt av § 13 at vilkårene i §§ 8 til 10 må være oppfylt for at betalingsplikten skal inntre. Det er likevel ikke slik at betalingsansvaret for kommunen bortfaller i sin helhet i et slikt tilfelle. Kommunen må betale for de dagene frem til pasienten ble syk og igjen formelt innlagt på sykehuset igjen, jf. forskriften § 13.

Det innebærer at i de tilfeller pasient hvor pasienten på nytt blir syk etter først å ha blitt registrert utskrivningsklar og ventet på et kommunalt tilbud, må sykehuset sende melding til kommunen om dette. Den innskutte perioden skal telles med ved endelig beregning for det samlede sykehusoppholdet som kommunen skal betale for. Dette gjelder uavhengig av om sykehusoppholdet avsluttes med en ny periode der pasienten er utskrivningsklar og må vente på et kommunalt tilbud eller ikke.

Med vennlig hilsen

Elisabeth Salvesen e.f.
avdelingsdirektør


Atle Gøhtesen
seniorrådgiver

 

Kopi:

Helsedirektoratet