Datakrimstrategien

Rapport fra arbeidsgruppe med forslag til overordnet nasjonal strategi for bekjempelsen av datakriminalitet.

Rapporten behandler datakrimtrusselen og hvordan bekjempelsen av datakriminalitet foregår i dag. Den gir en vurdering av om ansvar, roller og samarbeid fungerer tilfredsstillende, og foreslår en overordnet nasjonal strategi for bekjempelsen av slik kriminalitet.

Justisdepartementet (JD) utformet et mandat for utredningen i brev av 1. november 2013 og ba Politidirektoratet (POD) å utføre oppdraget.

Datakrimstrategien (pdf)