Brikker som mangler - kunnskap om næringsrettet samfunnsutvikling og kommunestørrelse

NORUT har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet en rapport om hva kommunestørrelse betyr for kommunenes arbeid med næringsrettet utviklingsarbeid.

I denne rapporten har NORUT (Northern Research Institute) sett på kommunenes arbeid med samfunns- og næringsutvikling og betydningen av kommunestørrelse. Rapporten er tredelt. Første del består av en litteraturgjennomgang mens det i andre del er sett på kommunenes roller overfor andre virkemiddelaktører innenfor regional utvikling og innovasjon. I tredje del drøftes viktige dimensjoner i avveiningen om hvordan kommunenes næringsutviklingsarbeid kan ivaretas etter en kommunereform som gir større kommuner.   

Last ned rapporten (pdf)