Bruk av styrer i staten

Formålet med denne veilederen er å øke kunnskapen om bruken av styrer i statlige virksomheter. Den er først og fremst ment å være til nytte for departementene, men også for statlige virksomheter med styrer og styrene selv. Den erstatter veilederen som Administrasjonsdepartementet utgav i 1993.

Det er et hovedprinsipp at en ikke skal bruke styre i forvaltingsorganer. I en del tilfeller kan det likevel være naturlig og formålstjenlig å ha styre også innenfor forvaltningen.  Veilederen behandler primært bruk av styrer i statlige forvaltningsorganer. Den tar opp spørsmål om hvorvidt virksomheten skal ha styre eller ikke, om ansvars- og rollefordelingen mellom departementet, styret og virksomheten og om relasjoner og samarbeid mellom departementet, styret og virksomheten. Den ser videre på styresammensetning, rekrutteringsog oppnevningsprosessene og styrets funksjonsmåte og arbeidsform.

Veileder - Bruk av styrer i staten (PDF)