Søknad om ekstraordinære skjønnsmidler til Sunndal kommune i forbindelse med ras

Møre og Romsdal fylke
Fylkeshuset
6404  MOLDE


Deres ref                     Vår ref 08/2188-23 MEE                      Dato 03.04.2009

 


Søknad om ekstraordinære skjønnsmidler til Sunndal kommune i forbindelse med ras

Vi viser til brev fra Møre og Romsdal fylke av 2. mars 2009, hvor det søkes om ekstraordinære skjønnsmidler til Sunndal kommune i forbindelse med raset ved Oppdølstranda 24. august i fjor. Sunndal kommune fikk om lag 4,7 millioner kroner i ekstra utgifter i hovedsak knyttet til båttransport forbi rasstedet.

Departementet vil i tråd med tilrådningen til Møre og Romsdal fylke, følge praksisen som er vanlig i denne type saker. Det innebærer at Sunndal får kompensert halvparten av utgiftene, i tillegg til beløpet som overstiger 250 kroner per innbygger etter at departementet har dekket halvparten. Departementet vil dermed kompensere Sunndal med til sammen 2 900 000 kroner.

Beløpet blir utbetalt kommunen i termin 5 for utbetaling av rammetilskudd.


Med hilsen


Grete Lilleschulstad e.f.
underdirektør

Melissa Edvardsen
førstekonsulent

Kopi til:                                                                                                              
Sunndal kommune